Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MA åk 3 vt-19

Skapad 2019-02-07 18:05 i Storvretaskolan Uppsala
Under vårterminen arbetar vi med att befästa kunskaper. Vi använder matematikboken Eldorado och laborativa material.
Grundskola 3 Matematik
Här kommer du få arbeta med matematik både laborativt, med lärobok, dator och Ipad. Vi kommer även att ha utematematik.

Innehåll

Konkretisering av kunskapskraven

Du ska kunna

 • räkna med talen 0-10 000
 • tiotusental, tusental,hundratal, tiotal och ental
 • enkla bråk, t ex 1/2, 1/3, 1/4, 1/8 del av helhet eller antal, tiondelar och hundradelar
 • addera och subtrahera bråk med lika stora nämnare
 • multiplikation med 10, 100 och 1000
 • algoritmer, 0-10 000 inom addition, subtraktion och multiplikation 
 • geometriska objekt/begrepp såsom kon, rätblock, cylinder, klot, sidoyta, kant, vinklar etc.
 • area och omkrets
 • kunna välja lämplig matematisk metod vid problemlösning
 • lösa enkla problem med uträkning och svar
 • göra uppskattningar och avgöra om ett svar är rimligt
 • använda andra symboler för tal inom talområdet 0-100
 • använda likhetstecknet på ett riktigt sätt
 • klockan, analog och digital tid
 • uppskatta, jämföra och mäta tid (tidsskillnader)
 • volym, dl och l
 • längd, mm, cm, dm, m, km och mil
 • vikt, gram, hekto och kilo
 • jämföra och omvandla enheter
 • enkla tabeller och diagram

Undervisning och bedömning

Undervisningens utformning

 • Lärarledda genomgångar och övningar i hel- och halvklass. 
 • Matematikprat i olika gruppsammansättningar.
 • Laborativt arbete med konkret materiel.
 • Ipad/dator
 • Problemlösningsuppgifter.
 • Matematikspel.
 • Eget arbete i Favoritmatematik 3b.
 • Kunskapsdiagnoser/gamla nationella prov
 • Utematematik.

Bedömning kommer att ske när vi ser dig:

 • Delta vid genomgångar, muntligt och skriftligt.
 • Delta i laborativt arbete, muntligt och skriftligt.
 • Delta och bidra vid tillfällen av reflektion kring sitt och kamraternas tänkande, strategier.
 • Arbeta i läromedlet Favoritmatematik 3. (mera eller grund)
 • Genomföra olika diagnoser, muntliga och skriftliga, enskilt och i grupp.
 • Skriftliga prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3

Matriser

Ma
Bedömningsmatris matematik åk 3

Kunskapskrav

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lösa problem och använda strategier och metoder
Du ska kunna lösa mattesagor både muntligt och skriftligt samt formulera egna. Du ska med hjälp av fingerfemman/tanketavlan kunna välja en fungerande strategi.
Du ska med säkerhet kunna lösa mattesagor både muntligt och skriftligt samt formulera egna. Du ska med hjälp av fingerfemman/tanketavlan kunna välja en lämplig strategi.
Du ska med säkerhet kunna lösa mattesagor både muntligt och skriftligt samt formulera egna. Du ska med vara väl förtrogen med fingerfemman/tanketavlan och kunna välja den mest lämpliga strategin.
Beskriva tillvägagångssätt, resonera om resultatens rimlighet och ge förslag på alternativ
Du ska muntligt och skriftligt kunna lösa textuppgifter samt avgöra om svaret är rimligt.
Du ska muntligt och skriftligt kunna lösa textuppgifter samt avgöra om svaret är rimligt samt följa matematiska resonemang.
Du ska både muntligt och skriftligt kunna beskriva hur du löser en uppgift. Du ska kunna föra enkla resonemang om resultatets rimlighet i elevnära situationer.
Ha kunskaper om och använda matematiska begrepp
Du ska ha grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och kunna använda dem i välkända sammanhang inom matematikens 6 delområden: taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik, samband och förändring samt problemlösning.
Du ska ha goda kunskaper om matematiska begrepp och kunna använda dem i bekanta sammanhang inom matematikens 6 delområden: taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik, samband och förändring samt problemlösning.
Du ska ha mycket goda kunskaper om matematiska begrepp i nya sammanhang inom matematikens 6 delområden: taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik, samband och förändring samt problemlösning.
Beskriva begrepp med matematiska uttrycksformer
Du ska kunna beskriva och redovisa ett flertal begrepp med enkla matematiska uttrycksformer.
Du ska kunna beskriva och redovisa ett flertal begrepp med olika matematiska uttrycksformer.
Du ska kunna beskriva och redovisa ett flertal begrepp med mer varierande matematiska uttrycksformer.
Växla uttrycksformer och resonera kring deras relation
Du ska kunna förstå hur tal delas upp och deras inbördes relation (addition och subtraktion) samt t.ex. använda dig av kommutativa lagen.
Du ska ha goda kunskaper om hur tal delas upp och deras inbördes relation (addition och subtraktion) samt t.ex. använda dig av kommutativa lagen.
Du ska kunna växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang t.ex. kommutativa lagen.
Välja och använda matematiska metoder, göra beräkningar och lösa uppgifter
Du ska med säkerhet kunna välja vilket räknesätt och vilken metod du ska använda för att göra olika typer av beräkningar.
Du ska med säkerhet kunna välja och använda fungerande metoder för att göra olika typer av beräkningar.
Du ska med säkerhet kunna välja och använda ändamålsenliga metoder för att göra olika typer av beräkningar.
Redogöra för och samtala om tillväga-gångsätt, använda matematiska uttrycksformer
Du ska kunna redogöra och samtala om tillvägagångsättet genom att rita, symboler och skriva.
Du ska kunna redogöra för och samtala om tillvägagångsättet genom att rita, symboler, skriva samt tabeller.
Du ska kunna redogöra för och samtala om tillvägagångsättet genom att rita, symboler, skriva samt andra matematiska uttryckssätt.
Föra och följa matematiska resonemang
Du ska kunna framföra egna argument och kunna ställa frågor.
Du ska kunna framföra egna argument och kunna ställa frågor samt koppla ihop dem med tidigare erfarenheter under ett matematiskt resonemang.
Du ska kunna framföra egna argument och kunna ställa frågor. Du ska kunna bemöta argument samt koppla ihop dem med tidigare erfarenheter under ett matematiskt resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: