Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap Tjärnaskolan åk 4-6

Skapad 2019-02-06 14:35 i Tjärnaskolan Borlänge
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Samhällskunskap Svenska
Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade till digitalisering, globalisering, hållbar samhällsutveckling och interkulturella relationer. Kunskaper om samhället ger oss verktyg så att vi kan orientera oss och ta ansvar för vårt handlande i en komplex värld.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv. På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina egna och andra människors levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet, hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck och hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att förstå digitaliseringens betydelse för samhällsutvecklingen och för den personliga integriteten.

Undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera information i vardagsliv och studier och kunskaper om hur man söker och värderar information om samhället från olika källor. Genom undervisningen ska eleverna också ges förutsättningar att utveckla kunskaper om hur man kritiskt granskar samhällsfrågor och samhällsstrukturer. Eleverna ska vidare ges möjlighet att utveckla kunskaper om samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt. Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om, och förmågan att reflektera över, värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla sin förståelse för vad det innebär att vara en aktiv och ansvarstagande medborgare i ett snabbt föränderligt samhälle.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån personliga erfarenheter och aktuella händelser uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar. Därigenom ska eleverna stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om samhällsfrågor.

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

       reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

       analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

       analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

       uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

       söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

       reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Centralt innehåll

I årskurs 4–6

Individer och gemenskaper

       Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.

       Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.

       Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.

Information och kommunikation

       Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.

       Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.

       Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Rättigheter och rättsskipning

       Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.

       De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Samhällsresurser och fördelning

       Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.

       Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.

       Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.

       Digitaliseringens betydelse för individen, till exempel ökade möjligheter till kommunikation och elektronisk handel.

Beslutsfattande och politiska idéer

       Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.

       Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.

 

Matriser

Sv Sh SvA
Lag och rätt VT18

1
2
3
Rättsystemet
Du kan beskriva hur rättssystemet är uppbyggt och fungerar.
Du kan undersöka och beskriva på ett enkelt sätt hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar. Du kan på ett enkelt sätt förklara vad som händer efter att ett brott har begåtts.
Du kan undersöka och beskriva på ett utvecklat sätt hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar. Du kan beskriva vad som händer efter ett brott.
Du kan undersöka och beskriva på ett mycket utvecklat sätt hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar. Du kan på ett utvecklat och beskrivande sätt förklara vad som händer efter att ett brott har begåtts.
Begrepp
Du kan använda dig av de begrepp som du mött under detta arbetsområde. t.ex. lagar, domstol, tingsrätt, åklagare.
Du kan använda begrepp på ett ganska bra sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar. Du kan förklara vad de flesta begreppen betyder.
Du kan använda begrepp på ett bra sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar. Du kan förklara vad alla begrepp betyder och använda en del av dem på ett korrekt sätt.
Du kan använda begrepp på ett mycket bra sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar. Du kan på ett korrekt sätt använda begreppen.
Diskutera
Du kan berätta vad du själv och andra människor tycker om olika frågor inom lag och rätt.
Du kan diskutera och värdera på ett enkelt sätt vad olika människor tycker om frågor som du känner till om samhället.
Du kan diskutera och värdera på ett utvecklat sätt vad olika människor tycker om frågor som du känner till om samhället
Du kan diskutera och värdera på ett välutvecklat sätt vad olika människor tycker om frågor som du känner till om samhället
Orsak och konsekvens
Du kan resonera och reflektera kring orsaker och konsekvenser ett brott kan leda till för samhället, förövaren samt brottsoffret.
  • Sh
Du kan resonera på ett enkelt sätt där du ger ett exempel på hur samhället, förövaren samt brottsoffret kan påverkas.
Du kan resonera på ett utvecklat sätt där du ger några exempel på hur samhället, förövaren samt brottsoffret kan påverkas.
Du kan resonera på ett välutvecklat sätt där du flera exempel på hur samhället, förövaren samt brottsoffret kan påverkas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: