Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pp Bornholm

Skapad 2019-01-28 15:55 i Enångers förskola Hudiksvall
Förskola
Här kommer vi att presentera hur vi jobbar med de olika delarna i Före Bornholmsmodellen

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Före Bornholmsmodellen 

Tidsperiod: vt -19

Förskolans namn: Enångers förskola

Grupp: Skutan /Ekan

Barnens ålder: 2,5

År och datum: 2019-01-17

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- rim och ramsor
- sånger
- högläsning
- olika egenskaper hos karaktärer
- olika sätt att dramatisera
- uppmärksamma barnen om för- och efternamn
- träna på att återberätta
- reflektera över böckernas innehåll
- uppmärksamma varje enskilt barn

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
- se nedanVad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

- se innehållHur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
- Vi kommer varje vecka ha 3 tillfällen där vi tillsammans jobbar med materialet från Före Bornholmsmodellen. I gruppen är det 5 st barn.  Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
- I barnens lärloggar kommer vi att lägga upp vad vi gjort och vilken utveckling vi sett.
- Gruppreflektion tillsammans med barnen.

Planeringen upprättad av

Helena Lundkvist

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: