Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokrecension

Skapad 2019-01-28 21:02 i Sjöängsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F Modersmål
Under det temat ska du skriva en bokrecension om en bok du har läst. Du ska berätta om boken och bokens författare för dina klasskamrater. Du ska även lämna in en skriftlig bokrecension samt en läslogg. Vi ska diskutera kring boken Den vita dammen av Vasile Alecsandri.

Innehåll

Konkretiserade mål för eleven

 

Du ska läsa en bok

 

Du ska återberätta olika kapitel muntligt

 

Du bör skriva enkel eller detaljerat sammanfattning av ett kapitel

 

Du ska berätta en egen upplevelse relaterade till bokens handling

 

Du kan viktiga delar (begrepp) av en bok: inledning, problemet, kronologisk handling, spännande punkt, lösning(slut), temat, budskap, karaktär,

 

Du kan synonymer och motsatsord.

 

Du ska skriva och presentera en bokrecension

 

 

 

Material:                                    

 

boken, bilder, flash-cards,
ordbok
häfte - läslogg
film, dator, kortspel

 

 Arbetsformer:

 

Under varje lektion vi ska ha gemensam och enskild läsning. Vi ska ha muntliga diskussioner kring textens budskap och händelser. Efter diskussioner vi ska ha gemensamt och eget skrivande i läsloggen.

 

Med hjälp av ett kortspel vi ska diskutera olika begrepp och viktiga delar av en berättelse: inledning, problemet, kronologisk handling, spännande punkt, lösning(slut). Spelet innehåller 53 kort med olika frågor som ska hjälpa dig att komma ihåg bokens innehåll.

 

 

 

Vi ska diskutera om skillnader mellan boken och filmer om platser som finns i boken.

 

Under sista lektionerna ska vi jobba med bokrecensionen.  Bokrecensionen innehåller två delar: fakta om boken och mina åsikter. Bokrecensionen  ska visas som en löpande text! Den ska presenteras muntlig.

 

Lektionerna innehåll

 

Lektion 1

Vi läser kapitel 1. Synonymer och motsatsord. Söka ordets betydelse i digitala ordbok. Läsförståelse frågor.

Lektion 2

Vi läser kapitel 2. Synonymer och motsatsord.  Söka ordets betydelse i digitala ordbok. Återberätta muntligt en egen upplevelse som är kopplet till textens innehåll.

Lektion 3

Vi läser kapitel 3. Läsning.  Diskussion kring bokens samhälle och samhället idag: fiktion och verkligheten.

Lektion 4.

Vi läser kapitel 4. Synonymer och motsatsord.  Homonymer.  Händelser i kronologisk ordning.

Lektion 5.

Vi läser kapitel 5. Att skriva en dagboks sida: subjektiv upplevelse i dåtid.

Lektion 6

Vi läser kapitel 6. Sammanfattning av kapitel. Förklaring av kunskapskrav: enkla, utvecklade, välutvecklade sammanfattning.

Lektion 7.

Vi läser kapitel 7-9. Muntlig sammanfattning.  Begrepp förklaring: inledning, problemet, kronologisk handling, spännande punkt, lösning(slut) osv.

Lektion 8.

Vi läser kapitel 10. Muntlig sammanfattning.  Begrepp förklaring: olika typer av karaktär i boken.

Lektion 9.

Vi läser kapitel 11. Muntliga diskussioner kring textens budskap och händelser. Protagonisters egenskaper: utseende och karaktär.

Lektion 10

Vi läser kapitel 12-13. Diskussion kring bokens samhälle och samhället idag: krig. Bokrecensionen del 1: fakta om boken.

Lektion11

Vi läser kapitel 14-15. Diskussion kring bokens samhälle och samhället idag: människor behov att kommunicera. Bokrecensionen del 2: mina åsikter.

Lektion12

Vi läser kapitel 16-17. Bokrecensionen: rätta denna. Diskussion kring skillnader mellan film och bok.

 

 

 

 

 

 

 

Bedömning:

 

Jag ska bedöma hur du läser)

 

I bokrecensionen eller i läsloggen kan jag se hur du sammanfattar bokens händelser.

 

Efter muntliga diskussioner du bör prata om bokens budskap. Bokens budskap ska tydlig visas i bokrecensionen.

 

Du kan använda olika begrepp som är relaterade till en novell och förklara dem. Du ska skriva dem korrekt.

 

Du kan göra skillnader mellan bokens samhälle och samhälle idag.  Du ska visa dina egna åsikter och resonemang.

 

Viktig för E betyg är det bokrecensionen.

 

Uppgifter

 • Balta-Albå s.1-4

 • Frågor om en bok

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  7-9
 • Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
  Ml  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa olika texter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Ml  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Ml  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Ml  E 9
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med begripligt innehåll och viss språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  E 9
 • Texterna kännetecknas av enkla beskrivningar och enkel berättarstruktur.
  Ml  E 9
 • Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
  Ml  E 9
 • I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ml  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Ml  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
  Ml  E 9
 • Eleven gör då enkla jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar enkla och till viss del underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
  Ml  E 9
 • Eleven kan läsa olika texter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Ml  C 9
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse.
  Ml  C 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra utvecklade och relativt underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
  Ml  C 9
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med relativt tydligt innehåll och relativt god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  C 9
 • Texterna kännetecknas av utvecklade beskrivningar och utvecklad berättarstruktur.
  Ml  C 9
 • Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt.
  Ml  C 9
 • I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ml  C 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Ml  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
  Ml  C 9
 • Eleven gör då utvecklade jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar utvecklade och underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
  Ml  C 9
 • Eleven kan läsa olika texter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Ml  A 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
  Ml  A 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra utvecklade och relativt underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
  Ml  A 9
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med tydligt innehåll och god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  A 9
 • Texterna kännetecknas av välutvecklade beskrivningar och välutvecklad berättarstruktur.
  Ml  A 9
 • Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt.
  Ml  A 9
 • I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ml  A 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Ml  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
  Ml  A 9
 • Eleven gör då välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
  Ml  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: