Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inkludering och delaktighet 2018/2021 Korallen

Skapad 2019-03-04 14:55 i Förskolan Pärlan Fristående förskolor
Det här är en mall att utgå från när arbetslaget planerar och reflekterar utifrån teamplanens utvecklingsområden.
Förskola
Under läsåren 2018 till 2021 ska vi aktivitet arbeta med inkludering och delaktighet i arbetslaget och de barngrupper som vi arbetar med under dessa år.

Innehåll

Var är vi?

Hjälpfrågor: Samlad beskrivning av nuläget. Till exempel utifrån den dokumentation som vi har. Var befinner vi oss i förhållande till de nationella målen inom utvecklingsområdet?

2018/2019 Nuläget

I barngrupper går det 20 barn i åldrarna 3-5 år. Flera barn är i behov av stöd i form av bildstöd, struktur och förberedelse.


Vart ska vi?

Hjälpfrågor: Vika mål ska vi arbeta mot inom utvecklingsområdet? Vad vill vi att barnen ska upptäcka/utveckla? Vilka av läroplanens mål är kopplade till utvecklingsområdet?

2018/2019

Utifrån varje barns behov hitta en god gruppdynamik som ger möjlighet till utveckling och stimulans hos alla barn. 

 

 

Hur gör vi?

Vilka arbetssätt och metoder ska användas? Hur gör vi barnen delaktiga i processen? Hur dokumenterar vi processen?

2018/2019

- Vi använder bildstöd i form av stora bilder på väggen som alla barn kan se och följa under dagen, vad som ska hända. 

- Vi använder bildstöd i form av små bilder riktade till enskilda barn för att stötta det enskilda barnet i strukturen av dagen.

- I samlingen berättar vi vad som ska ske under dagen.

- Vi har haft fasta grupper med återkommande aktiviteter så barnen vet vad som ska hända när och med vem. 

- Som personalgrupp ha en tydlig struktur och riktning i arbetet. 

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor: Hur blev det gentemot de nationella målen, de genomförda insatserna och de förväntade effekterna? Vad visar barnen intresse för? Hur vet vi det? Vilka lärprocesser är barnen inne i? Hur tar vi processen vidare?

2018/2019


Vi ser att struktur, tydlighet och förberedelse både i form av bildstöd och ord, rutiner är viktigt för barngruppen. Även viktigt att se vilka konstellationer av barn som fungerar bättre och sämre tillsammans och hjälpa dem att hitta goda lekstunder. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • använda olika former av dokumentation och utvärdering som ger kunskaper om förutsättningarna för barns utveckling och lärande i verksamheten samt gör det möjligt att följa barns förändrade kunnande inom olika målområden,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • dokumentera, följa upp och analysera
  Lpfö98 Rev. 2016
 • kommunikation och samspel med och mellan barn, barns delaktighet och inflytande samt vid vilka tillfällen som barnen upplever verksamheten som intressant, meningsfull och rolig,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • hur barns förmågor och kunnande kontinuerligt förändras inom målområdena i förhållande till de förutsättningar för utveckling och lärande som förskolan bidrar med,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla
  Lpfö98 Rev. 2016
 • barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till vara, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: