Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rättigheter och skyldigheter

Skapad 2019-02-06 06:56 i Storkskolan Sjöbo
Grundskola 1 – 3 Svenska SO (år 1-3)
Vad har vi för rättigheter och skyldigheter? Som barn? Som vuxna?

Innehåll

Konkreta mål

 

Du ska ha grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter.

Du ska känna till FN.

Du ska känna till barnkonventionen och kunna nämna några artiklar från barnkonventionen.

Kunna lyssna på andras åsikter.

Uttrycka egna åsikter muntligt eller skriftligt.

Du ska kunna framföra synpunkter.

Du ska kunna ge kommentarer.

Du ska kunna ställa frågor.

Kunna delta aktivt i samtal och diskussioner om gemensamma klassrumsregler.

Kunna förstå att demokratiskt uppsatta regler behövs och förstå att jag behöver följa dem.

Du ska kunna beskriva hur klassråd och elevråd brukar organiseras och genomföras och därmed känna igen strukturen för andra mötesformer.

Du ska kunna beskriva en ordförandes uppgifter.

Du ska kunna beskriva en sekreterares uppgifter.

Du ska kunna använda begrepp som klassråd, elevråd, dagordning, protokoll, ordförande och sekreterare.

 

Undervisning

I klassen har vi klassråd 2 gånger i månaden. I åk 1 är det en elev som är ordförande och en lärare som är sekreterare. I åk 2 tar eleverna så småningom även över rollen som sekreterare. En speciell dagordning följs under klassråden. Protokoll skrivs vid varje klassråd.

Alla elever i klassen deltar i klassrådet. Alla elever kommer att få erbjudande om att vara ordförande och möjlighet att vara sekreterare.

I arbetslaget har vi elevråd en gång i månaden. I elevrådet deltar två representanter från klassen.

Vi kommer även i detta tema att arbeta med rättigheter och skyldigheter. Vi ska fördjupa oss i några av artiklarna som eleverna väljer då kommer du att få läsa, skriva, rita och diskutera.

Du får se på film.Bedömning

Läraren kommer bedöma om du deltar aktivt på klassrådet genom att framföra åsikter, ha synpunkter och fråga om det är något som du inte förstår.

Läraren kommer bedöma din förmåga att lyssna på dina klasskamrater.

Läraren kommer bedöma din förmåga att uttrycka egna åsikter.

Läraren kommer bedöma din förmåga att följa gemensamt tagna beslut.

Läraren kommer bedöma din förmåga att samtala om klassens gemensamma regler

Läraren kommer bedöma din förmåga att använda begrepp som klassråd, elevråd, dagordning, protokoll, ordförade och sekreterare.

Din lärare bedömer din kunskap om hur klassråd och elevråd organiseras och genomförs.

Din lärare bedömer också dina kunskaper om mänskliga rättigheter och barnets rättigheter.
 

 

  

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  SO
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: