Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FRIPP- Fritidsråd

Skapad 2019-01-25 10:19 i Skebo fritidshem Norrtälje
Fripp - fritidshem pedagogisk planering mjukisfigurstema.
Grundskola F – 6
På fritids Ugglan arbetar vi pedagoger med att skapa möjligheter för dig som elev att ha inflytande i verksamheten. Ett sätt är då att via fritidsrådet lämna egna önskemål och vara delaktig i de beslut som tas. Vi pedagoger framför också frågor angående aktuella ämnen, som vi sedan diskuterar och arbetar med gemensamt.

Innehåll

Fritidsråd

 

Tidsperiod: ett tillfälle per termin, ett i september och ett i februari 

 

Fritidshemmets strävansmål 

 • I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förtrogenhet med demokratiska principer, arbetssätt och processer genom att vara delaktiga, utöva inflytande och ta ansvar i verksamheten.

 

Varför vi erbjuder fritidsråd

 • På fritids vill vi att du är delaktig och har inflytande i verksamheten,
  så att det blir en meningsfull fritid för dig.

 

Arbetssätt och arbetsformer
Hur ska vi arbeta för att komma dit?

 • Vi samlas och har ett fritidsråds möte.
 • En ordförande och en sekreterare utses.
 • En dagordning följs samt att aktuella frågor angående olika ämnen diskuteras gemensamt.
 • Du ska få komma till tals.

 

Utvärdering

Hur ser vi att vi når målet?

 • Att samtliga elever deltar på fritidsrådet utifrån de egna förutsättningarna och behoven.

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: