Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Petters fyra getter(Färg&antal)

Skapad 2019-01-25 11:36 i Mumindalens förskola Svedala
Förskola
Barnen har intresserat sig för räkneramsan och färgerna och Petters fyra getter är en god utgångspunkt

Innehåll

-4 Observationer     VAR ÄR VI?

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.

Genom att observera i barngruppen vill vi undersöka vart barnens intresse är. Under dessa veckor har jag observerat tre större gemensamma intresse punkter i barnens vardag.

1. Räkneramsan

Barnen leker kurra gömma. ***** ställer sig och ramsar 1,2,3,4,1,2,3,4 om och om igen.

Några barn sitter vid olika tillfällen och sorterar djur, leksaker utifrån färger.

Ett yngre barn ställer sig på en kloss och vänder sig till min he he he .säger han och vill att jag ska räkna 1,2,3 hoppa.

Barn ställer sig på kanten till sandlådan 1,2,3 sen hoppar de. 

Några barn försöker räkna på fingrarna och visa hur många två eller tre är.

 

2. Färgerna

Barnen intresserar sig för färgerna och några säger färgerna på engelska.

Några barn kan visa färgerna med TAKKtecken och enstacka säger dem på engelska.

När jag satt och byggde pärlplattor med ett par barn och vi pratade om färgerna var det ungefär hälften hälften de sa rätt färg de hade tagit men när jag tog en pärla och sa färgen kunde de ta samma färg.

De sorterar i färger ex djur. leksaker

3. Bondgårdsdjuren

Vi har arbetat med bondgårdsdjuren och barnen intresserar sig fortfarande för dem och härmar deras läten säger vad det är för djur och gör några av TAKKtecknena.

Barnen vill gärna sjunga Pär Olsson hade en bonnagård.

Barnen spelar gärna memory och visar de olika djuren säger vad det är för djur och härmar dem.

 

VART SKA VI?

Utifrån läroplansmålen nedan har vi kombinerat vad vi vill att barnen ska lära sig under arbetets gång.

 •  Lpfö98 Rev. 2016Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 •  Lpfö98 Rev. 2016Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 •  Lpfö98 Rev. 2016Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 •  Lpfö98 Rev. 2016Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
 •  Lpfö98 Rev. 2016Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

 

Vad vill vi att barnen ska lära sig under arbetet?

Det vi vill att barnen ska lära sig under arbetets gång varierar lite utifrån barnens ålder och förkunskaper.

Vi vill att barnen på ett lustfyllt sätt genom lek och lärandesituationer ska lära sig :

 

- Räkneramsan  1 till 10  - med varierande antal beroende på barnet/barnen. dvs att yngre barn kan 1-3 medan andra kan ramsan 1 till 10. 

- Kunna identifiera färger - vilka färger och hur många barnen kan identifiera verbalt eller på annat sätt kan komma att variera beroende på barnens ålder, förkunskap, förmågor

- Vi vill att barnen ska veta något mer om bondgårds djuren tex var mjölk kommer ifrån, ägg ost mm

 

HUR GÖR VI?

Lpfö98 Rev. 2016

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll

 

För att göra undervisningen lustfylld planerar vi att göra lärsituationerna intressanta och utmanande genom att använda leken tex som att använda sagoläsning, instruktionslekar, sorteringslekar, ramsor och sånger. Genom att upprepa med variation kan vi stötta och utmana barnen i deras utökande av sin kunskapsbas. 

Pedagogerna kommer ta tillvara på vardagssituationer tex av- påklädning, undanplockning och ha fokus språk/färg/antal.

 

* Böcker  Petter och hans fyra gettet - färger/ antal

* Babblarna - böcker, figurer, lekar,  färger/sortera/antal

*Sånger/ramsor om antal och färger

Uppgifter

 • 1 Petter och hans fyra getter - boken

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: