Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Månen grön planeringsmatris Barns inflytande

Skapad 2019-01-28 08:18 i Solbacka förskola Norrtälje
Förskola
”I förskolan läggs grunden för att barn ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de allt efter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön på förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten”. Lpfö 98/16

Innehåll

Vilka tidigare erfarenheter/kunskaper/intressen har barnen utifrån sina förmågor? Hur vet vi det?   

Vi pedagoger upplever att barnen ofta uttrycker att det är de vuxna som bestämmer varpå vår tolkning blir att barnen upplever att de inte har möjlighet till inflytande och möjlighet till att få vara med och bestämma.

 

Syfte och mål      

Syfte:

I enlighet med läroplanens strävansmål är barnens inflytande en central del för att uppnå mål under barnens hela vistelsetid över dagen.     

 

Mål:

Barnen utvecklar sina förmågor att öva inflytande genom att

• delta tillsammans med vuxna och kamrater i planering, genomförande och utvärderingar i projektprocesser.

• aktivt delta i lärandemiljöernas utformning.

• utifrån sina intressen och erfarenheter delta i demokratiska processer och ha inflytande över sin vardag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Vi vill att barnen ska erbjudas möjlighet att förstå/utveckla förmågan  

Vi vill att barnen ska förstå att de har inflytande i vardagen, allt från barnens fria lek till arbetet i projektgrupperna. Vi vill också hjälpa barnen att utveckla sin förmåga att våga uttrycka vad man vill med sin tid, miljö, i projekt m.m.

 

Vi har nått målen när

• barnen under vårterminen kontinuerligt fått möta begreppen inflytande och demokrati i olika sammanhang..

• vi ser att barnen omsätter begreppen till praktik i verksamheten.

• avdelningens arbete med barns inflytande syns i lärloggar på Unikum.

 

Vi säkerställer arbetet genom att:

• göra olika dokumentationer om barns önska/vilja, för att i möjligaste mån kunna tillgodose det och sedan synliggöra inflytandet både för barnen och oss själva.

• ta upp tidigare gjord barnintervju vid reflektion för att se var som kan tillgodoses samt se om vi ev. behöver göra en ny/uppdatera.

• vi pedagoger kommer vid reflektion att diskutera innebörden av begreppen barns inflytande och demokrati. Därefter omformar vi innebörden till barnens nivå samt samtalar om hur vi ska arbeta med begreppen så att barnen förstår dem samt kan omforma dem till praktik.

 

Genomförande  

Hur ska barnen ges möjlighet att lära sig? 

• Vid undervisningstillfällen vid projekt samt i vardagen genom samtal, praktiskt visa och genom återkoppling/reflektion.

 

När kan de lära sig det? 

• Vid projekttillfällen samt i vardagen.

 

Vad behöver vi förändra och utveckla i miljö/material?

• Inititialt anser vi inte att vi behöver ändra något avseende miljö/material. Vi kommer dock göra de ändringar som krävs/finns önskemål om då dessa blir synliga.

 

Hur organiserar vi barngrupp och pedagoger?

• I projektet i grupper om sex, vid samlingar, i vardagen, vid måltidssituationer m.m. försöker vi implementera begreppen och göra dem synliga, tydliga och förståbara. 

• Vi försöker att dela barngruppen i mindre grupper för att ge barnen bättre utrymme, arbetsro och arbetsmiljö.

 

Hur förbereder vi varje undervisningstillfälle?

• Pedagogens planering ligger till grund för undervisningen, vilken speglas av reflektionen som görs vid varje tillfälle i projektgruppen, samt pedagogernas avdelningsreflektion.

• I möjligaste mån förbereder vi aktiviteter och tar fram det material som kommer att behövas.

 

Hur behöver pedagogen/pedagogerna förbereda sig?

• Egen planeringstid samt att vi under avdelningsreflektion stöttar barnskötaren som inte har egen planeringstid.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: