Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FN, folkrätten och mänskliga rättigheter

Skapad 2019-03-06 18:14 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Samhällskunskap Historia
I den här delkursen arbetar vi med internationella samhällsfrågor. Det inkluderar frågor om demokrati och folkrätten, t.ex. de mänskliga rättigheterna och den humanitära rätten i väpnande konflikter, liksom frågor kopplade till hållbar utveckling. Vi tar upp betydelsen av internationella samarbeten samt FN:s roll i världspolitiken.

Innehåll

Momentet behandlar sidorna 9-36 (Kapitel 1 Demokrati), 73-77 (Kapitel 2, sidorna om FN:s politiska system), 111-137 (Kapitel 4 Mänskliga rättigheter), 267-83 (kapitel 10 Hållbarhet) i läroboken Stringent 1b (1:a upplagan)

 

Momenten kommer att examineras genom:

 • Ett kunskapstest om mänskliga rättigheter och den humanitära rätten
 • Skriftlig uppgift som handlar om globala samhällsfrågor (välfärdsanalys eller konfliktanalys). 

Ni ska kunna:

 • Redogöra för de mänskliga rättigheterna och diskutera vad som händer när olika rättigheter hamnar i konflikt med varandra.
 • Koppla de mänskliga rättigheterna till folkrätten i väpnade konflikter, samt diskutera orsaker, konsekvenser samt lösningar på humanitära kriser.
 • Redogöra vad begreppet folkmord innebär.
 • Analysera någon internationell samhällsfråga.
 • Söka, granska och hantera information i samband med analysen av den internationella samhällsfrågan.

Lektionsplaneringar publiceras i OneNote

Internationell humanitär rätt – får man bomba sjukhus?

 

Uppgifter

 • Mänskliga rättigheter (Samhällskunskap)

 • Globala samhällsfrågor (Samhällskunskap)

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.
  His  -
 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån olika demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Digitalisering och mediers innehåll samt nyhetsvärdering när det gäller med frågor om demokrati och politik.
  Sam  -
 • De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.
  Sam  -
 • Folkrätten i väpnade konflikter. Den internationella humanitära rätten och skyddet för civila i väpnade konflikter.
  Sam  -

Matriser

His Sam
Internationell politik

De mänskliga rättigheterna

Eleven kan redogöra för de mänskliga rättigheterna.
E
C
A
Mänskliga rättigheter
Du redogör inte tillräckligt.
Du redogör översiktligt. Redogörelsen är inte särskilt utförlig och du använder inga eller ett fåtal exempel. Redogörelsen är av en mer uppradande och fragmentarisk karaktär.
Du är på god väg mot att vara utförlig. Din redogörelse skulle kunna bli mer välutvecklad genom du använder fler exempel och mer ingående förklaringar.
Du redogör utförligt för de mänskliga rättigheterna inklusive den humanitära rätten. Du använder flera exempel och tar i din redogörelse upp bakgrunden samt de grundläggande idéer hos de mänskliga rättigheterna (rätten till grundläggande friheter, skyddet mot diskriminering, rätten till grundläggande behov och skyddet mot övergrepp).
Du är på god väg att nyansera och diskutera de mänskliga rättigheterna på en mer nyanserad nivå.
Du problematiserar de mänskliga rättigheterna och är komplex och nyanserad i ditt sätt att diskutera olika MR-dilemman.

Internationella samhällsfrågor

Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem. Eleven diskuterar orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge argument för sina ståndpunkter och värdera andras ståndpunkter. I arbetet med samhällsfrågor kan eleven söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor samt göra reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet. Eleven kan på ett strukturerat sätt uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna. Eleven kan redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
E
C
A
Orsak- och konsekvensanalys
Analys och identifikation
Dina analys saknar en orsak- och konsekvensanalys.
Du identifierar någon orsak och konsekvens.
Du identifierar ett par orsaker och ett par konsekvenser.
Du identifierar några orsaker och konsekvenser.
Du identifierar flera orsaker och konsekvenser, men saknar någon viktig orsak och/eller konsekvens.
Du identifierar flera orsaker och konsekvenser.
Orsak- och konsekvensanalys
Diskussion
Du diskuterar inte orsakerna och konsekvenserna.
Du diskuterar översiktligt orsakerna och konsekvenserna. Analysen är enkel och orsaker och konsekvenser förklaras inte i flera led. Du diskuterar också någon möjlig lösning på samhällsfrågan.
Diskussion är på god väg att bli välutvecklad.
Diskussionen är utförlig och välutvecklad. Orsaker och konsekvenser förklaras i flera led och förklaras utifrån några olika perspektiv. Du diskuterar några möjliga lösningar på samhällsfrågan
Du är på god väg att vara nyanserad. Antingen behövs fler perspektiv eller så behöver du problematisera lösningarna ytterligare.
Orsaker och konsekvenser förklaras utifrån flera olika perspektiv. Du belyser även olika lösningar utifrån olika perspektiv och problematiserar dessa.
Ståndpunkter
Du argumenterar inte tillräckligt väl för din ståndpunkt.
Du argumenterar för din ståndpunkt i samhällsfrågan med enkla och subjektiva argument. Du värderar också någon annan ståndpunkt i frågan.
Du argumenterar för din ståndpunkt och dina argument bygger till viss del på fakta.
Dina argument är välgrundade och har stöd i fakta och andra källor. Du använder något stödargument och värderar andra ståndpunkter.
Du använder även något motargument.
Du problematiserar dina egna ståndpunkter genom att använda några motargument och värderar andra ståndpunkter på ett nyanserat sätt.
Information
Du har svårigheter i att söka, granska och tolka information.
Du söker information med viss säkerhet och med stöd av lärare/handledare. När du avläser informationen är du hyfsat säker.
Du är på god väg att bli mer självständig, men behöver fortfarande hjälp med att söka och tolka information.
Du är självständig, men arbetar mestadels med enkla källor (t.ex. Wikipedia).
Du är på god väg mot att bli säker på att söka, granska och tolka information.
Du är säker på att söka, granska och tolka informationen. Du granskar även rimligheten i den information du tolkar på ett tryggt sätt.
Källkritik
Du reflekterar inte om källornas trovärdighet.
Du gör enkla reflektioner om källornas trovärdighet.
Du gör välgrundade reflektioner om källornas trovärdighet.
Du gör välgrundade reflektioner om källornas trovärdighet utifrån syftet.
Du är på god väg att göra nyanserade reflektioner om källornas trovärdighet.
Du är utförlig och nyanserad i dina reflektioner i hur källorna kan användas i olika syften.
Källhänvisningar
Du har inte redovisat källorna
Du redovisar källor men det saknas fortfarande källor som egentligen borde finnas.
Du redovisar dina källor, men det saknas fortfarande väsentlig information om källorna.
Du redovisar dina källor med bland annat författare, utgivningsdatum och/eller hämtdatum.
Du använder ett vedertaget referenssystem på ett nästintill adekvat sätt.
Du gör adekvata källhänvisningar utifrån vedertaget referenssystem.
Historiska förutsättnignar
Du redogör inte för de historiska förutsättningarnas påverkan på förhållandena kopplade till frågan som du analyserar.
Du redogör översiktligt för någon historisk händelse eller process som påverkat förhållandena i nutid.
Du redogör för några historiska händelser som påverkat förhållandena i nutid.
Du redogör utförligt för de historiska förutsättningarna i ett längre perspektiv (process).
Du är på god väg mot en nyanserad redogörelse, med historiska exempel och påverkan utifrån några olika perspektiv.
Du redogör utförligt och nyanserat genom att ta upp förutsättningarna utifrån flera olika perspektiv, såväl gällande struktur- och aktörspåverkan.
Aktör och struktur
Du drar inga slutsatser om hur de nutida förhållandena påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
Baserat på analysen drar du en enkel slutsats om hur de nutida förhållandena påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
Baserat på analysen drar du en relativt välgrundad slutsats om hur de nutida förhållandena påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
Baserat på analysen drar du en välgrundad slutsats om hur de nutida förhållandena påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
Baserat på analysen drar du en välgrundad och relativt nyanserad slutsats (några perspektiv) om hur de nutida förhållandena påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
Baserat på analysen drar du en välgrundad och nyanserad slutsats (flera perspektiv) om hur de nutida förhållandena påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: