Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering för: engelska — åk 4

Skapad 2019-02-07 19:18 i Marstrands skola Kungälv
Grundskola F Engelska
Grovplanering, engelska, vt-19

Innehåll

Pedagogisk planering för: engelska — åk 4

Marstrands skola, vt-19

Ansvarig lärare: Marita Halldorf

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Utdrag ur Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011):

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att · förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter, · formulera sig och kommunicera i tal och skrift, · använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, · anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och · reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Planering

Det centrala innehållet ska ta sin utgångspunkt i vardagliga situationer, aktiviteter och händelser, elevernas intressen samt personer och platser som för dem är välbekanta. Eleverna ska få lyssna på tydligt talad engelska och läsa texter från olika medier. Därtill ska de kunna förstå och följa muntliga och skriftliga instruktioner, beskrivningar, samtal och intervjuer. De ska få se filmer och dramatiserade berättelser som riktar sig till barn och unga, sjunga sånger samt läsa sagor och dikter. Vidare ska de få möjlighet att lära sig strategier för att både uppfatta och minnas betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter samt olika sätt att söka texter på engelska från Internet. Tid ska avsättas till att studera språkliga företeelser som tonfall, uttal, grammatiska strukturer och stavning. Likaså på vilket sätt ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika sammanhang och situationer. Eleverna ska få studera hur man kan använda olika formuleringar för att inleda och avsluta olika typer av samtal och såväl muntliga som skriftliga framställningar. Tala, samtala och skriva: dialoger, presentationer, beskrivningar och berättelser. Fokus ska ligga på att eleverna förmår uttrycka sig begripligt och sammanhängande i både tal och skrift. Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel beskrivningar samt användandet av synonymer och omformuleringar. Språkliga företeelser som tydliggör kommunikationen, exempelvis tonfall, uttal och stavning.

Metod och arbetssätt:

· läsa, lyssna på och översätta texter

· genomgångar och övningar i grammatik

· läsförståelse

· hörförståelse

· muntlig framställning

· skriftlig framställning

Bedömning och kunskapskrav

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning. Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen. Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

 

Eleverna kommer att bedömas utifrån:

· genomförda uppgifter

· hemläxor

· avslutande diagnostiska tester

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: