Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

1700-1800-talet år 6

Skapad 2019-02-03 19:26 i Forssaängskolan F-6 Borlänge
Grundskola 6 Historia
Det händer mycket i Sverige under 1700-1800 talet. Frihetstiden är en tidsperiod i Sveriges historia som varade mellan 1718 och 1772. Under Frihetstiden flyttas makten ifrån kungarna till Riksdagen. Sverige blir ett mer demokratiskt land. Efter Frihetstiden har vi den Gustavianska tiden då Gustav III får mer makt efter hans död växer ett nytt Sverige fram till mitten av 1800-talet. Det växer fram industrier, folkskolan införs och folkmängden ökar. Det är en väldigt intressant period i Sveriges historia.

Innehåll

Undervisningens mål

När du har arbetat med det här området ska du: 

 • Veta vad Ostindiska kompaniet var och hur det fungerade.
 • Kunna förklara hur jordbruket utvecklades  under 1700- och 1800-talen.
 • Veta varför befolkningen ökade så kraftigt under denna tid. Orsaker och konsekvenser. 
 • Veta vad upplysningen var och hur man märkte av den i Sverige.
 • Kunna förklara hur vi kan veta något om Sverige 1718-1866.
 • Veta vem Gustav III var och vad han gjorde för kulturen i Sverige. 
 • Veta vad ångmaskinen innebar för landet och för de vanliga människorna.
 • Kunna förklara hur det gick till när parlamentarismen växte fram.
 • Kunna berätta hur liberalerna och de olika folkrörelserna ville förändra Sverige. 
 • Kunna använda och tolka historiska källor. 
 • Kunna använda begrepp som hör till arbetsområdet. 

 

Viktiga ord och begrepp som du ska kunna förstå och använda:

 • grundlagar
 • politiska partier
 • parlamentarism
 • manufaktur
 • merkantilism
 • textil
 • industri
 • censur
 • tryckfrihet
 • upplyst
 • slaveri
 • revolt
 • attentat
 • revolution
 • missväxt
 • teg
 • laga skifte
 • växelbruk
 • självständig
 • liberaler
 • hattar
 • mössor
 • fackföreningar
 • frihetstiden
 • Gustavianska tiden
 • orsak
 • konsekvens
 • källa
 • kronologi
 • förändring
 • vaccination

Undervisning

För att du ska lära dig så mycket som möjligt om detta kommer vi att:

 

 • ha gemensamma genomgångar
 • diskutera
 • se filmer
 • arbeta med olika uppgifter kopplade till arbetsområdet
 • läsa texter

Filmer

Frihetstiden handel
Frihetstiden Sveriges regenter
Frihetstiden politik
Frihetstiden jordbruk
Frihetstiden vetenskap
Befolkning 1800-tal

Frihetstiden
Gustav III - en tid av revolution och reformer
Den industriella revolutionen
Den stora utvandringen
Historiepolisen: Jonas Alströmer
Historiepolisen: Anders Celsius
Historiepolisen: Eva Ekeblad

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.
  Hi  4-6
 • Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
  Hi  4-6
 • Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Historia år 6

Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer

Insats krävs
E
C
A
Tidsperioder
Eleven har **grundläggande** kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har **goda** kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har **mycket goda** kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Eleven visar det genom att föra **enkla och till viss del** underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Undersöka utvecklingslinjer
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då **enkla** samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då **förhållandevis komplexa** samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då **komplexa** samband mellan olika tidsperioder.
Utvecklingslinjers påverkan av samtiden
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med **enkla och till viss del underbyggda** hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med **utvecklade och relativt väl** underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med **välutvecklade och väl underbyggda** hänvisningar till det förflutna.

Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap

Insats krävs
E
C
A
Använda källmaterial
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då **enkla** resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då **utvecklade** resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då **välutvecklade** resonemang om källornas användbarhet.

Reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv och använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används

Insats krävs
E
C
A
Spår av historien
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra **enkla** resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra **utvecklade** resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra **välutvecklade** och nyanserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Historiska begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett **i huvudsak** fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett **relativt väl** fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett **väl** fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: