Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sva - Svenska som andraspråk F-3

Skapad 2019-02-07 21:19 i Vaksalaskolan Uppsala
En pedagogisk planering för sva-elever i åk 1-3.
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk

Innehåll

Svenska som andra språk

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts

Mål

Du ska få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

Läsa: Vi tränar bokstävernas ljud. Vi läser olika slags texter tillsammans och samtalar om innehållet. 

Skriva: Du bygger upp ord och skriver själv i arbetsboken eller med viss hjälp av vuxen.

Tala: Du berättar i mindre grupp och framför egna åsikter. Du deltar i samtal och svarar på frågor.

Lyssna: Du lyssnar på din lärare och kamrater när de berättar.

Undervisning 

Du kommer att arbeta med svenska som andraspråk i bl.a följande moment:
¤ bokstavsarbete med bokstävernas ljud och hur de formas.
¤ skrivning - meningar och texter 
¤ läsning - högläsning och läsförståelse.
¤ muntligt - beskriva bilder/personer/känslor/saker/händelser.
¤ diskussion av olika ämnen samt arbete med Ipad.

 

Bedömning

Med matrisens hjälp följer vi upp hur långt du kommit i din språkutveckling.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  SvA  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  SvA  1-3
 • Läsriktning samt bokstävers form och ljud i jämförelse med modersmålet.
  SvA  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  SvA  1-3
 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  SvA  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  SvA  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  SvA  1-3
 • Svenska språkets uttal i jämförelse med modersmålets.
  SvA  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  SvA  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
  SvA  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
  SvA  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  SvA  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  SvA  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  SvA  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  SvA  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  SvA  1-3
 • Vardagliga ords betydelseomfång och kategorisering i jämförelse med elevens modersmål, till exempel att flera ord på ett språk motsvaras av ett ord på ett annat språk.
  SvA  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  SvA  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  SvA  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  SvA  1-3
 • Språkbruk samt möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier.
  SvA  1-3

Matriser

SvA
Svenska som andraspråk år 1-3

Läsa

Du kan läsa bokstävernas ljud, både versaler och gemener.
På väg
Kan
Du kan läsa ord med två och tre bokstäver.
På väg
Kan
Du kan läsa enkla meningar.
På väg
Kan
Du kan med flyt läsa bekanta texter.
På väg
Kan
Du kan förstå ganska bra vad du läser och återberättar det viktigaste.
På väg
Kan

Skriva

Du kan forma alla bokstäver.
På väg
Kan
Du kan skriva ord med två och tre bokstäver.
På väg
Kan
Du skriver med mellanrum mellan orden.
På väg
Kan
Du kan skriva enkla meningar med stor bokstav och punkt.
På väg
Kan
Du kan skriva en kortare text.
På väg
Kan
Du kan skriva en berättelse med enkel handling som hänger ihop.
På väg
Kan
Du kan söka söka information från en källa som någon visar dig och som du använder i en egen enkel faktatext.
På väg
Kan

Tala/lyssna

Du kan berätta om en händelse.
På väg
Kan
Du kan tala inför en känd grupp.
På väg
Kan
Du kan beskriva; ¤ saker ¤ personer ¤ känslor ¤ bilder
På väg
Kan
Du kan lyssna och förstå en muntlig instruktion.
På väg
Kan
Du kan lyssna när andra talar.
På väg
Kan
Ny aspekt
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: