Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Estniska åk 3-4, v. 5-24

Skapad 2019-01-27 15:22 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola 3 – 4 Modersmål
Vi läser texter, arbetar med läsförståelse, samtalar om bilder och texter och skriver berättelser om bilder och återberättar både muntligt och skriftligt om det vi har läst. Vi tränar också stavningsregler och pratar om stavningsskillnader i svenskan och modersmålet.

Innehåll

V. 5

Vi skriver en berättelse om bilderna. Vi går genom texten tillsammans och försöker göra förbättringar.

Vi läser tillsammans en berättelse och svarar på frågorna muntligt.

V. 6

Stavningsuppgift : k, p, t i början av ordet.

Vi läser en text och diskuterar om textens budskap. Vi försöker också förklara svåra ord som förekommer i texten.

V. 7

Vi läser en faktatext om estniska traditioner. Temat är Vastlapäev. Vi pratar om skillnader jämfört med svenska traditioner

Vi skriver en berättelse om bilder.

V. 9

Vi läser tillsammans en text och svarar på frågorna skriftligt.

V. 10

Vi träna på stavningen: kort och lång vokal.

Vi läser faktatexter om städer i Estland och pratar om dem.

Vi svarar på  på frågorna skriftligt.

V. 11

Vi träna på stavningen: kort och lång vokal.

Vi läser faktatexter om Estlands grannländer.

Vi svarar  på frågorna skriftligt och berättar om egna kunskaper och erfarenheter om ämnet.

V. 12

Vi läser en text och sammanfattar den med hjälp av påbörjade meningar. Vi går genom texten tillsammans och försöker göra förbättringar.

V. 13

Vi läser en text och diskuterar textens budskap:

Vi skriver en berättelse om bilder. Vi går genom texten tillsammans och försöker göra förbättringar.

V.14

Vi läser en text och återberättar den muntligt.

Vi tittar på två bilder och försöker hitta skillnader. Vi skriver en text om det.

V 15-16

Vi läser och samtalar om textens budskap.

Vi tränar på stavningen: lång vokal

17-18

Vi läser tillsammans  texter och återberättar den med hjälp av nyckelord

V. 18

Vi läser en text och svarar på frågorna skriftligt

Vi samtalar om textens budskap.

V. 19

Stavningsuppgift: ord med o och u.

Vi läser och samtalar om en text.

V. 20

Stavning:  ord med o och u.

Vi läser och samtalar om textens budskap

V. 21

Vi läs och samtalar om textens budskap.

Vi skriver en berättelse om bilder. Vi går genom texten tillsammans och försöker göra förbättringar.

V. 22

Vi läser och pratar om estniska traditioner: sångfestivalen i Estland.Vi svarar på frågorna skriftligt.

V. 23

Vi läser en text och skriver en återberättelse.

V. 24

Muntligt berättande om bilder

Språklekar

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  4-6
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med visst flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier.
  Ml  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Ml  E 6
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.
  Ml  E 6
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig enkelt i skrift med viss språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  E 6
 • Eleven använder då med viss säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Ml  E 6
 • Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.
  Ml  E 6
 • I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Ml  E 6
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med viss tydlighet.
  Ml  E 6
 • Eleven kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett enkelt sätt beskriva och resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
  Ml  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: