Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sarahs nyckel, vt 2019

Skapad 2019-02-03 16:51 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Grundskola 9 Svenska
Genom att läsa en bok om andra världskriget får du inte bara resa i tiden. Du får också tillfälle att kliva in i människors tankar och känslor och deltaga i det de är med om. Du ges möjlighet att skapa inre bilder genom att koppla det du läser till dig själv, till andra verk och till omvärlden. Med hjälp av olika samtals- och skrivmodeller kommer vi att gå en roman på djupet.

Bild från www.wikipedia.com

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Vi läser tillsammans romanen "Sarahs nyckel" av Tatiana de Rosnay och arbetar med olika samtals- och skrivövningar v 2 – 7.  Vi avslutar genom att i skolan skriva olika korta skrivuppgifter kring boken utifrån olika syften (berättande, argumenterande, utredande) för att se vad som är typiskt för dessa syften. Du ska ha läst ut boken senast under sportlovet. 

Du kommer att ha ett läsbeting på några kapitel per vecka. Vi kommer till viss del att läsa i skolan, men du behöver också läsa hemma för att komma förberedd till uppgifterna. 

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:

* hur väl du kan sammanfatta en skönlitterär boks innehåll med koppling till tid, miljö, konflikt, orsakssammanhang och andra texter.

* hur väl du kan resonera kring tydligt framträdande budskap, budskap mellan raderna samt dolda budskap i texten och koppla till dig själv, till andra texter och verk och till omvärlden.

' hur väl du kan deltaga i samtal kring text.

* hur väl du kan skriva inlevelsetexter, så att innehållet upplevs som autentiskt.

* hur väl du kan skriva argumenterande med tes och argument som stödjer tesen.

* hur väl du kan skriva utredande (förklara) kring en fråga.

* hur väl du kan skriva gestaltande texter och använda dig av dramaturgi.

* hur väl du kan ge respons på andras texter och hur väl du kan bearbeta din text efter respons från mig och andra.

Matriser

Sv
Sarahs nyckel

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
Nivå E
Nivå C
Nivå A
... läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
Läsa, förstå och sammanfatta en text
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du mycket god läsförståelse.
... läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
Resonera kring budskap i en text
Du kan utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk
Du kan utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter ochreferensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka ochföra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
... formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
Leda samt deltaga i samtal om texter
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklande och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
… anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
Skriva med olika syften (berättande, argumenterande, utredande) och ur olika perspektiv
Du kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
... urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
Gestaltning och dramaturgi
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
… anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
Ge respons på andras texter och bearbeta din egen text
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: