👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa, tala och skriva med hjälp av "Livet i Bokstavslandet"

Skapad 2019-02-12 16:08 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk
En övergripande information om hur vi arbetar med "Livet i Bokstavslandet" under pågående läsår.

Innehåll

Lärandemål

 • Formulera dig och kommunicera i tal och skrift.
 • Lyssna till, läsa och analysera olika typer av texter.
 • Kunna använda de fem olika läsförståelsestrategierna: förutsäga, sammanfatta, utreda oklarheter, ställa frågor samt se inre bilder.
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
 • Urskilja språkliga strukturer.

 

Undervisning

 • Vi kommer att läsa och bearbeta olika typer av texter. När vi läser kommer vi att använda läsförståelsestrategier, föra resonemang, ställa frågor och relatera till egna erfarenheter. Utifrån modelltexterna kommer vi att titta på texternas uppbyggnad, särdrag och specifika ämnesord.
 • Vi kommer att arbeta med läseboken och arbetsboken som hör till.
 • Vi kommer att planera och skriva egna texter. Du kommer att få ha stödmallar för varje typ av text du skriver. När du har gjort ett första utkast ska texten bearbetas och förtydligas.
 • Vi kommer att ge enkel respons både gemensamt, med skrivkompis och på egen hand. Respons ges både på form och innehåll i texterna.
 • Vi kommer att ha arbeta både med läsning och skrivning i syfte att automatisera avkodning och läsflyt och att lära sig stava vanligt förekommande ord.

 

Bedömning

 • Jag kommer att bedöma din delaktighet när vi arbetar med texterna i boken.
 • Jag kommer bedöma ditt arbete när vi arbetar med läsningen i boken.
 • Jag kommer bedöma hur du arbetar i arbetsboken.
 • Jag kommer bedöma hur du samtalar kring ämnesområden.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3