Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsområdet Glasögonbågar

Skapad 2019-01-24 22:20 i Kilbergsskolan F-6 Bollnäs
Grundskola 4 – 6 Teknik
Uppdraget Ett företag som tillverkar glasögonbågar vill förbättra sitt utbud. De vill att deras glasögonbågar ska kunna anpassas till olika målgrupper, till exempel barn, personer med någon funktionsnedsättning, personer inom olika yrken eller personer som är intresserade av friluftsliv. Uppdraget består av att hjälpa företaget att utveckla och förbättra sitt utbud genom att utforma glasögonbågar anpassade till en specifik målgrupp.

Innehåll

Under flera lektioner framöver kommer vi att arbeta med arbetsområdet Glasögonbågar i ämnet teknik.

Genom att arbeta med arbetsområdet på olika sätt kommer du att få förståelse för

 • hur glasögonbågar är uppbyggda,

 • vilka material som används och

 • hur gångjärnsmekanismen fungerar.

Du kommer också att få förståelse för vilken betydelse glasögon har haft för människan genom historien, hur glasögon har utvecklats över tid och några orsaker till detta.

Efter att själv ha fått undersöka olika användningsområden för glasögon ska du sedan försöka se hur man kan förbättra utformningen av glasögonbågar för någon specifik målgrupp. Därefter kommer du att få utarbeta ett förslag till lösning för den målgrupp du har valt med hjälp av bl.a. skisser. 

I arbetsområdet Glasögonbågar ska du få möjlighet att utveckla

- kunskaper om hur gångjärnet används och fungerar i några tekniska lösningar samt hur glasögonbågar är uppbyggda och vilka material de är gjorda av

- din förmåga att utarbeta en idéskiss till glasögonbåge för en specifik målgrupp där gångjärn används för att förbinda delarna i glasögonbågen med varandra

- din förmåga att utforma en modell av glasögonbågen för målgruppen utifrån den idéskiss du har valt 

-din förmåga att använda relevanta ord för att beskriva arbetsprocessen och hur gångjärnsmekanismen fungerar

- kunskaper om hur glasögon har förändrats över tid och en medvetenhet om vilken betydelse glasögon har för människan.

I arbetsområdet bedöms följande:

- På vilket sätt du kan visa och beskriva hur gångjärnet används och fungerar i några tekniska lösningar samt hur glasögonbågar är uppbyggda och vilka material de kan vara gjorda av.

- På vilket sätt du kan genomföra ett teknikutvecklingsarbete där uppdraget är att utforma ett förslag till glasögonbåge för en vald målgrupp. I bedömningen ingår hur du kan beskriva arbetsprocessen. I beskrivningen ska du dels redogöra för hur du har gått tillväga i arbetet med att ta fram förslaget till lösning, dels för tankar kring vad du lärt dig under arbetet och vad du hade kunnat göra annorlunda om du fått uppdraget igen. De skisser som du gör i samband med arbetet ska visa din idé till lösning.

- På vilket sätt du kan redogöra muntligt för vilken betydelse glasögon har haft för människan och för några drivkrafter bakom utvecklingen av glasögon. 

Undervisning

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi först tillsammans samla in olika typer av glasögon. Dessa kommer vi sedan att använda för att göra olika undersökningar kring. Vi kommer också att ha genomgångar, titta på en film som handlar om hur glasögon har förändrats över tid och vilken betydelse glasögon har haft för människan samt läsa en text om detta. Tillsammans kommer vi sedan att diskutera det vi har sett och läst samt fundera över den framtida utvecklingen av glasögon. Under arbetsområdet kommer du också att få utforma ett förslag till glasögonbåge för en målgrupp som du har valt själv. Vi kommer att dokumentera vårt arbete i form av texter, foton och skisser. 

 

Uppgifter

 • Elevuppgift 1 - Undersökning av glasögon

 • Elevuppgift 2 - Glasögonens betydelse och historia

 • Elevuppgift 3 - Idéer till en glasögonbåge

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  C 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  C 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
  Tk  C 6
 • Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
  Tk  C 6
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  C 6
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
  Tk  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: