👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA Rörelse och konstruktion

Skapad 2019-02-06 08:29 i Örbyhus skola åk 7-9 Tierp
Arbete med rörelse och konstruktion där vi utgår från NTA lådan.
Grundskola 4 – 5 NO (år 1-3) Svenska SO (år 1-3) Fysik Teknik
Röresle och konstruktion NTA

Innehåll

Undervisning

Vi kommer att arbeta i par med olika uppdrag:
* Bygga fordon efter ritning och givna krav
* Att göra en ritning
* Söka krafter
* Lära om olika energiformer
* Friktion

Efter varje uppdrag diskuterar vi och sammanfattar i helklass, därefter

ska du efter varje uppdrag formulera och skriva ner vad du har lärt dig.

Bedömning

Du ska visa att du kan bygga och konstruera ett fordon utifrån givna krav.

Du ska komma med frågor, egna idéer, hitta lösningar, testa och utveckla fordonet.

Du ska kunna dokumentera ditt arbete i text- och tabellform.

Du ska kunna delta i samtal som rör enkla frågor i teknik samt skriva ner vad du har lärt dig.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

NO Fy Sv Tk SO
Rörelse och konstruktion

Bygga och konstruera

Ej grundläggande nivå
Grundläggande nivå
Utvecklad nivå
Bygga utifrån given ritning
Jag behöver mycket stöd och hjälp för att bygga efter ritning.
Jag kan bygga efter ritning tillsammans med en kompis som hjälper mig lite.
Jag kan bygga efter ritning utan hjälp.
Frågor och egna idéer
Jag ställer inga frågor och jag kommer med en eller inga egna idéer. Jag har svårt att hålla mig inom ämnet.
Jag ställer enstaka frågor och jag kommer med fler än en egen idé. Jag håller mig till ämnet.
Jag ställer en del frågor om ämnet och jag kommer med många egna idéer som hör till ämnet.
Testa och utveckla fordonet
Jag är passiv när vi testar och jag har svårt att utveckla fordonet utan hjälp.
Jag är aktiv när jag testar fordonet och jag har enstaka idéer om utveckling.
Jag är väldigt aktiv när jag testar och jag ger en del , genomförbara, idéer om utveckling.

Dokumentation

Ej grundläggande nivå
Grundläggande nivå
Utvecklad nivå
Dokumentation i textform
Jag har skrivit lite och det är svårt att läsa mina anteckningar.
Jag har antecknat så att det är lätt att läsa och följa anteckningarna. Mina anteckningar är ganska kortfattade.
Jag har noggranna och relevanta anteckningar som visar att jag förstått uppgiften.
Dokumentation i tabellform
Mina tabellerna är röriga, eller inte ifyllda.
Mina tabeller är lätta att läsa av och jag har antecknat alla fakta.
Mina tabeller är noggranna och jag har med allt jag ska ha för att kunna lösa uppgifterna.

Samtal och diskussioner inom ämnet teknik.

Ej grundläggande nivå
Grundläggande nivå
Utvecklad nivå
Deltagande och följdfrågor
Jag deltar lite i samtalen. När jag deltar, är det när läraren ställer direkta frågor till mig. Jag ställer inga egna frågor.
Jag deltar i samtalen. Jag räcker upp armen och ställer ibland följdfrågor.
Jag deltar mycket i samtalen. Jag räcker gärna upp armen och ställer ofta följdfrågor.
Egen sammanfattning av egen lärdom
Jag har svårt att formulera mig och svårt att beskriva vad jag har lärt mig.
Jag skriver ner tydligt vad jag har lärt mig men använder inte alltid de rätta begreppen.
Jag skriver ner tydligt vad jag har lärt mig genom att oftast använda de rätta begreppen.

Förutsägelse, undersökning och resultat

Ej grundläggande nivå
Grundläggande nivå
Utvecklad nivå
Göra förutsägelser
Jag har svårt att formulera en förutsägelse innan experimentet påbörjas.
Jag gör oftast förutsägelser innan experimentet påbörjas, men tycker att det är svårt.
Jag gör alltid förutsägelser innan experimentet påbörjas.
Undersöka och redovisa resultat
De undersökningar jag gör stämmer sällan överens med uppdragets syfte och min förutsägelse. Jag redovisar sällan resultat. Jag har svårt att reflektera över mitt arbete.
De undersökningar jag gör stämmer oftast överens med uppdragets syfte och min förutsägelse. Jag redovisar oftast resultat och kan, med stöd, reflektera och dra slutsatser om varför förutsägelsen stämde eller inte stämde.
De undersökningar jag gör stämmer överens med uppdragets syfte och min förutsägelse. Jag redovisar resultat och kan oftast reflektera och dra slutsatser om varför förutsägelsen stämde eller inte stämde.