Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2019-03-09 13:45 i Byskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Historia
Medeltiden är en spännande tid med många stora förändringar. Människorna i Norden blev kristna och de tog över de kristna tankarna om alla människors lika värde. Då gick det inte att ha trälar längre. Levnadsförhållandena skiljde sig mycket från hur vi har det idag. Husen var inredda på ett annat sätt. Alla hade inte ett eget rum eller en egen säng. Mat och kläder var också annorlunda jämfört med vad vi är vana vid. Även om skillnaderna är stora finns det också likheter mellan medeltiden och dagens samhälle. Några av medeltidens uppfinningar använder vi idag också, som hästskon och glasögonen. De kristna tankarna har blivit en del av den svenska kulturen oavsett om vi är kristna eller inte. Det finns fler historiska källor från medeltiden än från de tidigare tidsperioderna. Domkyrkan i Lund är en källa och samtidigt ett spår från medeltiden i vår egen tid.

Innehåll

Övergripande mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola: 


 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga 


 

Förmågor

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap

 

Centralt innehåll

 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom medeltidens handelssystem.
 • De nordiska staternas bildande.
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

 

Kunskapskrav

 • Eleven har kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. 
 • Eleven visar det genom att föra resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. 
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då samband mellan olika tidsperioder. Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med hänvisningar till det förflutna. Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då resonemang om källornas användbarhet. 
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder. 
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett fungerande sätt. 

 

Genomförande

 • Vi tittar på medeltidens läge på tidslinjen
 • Vi utgår från en tankekarta som vi gör tillsammans: Vad känner du redan till?
 • Du får se och höra en kort presentation av medeltiden så att du lättare kan vara med och påverka planeringen.
 • Vi listar vad klassen vill veta om medeltiden.
 • Vi läser gemensamt inledningen om medeltiden i ”Utkik Historia 4-6” och arbetar med uppgifter till. 
 • Vi ser på avsnitt ur UR:s serie om föremål från medeltiden, ”Ahmed i medeltiden”, 10 avsnitt.
 • Vi går igenom och diskuterar medeltidens stora förändringar tillsammans.
 • Du får individuellt svara på en lite djupare och mer omfattande bedömningsfrågor om medeltidens stora förändringar. 
 • När vi ska arbeta med hur det är att leva på medeltiden delar vi in människornas levnadsförhållande i olika grupper: adel, präster, borgare, bönder, kvinnor, män och barn. Du arbetar i grupp om tre personer och använder läroboken och iPad som verktyg för att söka information, producera text och gör presentation som sedan redovisas på smartboarden för klasskamraterna.
 • Du får individuellt svara på en lite djupare och några enklare bedömningsfrågor om levnadsförhållanden på medeltiden. Vi inleder med ett gemensamt modellexempel och därefter får du skriva på egen hand.
 • Vi läser gemensamt om regenterna i Svea rike och därefter får du fundera över och besvara frågor om textens innehåll. 
 • Du får arbetar i grupp om ca tre personer om olika tekniska uppfinningar och upptäcktsresor. Du använder lärobok och iPad som verktyg för att söka information, producera text och göra presentation som redovisas på smartboarden för klasskamraterna.
 • Vi avslutar med gemensamma klassrumsdiskussioner som också används som bedömningsunderlag.

 

Elevinflytande och delaktighet

 • Uppmuntra eleverna att bidra med idéer om innehåll, arbetssätt och arbetsform utifrån intresse, erfarenhet och förutsättningar
 • VÖL-schema med vad eleverna vet, önskar veta och lärt sig
 • Utgå från det eleverna redan vet och vad de önskar lära sig
 •  I grupparbete där eleven påverkar innehåll, sökning och presentation
 •  Även under arbetets gång uppmuntra eleverna att komma med förslag om arbetssätt och tips på material

 

Bedömning

 • skriv-och bilduppgifter 
 • diskussioner
 • grupparbete som redovisas muntligt inför klasskompisarna

 

Dokumentation/Utvärdering

 • lista över vad elevgruppen redan kan
 • filmade samtal
 • skriftliga uppgifter
 • VÖL-diagram (V = vet redan, Ö = önskar lära, L = lärt sig)

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: