Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teamplan och Process veckoreflektion MYSINGEN vt-19

Skapad 2019-02-04 09:27 i Norrgårdens förskola Partille
Det här är en mall att utgå från när arbetslaget planerar och reflekterar utifrån teamplanens utvecklingsområden.
Förskola
Planeringsmall för veckan

Innehåll

 Analys av barnkonferens. Kartläggning.

 

VAR ÄR VI?

 • Vilka mönster kring barnens intressen blev synliga vid barnkonferensen?
 • Vilka situationer fångade barnens intressen?
 • När upplever era barn ett engagemang och delaktighet?
 • Ställ era frågor kring de olika intresseområden som blir synliga  tex. när, var och hur?


Just nu ser vi ett stort intresse för rörelse så som dans, miniröris, hinderbana m.m. Vi ser även ett behov för rörelse för att gruppen ska fungera både hos stora och små. Vi ser att våra barn blir extra engagerade när vi erbjuder aktiviteter så som idrott, dans, miniröris, när vi bygger upp hinderbana inne på avdelningen men också utomhus aktiviteter så som fotboll och andra springlekar. Vi jobbar vidare med

 

 

MÅL: VART SKA VI?

 • Vilka strävansmål ur läroplanen ska vi fördjupa oss utifrån analysen av barnkonferensens kartläggning?

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

 

*Utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande

*Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama

 

Frågor utifrån valt/valda mål för arbetslaget: VART SKA VI?

 • Vad innebär att..?
 • Vilka möjligheter skapar vi för våra barn att..?
 • Vilken blir min roll som pedagog?
 • Hur utmanar vi barnen utifrån deras intressen när det gäller språk, matematik, natur och teknik?

 

Vi som pedagoger vill hjälpa till att utmana barnen i deras intressen genom att hitta olika aktiviteter både inomhus och utomhus. Vi vill köpa in nytt material som väcker nyfikenhet och intresse. Vi vill erbjuda barnen nya aktiviteter för att få dem att prova på nya saker som tidigare inte erbjudits, tex hinderbana inne på avdelningen med hjälp av de material som finns där. Vi ska aktivt delta i barnens aktiviteter och vara medskapare tillsammans. Vi erbjuder Miniröris i olika utföranden för att få omväxling och hålla intresset uppe.

 

Vi ska lyfta kroppensdelar och olika aktivitetsord på våra olika språk för att bilda oss kroppsuppfattning

 

Planering av verksamheten: HUR GÖR VI?

 • Vad ska vi skapa för erbjudanden utifrån analysen av kartläggningen, valda mål och de frågor som vi reflekterat kring?
 • Val av projekt/tema?
 • Miljön?
 • Gruppindelningar?
 • Material?

 

Vi kommer detta år fortsätta på vårt babblarna tema men denna termin får babba (språk) ta mindre plats även om vi kommer fortsätta med vårt språkarbete. Där emot kommer Diddi och Bobbo som båda står för rörelse och skapande få ta mer plats och på så sätt skapa ett rörelsetem.

 

Vi vill bla använda oss av mer planerad aktivitet utomhus (men även inomhus), med så som lekar, fotboll osv.
Ta fram projektorn oftare som vi genom den erbjuder dans och annan rörelse då barnen tycker detta är roligt. Vi ska försöka använda oss av nya appar som ska komma ut till våra plattor där rörelse och bild blir fokus.

 

Idrott i idrottshallen kommer ta plats två av dagarna istället för en, Vi har påbörjat en ommöblering där det tillkommer lite nytt och gammalt får ställas åt sidan.
Vi delar små/stora i två olika samlingar och även vissa styrda aktiviteter.

 

Dokumentation: HUR GÖR VI?

 • Vad ska dokumenteras?
 • Vad är vi nyfikna på just nu utifrån barnens intressen?
 • Vad behöver vi veta mer om, för att kunna utmana barnens lärande?
 • Hur ska vi dokumentera, dvs val av metod.
 • Vem ska dokumentera?

 

Just nu är vi nyfikna på hur barnen vill använda detta tema och vad de är intresserade av för specifika aktiviteter. 
Vi har bestämt oss för att jobba i vad vi kallar två veckors intervaller. Det innebär att vi en vecka planerar inför de två kommande veckorna och efter två veckor utvärderar vi vårt arbete och reflekterar/analyserar över de veckorna som gått. Planeringen som hamnar emellan veckorna används till nuläge i gruppen då vi denna termin har barn med olika behov som behövs lyftas lite extra då och då. Vi dokumenterar via filmer och bilder och sållar sedan ut de material som kan visas för föräldrar. Alla pedagoger är ansvariga för att dokumentationen genomförs.

Vi dokumenterar mycket genom film i början för att sedan kunna jämföra efter arbetets gång för att se hur barnen kan utvecklas både motoriskt och fysiskt. Föra samtal med barnen om vad de vill att vi ska dokumentera och vad som är viktigt för dem. Vi kommer ha ett föräldramöte i mars månad där vi visar hur vi arbetar på förskolan under terminen.

 

 

Pedagogisk dokumentation: HUR BLEV DET? VAR ÄR VI? SKA VI? HUR GÖR VI?

 • Gemensam reflektion av arbetslagets dokumentation på avd.planering
 • Fokus på reflektion kring arbetslagets förhållningssätt, arbetssätt och planering
 • Sker kontinuerligt och med stöd av veckoplan/veckomall
 • Fokus på att synliggöra och utmana barnens lärande
 • Analysen ligger till grund för uppföljning och vidare planering av verksamheten

 

PROCESS: (används som mall varje vecka på den gemensamma reflektionen på avd.planering)

Hur blev det?

Vad/vilken situation valde vi att dokumentera?

Vad var det som vi var nyfikna på?

Vad sa barnen?

Vad gjorde barnen?

Fick vi syn på något ytterligare?

Var är vi?

Våra reflektioner utifrån vad barnen sa och gjorde:

Vad säger vår reflektion om verksamheten?

Vart ska vi?

Vad ska vi prioritera och varför?

Vilka erbjudanden ska vi skapa nästa vecka utifrån vad vi såg på dokumentationen?

Vad behöver vi pedagoger mer kunskap om? Hur skaffar vi oss den?

Hur gör vi?

Hur utvecklar vi verksamheten för att främja ovan? Nästa steg?

Planering för veckan/Hur gör vi konkret?

Vem ansvarar för vad?

Dokumentation?

Övrigt?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: