Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten åk 3 NO-boken

Skapad 2019-01-27 11:51 i Tjärnaängskolan Borlänge
Vatten är det vanligaste och viktigaste ämnet på jorden. Inget vatten försvinner från jorden utan vi använder samma vatten om och om igen.
Grundskola 3 NO (år 1-3) Svenska
Vatten är det vanligaste och viktigaste ämnet på jorden. Inget vatten försvinner från jorden utan vi använder samma vatten om och om igen. Du får i detta arbetsområde lära dig hur vatten är uppbyggt, var det finns och hur vi tar hand om vårt vatten.

Innehåll

Mål

Arbetsområdets om vatten syftar till att eleverna ska utveckla sina kunskaper om:

- vattnet som finns på jorden och vilken betydelse det har för allt liv.

- vattnets kretslopp

- vattnets olika former: fast, flytande och gas.

- övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning. 

- enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, t.ex genom avdunstning och filtrering. 

- hur man genomför och har hypoteser om experiment med vatten.

- dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer

- människans påverkan på havet

 

Förmågor som tränas:

Kommunikativ förmåga: formulera faktatexter

Begreppslig förmåga: använda begrepp inom ämnesområdet

Analysförmåga: jämföra likheter och skillnader

Bedömning

Du kan med stöd av bilder, begrepp och modeller förklara och berätta om vattnets kretslopp.

Du kan berätta om vattnets olika former flytande, gas och fast form.

Du kan beskriva övergångar mellan olika former för vatten (avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning).

Du kan separera lösningar och blandningar med enkla metoder. 

Du kan göra jämförelser mellan egna och andras resultat i de samtal, observationer och undersökningar du får göra.

Du kan dokumentera dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda dig av dessa i diskussioner och samtal. 

Du har deltagit i samtal och diskussioner vi haft i gruppen om vatten.

Du har deltagit aktivt i de undersökningar vi gjort  med vatten.

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:

 • Läsa och skriva faktatexter om vatten.
 • Experiment och undersökningar med vatten.
 • Göra hypoteser.
 • Samtala i grupp om upplevelser och funderingar samt vattnets betydelse för oss
 • Se på dokumentärfilm om vatten.
 • Några bilduppgifter.
 • Arbeta enskilt och i par.
Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • Centralt innehåll
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Sv
Matris till "Vatten"

Ännu ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Du kan ta instruktioner och samarbetar med lärkamrater
Du har svårt att ta muntlig och skriftlig instruktion. Du har svårt att genomföra uppgifterna på egen hand eller tillsammans med lärkamrat/-er.
Du lyssnar på instruktioner och genomför uppgifter i samarbete med lärkamrat/er.
Du lyssnar på instruktioner, samarbetar med lärkamrat och redovisar uppgiften muntligt eller i skrift med hjälp av ämnesspecifika begrepp.
Formulera en hypotes
 • NO  1-3
Du har svårt att på egen hand ställa en hypotes inför ett experiment.
Du ställer en enkel hypotes.
Du ställer en enkel hypotes samt motiverar hur du tänker i tal och/eller skrift.
Du kan göra jämförelser mellan egna och andras resultat i de samtal, observationer och undersökningar du får göra.
 • NO  1-3
Du behöver stöd av pedagog eller kamrat för att se likheter/skillnader mellan din hypotes och resultatet,till exempel: "Jag trodde att isbiten skulle smälta och det gjorde den".
Du ser likheter/skillnader mellan din egen hypotes och resultatet, till exempel: "Jag trodde att isbiten skulle smälta och det gjorde den".
Du ser likheter/skillnader och drar slutsatser av resultatet. Till exempel: "Jag trodde att isen skulle smälta och det gjorde den. Alltså är det mer än noll grader i klassrummet".
Förstå vattnets egenskaper i de olika formerna, fast, flytande och gas.
 • NO  1-3
 • NO  1-3
Du behöver stöd av pedagog/lärkamrat för att kunna visa/förklara att vatten kan finnas i olika former, t.ex is, ånga, flytande, dimma, moln, hagel, snöbollar, snöflingor...
Du visar/förklarar att vatten kan finnas i olika former, t.ex is, ånga, dimma, moln, regn, hagel, snöbollar, snöflingor...
Du har förståelse för att vattnet ändrar form efter temperatur. Du kan förklara med naturvetenskapliga ord att t.ex. vatten är i fast form vid minusgrader.
Förstå varför vatten är livsviktigt
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
Du kan till viss del med stöd av pedagog redogöra varför allt levande behöver vatten.
Du kan till viss del redogöra med hjälp av tre naturvetenskapliga begrepp varför allt levande behöver vatten.
Du kan med mer än fem naturvetenskapliga begrepp tydligt redogöra varför allt levande behöver vatten.
Du kan med olka stöd berätta om vattnets kretslopp.
Du kan inte på ett förståeligt sätt förklara vattnets kretslopp. Du förstår exempelvis inte hur vattnet kommer upp i luften.
Du kan på ett enkelt sätt beskriva vattnets kretslopp från vatten/hav, genom avdunstning upp i himlen, kommer ner till mark, vattendrag genom regn och det sedan börjar om sin cykel.
Än mer utförlig förklaring av kretsloppet och du kan ge olika förklaringar och exempel på hur det går till.
Du kan beskriva övergångar mellan olika former för vatten (avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning).
Du har svårt att beskriva någon av de olika formerna.
Du beskriver de flera av de olika formerna.
Du kan med stor säkerhet förklara de olika formerna.
Du kan separera lösningar och blandningar med enkla metoder.
Du känner inte till begreppen och har ingen eller endast liten kunskap om hur man kan separera lösningar och blandningar.
Du kan på enkla sätt separera lösningar och blandningar (exempelvis salt-vatten och sand-vatten).
Du kan separera lösningar och blandningar och ge olika exempel på hur det kan gå till beroende på ämnen.
Du kan dokumentera dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda dig av dessa i diskussioner och samtal.
Du har svårigheter att dokumentera dina undersökningar på ett förklarligt sätt.
Du kan göra enkel dokumentation kring dina undersökningar.
Du dokumenterar dina undersökningar och drar egna slutsatser kring vad du kommit fram till.
Du har deltagit i samtal och diskussioner vi haft i gruppen om vatten.
Du deltar inte de gemensamma samtalen/diskussionerna kring vatten.
Du deltar i samtalen/diskussionerna och bidrar med enkla förklaringar och slutsatser.
Du deltar aktivt i samtalen/diskussionerna och bidrar med många tankar/idéer och slutsatser.
Du har deltagit aktivt i de undersökningar vi gjort med vatten.
Du har svårt att på egen hand göra de experiment/undersökningar vi gör i klassen.
Du genomför de experiment/undersökningar vi på egen hand eller aktivt med lärkamrat.
Du genomför de experiment/undersökningar vi på egen hand eller aktivt med lärkamrat. Du kan även förklara för andra hur man kan göra och har god ordning på vad och hur du ska göra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: