Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från frö till frö (NTA)

Skapad 2019-02-03 09:46 i Slättaskolan Falun
I detta arbetsområde i biologi kommer du att få följa en växt under hela dess livscykel från frö till frö. Hur gör man när man sår frön och vad är pollinering? Vad behöver en växt för att utvecklas och växa och vad fotosyntes är för något? Vad är en ekosystemtjänst för något? Hur ser ett bisamhälle ut och varför är bin viktiga för oss människor och allt levande på jorden? Du kommer även få möjlighet att öva att mäta din växt samt skapa och använda diagram i matematik. Det och mycket mer kommer du att få lära dig i detta arbetsområde i biologi med hjälp av NTA.
Grundskola 4 – 6 Biologi
I detta arbetsområde i biologi kommer du att få följa en växt under hela dess livscykel från frö till frö. Hur gör man när man sår frön och vad är pollinering? Vad behöver en växt för att utvecklas och växa och vad fotosyntes är för något? Vad är en ekosystemtjänst för något? Hur ser ett bisamhälle ut och varför är bin viktiga för oss människor och allt levande på jorden? Det och mycket mer kommer du att få lära dig i detta arbetsområde i biologi med hjälp av NTA.

Innehåll

Förmågor

I tema Från frö till frö får eleven möjlighet att utveckla följande förmågor:

 • Genomföra systematiska undersökningar av livsvillkor för fröer och plantor
 • Beskriva vad en planta behöver för att leva och ge exempel på ekosystemtjänster som växter står för
 • Beskriva fröers och plantors utseende och ge exempel på växters anpassningar för att leva och föröka sig
 • Diskutera och ta ställning i frågor som rör människans beroende av och påverkan på naturen  och vilken betydelse det kan ha för en hållbar utveckling
 • Diskutera vad vetenskapliga upptäcker som rör växter haft för människans levnadsvillkor och syn på naturen

Konkretisering av mål

Efter avslutat område ska du kunna

 • berätta om växters roll i näringskedjan och som ekosystemtjänst
 • berätta om åkerkålens livscykel
 • berätta i stora drag om ett bisamhälle och hur bin och blommor samspelar i naturen
 • i stora drag beskriva fröers utseende samt blommans olika delar
 • vad som behövs för att frön ska gro
 • i stora drag förklara fotosyntes och vad som behövs för att plantor ska kunna växa
 • dokumentera dina undersökningar i text och bild
 • mäta hur din växt har vuxit

Arbetssätt

 • Genomgångar
 • Praktiska övningar och laborationer, i grupp samt enskilt
 • Diskussioner i grupp samt helklass
 • Läsning

Bedömning

Du kommer att få möjlighet att visa dina muntliga och praktiska kunskaper och naturvetenskapliga förmågor under gruppdiskussioner, muntliga redovisningar och praktiska övningar samt laborationer. Du kommer även få möjlighet att visa dina skriftliga kunskaper och förmågor under laborationer och skrivande av laborationsrapporter, skriftliga redovisningar samt en slutuppgift.

Bedömning sker löpande i den dagliga verksamheten.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  E 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  C 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  C 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Bi  C 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
  Bi  C 6
 • Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
  Bi  C 6
 • Eleven kan också förklara och visa på samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  C 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  C 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  C 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Bi  A 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  A 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Bi  A 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
  Bi  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
  Bi  A 6
 • Eleven kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  A 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  A 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  A 6

Matriser

Bi
Från frö till frö

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Undersökningar
Genomför och planerar undersökningar av växter och bin
 • Bi  A 6
 • Bi  A 6
Jag genomför undersökningarna på ett säkert sätt. Jag kan med hjälp planera en egen undersökning.
Jag genomför undersökningarna på ett säkert sätt. Jag kan med lite hjälp planera en egen undersökning.
Jag genomför undersökningarna på ett säkert och effektivt sätt. Jag kan planera en egen undersökning.
Dokumentera undersökningar
Skriver och ritar om undersökningarna
 • Bi  A 6
 • Ke  A 6
Jag skriver och ritar på ett enkelt sätt om mina undersökningar med viss hjälp.
Jag skriver och ritar om mina undersökningar.
Jag skriver och ritar utförligt om mina undersökningar och deras resultat.
Ekologiska samband
Ger exempel på ekologiska samband - hur växter och djur hör ihop. Använder biologins begrepp (t.ex. fotosyntes, pollinera, ståndare, pistill).
 • Bi  A 6
 • Bi  A 6
Jag kan ge exempel på några ekologiska samband och använder enkla ord i mina förklaringar.
Jag kan ge exempel på flera ekologiska samband och använder några av biologins begrepp.
Jag kan ge exempel på flera ekologiska samband och använder flera av biologins begrepp.
Söka information, skapa texter
Söker information, skriver och ritar om det jag lär mig
 • Bi  A 6
 • Bi  A 6
Jag kan med hjälp av en vuxen söka information och skriva eller rita om det jag lär mig.
Jag kan självständigt söka viss information och skriva enkla texter eller rita om det jag lär mig.
Jag kan självständigt söka information och skriva längre texter och rita om det jag lär mig. Jag använder flera källor och bedömer dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: