Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

APL veckor 12-15 2019

Skapad 2019-03-18 12:57 i Rodengymnasiet Norrtälje
APL
Gymnasieskola Trä Husbyggnad
Bedömning av din APL.

Innehåll

Praktikrapport

För att summera dina intryck och iakttagelser när du varit på praktik ska du skriva en praktikrapport. Den ska skrivas efter följande mönster.

 

Inledning

Tala om var du varit, under vilken tidsperiod och ange kort vad du har gjort.

 

Beskrivning av arbetet och arbetsplatsen

I det här avsnittet ska du mer utförligt beskriva vad du gjort under din praktikperiod. Du får här focus områden som du ska behandla. Du väljer själv i vilken ordning du vill behandla de olika punkterna. Ofta bildar varje ämnesområde sitt eget stycke i texten.

 

Uppgifter

 • Praktikrapport

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Informationssökning för arbetsuppgiften med hjälp av internet och på andra sätt.
  Hus  -
 • Enklare planeringar och beräkningar för att lösa arbetsuppgifterna.
  Hus  -
 • Grunderna inom byggnadskonstruktioner i betong, murverk och trä samt i till exempel glas och stål.
  Hus  -
 • Energieffektiva byggnadskonstruktioner och byggmetoder.
  Hus  -
 • Olika typer av material och deras egenskaper.
  Hus  -
 • Verktyg och maskiner för olika ändamål. Handhavande och skötsel.
  Hus  -
 • Lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. Ergonomiskt arbetssätt.
  Hus  -
 • Olika typer av risker förknippade med arbetsuppgifterna samt metoder för att göra riskbedömningar.
  Hus  -
 • Metoder för att utvärdera sitt arbete.
  Hus  -
 • Hållbart byggande. Hantering av material, till exempel förvaring, minimering av spill samt sortering av byggavfall och restprodukter. Resursanvändande kopplat till arbetsuppgiften.
  Hus  -
 • Studiebesök på och information om olika byggarbetsplatser.
  Hus  -
 • Facktermer i relation till arbetsuppgiften.
  Hus  -
 • Informationssökning för arbetsuppgiften med hjälp av internet och på andra sätt.
  Hus  -
 • Planeringar och beräkningar för att lösa arbetsuppgifterna.
  Hus  -
 • Olika metoder och byggnadskonstruktioner i betong, murverk och trä samt i till exempel glas och stål.
  Hus  -
 • Metoder för utsättning av byggnad och uppförande av profiler.
  Hus  -
 • Grunderna inom byggande och lågform, stödjande och bärande formbyggnad samt uppförande av elementform.
  Hus  -
 • Olika typer av material och deras egenskaper.
  Hus  -
 • Verktyg och maskiner för olika ändamål. Handhavande och skötsel.
  Hus  -
 • Lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. Ergonomiskt arbetssätt.
  Hus  -
 • Olika typer av risker förknippade med arbetsuppgifterna samt metoder för att göra riskbedömningar.
  Hus  -
 • Problemlösning i samband med arbetsuppgifterna.
  Hus  -
 • Metoder för att utvärdera sitt arbete.
  Hus  -
 • Hållbart byggande. Hantering av material, till exempel förvaring, minimering av spill samt sortering av byggavfall och restprodukter. Resursanvändande kopplat till arbetsuppgiften.
  Hus  -
 • Facktermer i relation till arbetsuppgiften.
  Hus  -
 • Informationssökning med hjälp av internet och på andra sätt.
  Hus  -
 • Metoder för att planera arbetet och beräkningar för att lösa arbetsuppgifterna.
  Hus  -
 • Arbetsprocesser från planering till färdigt resultat.
  Hus  -
 • Olika typer av husbyggnadsmaterial och deras egenskaper.
  Hus  -
 • Olika typer av verktyg och maskiner för olika ändamål.
  Hus  -
 • Branschens krav och villkor i förhållande till kunder, medarbetare och andra yrkeskategorier.
  Hus  -
 • Behörighet och säkerhet i arbetet, till exempel mobila arbetsplattformar, ställningsbyggnad och säkra lyft.
  Hus  -
 • Bedömning av risker för att förebygga olycksfall, brand eller skada inför ett arbetsmoment.
  Hus  -
 • Naturolyckor, till exempel översvämningar, ras och skred samt krav på byggkonstruktioner. Hur framtida klimatförändringar kan påverka kraven på byggkonstruktioner samt säkerheten i befintlig byggnation.
  Hus  -
 • Förebyggande av olycksfall på arbetsplatsen genom att utföra egenkontroll samt använda säkerhetsföreskrifter och personlig skyddsutrustning. Ergonomiska hjälpmedel.
  Hus  -
 • Tolkning av ritningar, arbetsbeskrivningar och utförandekrav samt muntliga och skriftliga instruktioner.
  Hus  -
 • Metoder för dokumentation och kvalitetssäkring av arbetet.
  Hus  -
 • Branschens roll för hållbar utveckling, till exempel hantering av material, minimering av spill samt sortering av byggavfall. Ekonomi och resursutnyttjande.
  Hus  -
 • Olika yrkesroller och arbetsförhållanden på arbetsplatsen. Yrkesidentitet och yrkeskultur.
  Hus  -
 • Faktorer som påverkar kommunikation och samarbete på arbetsplatsen.
  Hus  -
 • Arbete hos kund, till exempel kundbemötande, hänsynstagande och ansvarstagande.
  Hus  -
 • Entreprenörskap och företagande inom yrkesområdet.
  Hus  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven söker med säkerhet information för att planera arbetsuppgifter.
  Hus  A
 • Eleven söker med viss säkerhet information för att planera arbetsuppgifter.
  Hus  C
 • Eleven söker med viss säkerhet information för att planera arbetsuppgifter.
  Hus  E
 • Eleven beskriver utförligt och nyanserat vanliga arbetsprocesser inom husbyggnadsbranschen, från planering till färdigt resultat. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat olika material och deras egenskaper samt vanliga arbetsmetoder, verktyg och maskiner. Eleven redogör utförligt för på vilket sätt lagar och andra bestämmelser påverkar planeringen och genomförandet av arbetet. Vidare redogör eleven utförligt och nyanserat för vad som är väsentligt att ta hänsyn till vid riskbedömningar.
  Hus  A
 • Eleven beskriver utförligt vanliga arbetsprocesser inom yrkesområdet, från planering till färdigt resultat. Dessutom beskriver eleven utförligt olika material och deras egenskaper samt vanliga arbetsmetoder, verktyg och maskiner. Eleven redogör utförligt för på vilket sätt lagar och andra bestämmelser påverkar planeringen och genomförandet av arbetet. Vidare redogör eleven utförligt för vad som är väsentligt att ta hänsyn till vid riskbedömningar.
  Hus  C
 • Eleven beskriver översiktligt vanliga arbetsprocesser inom yrkesområdet, från planering till färdigt resultat. Dessutom beskriver eleven översiktligt olika material och deras egenskaper samt vanliga arbetsmetoder, verktyg och maskiner. Eleven redogör översiktligt för på vilket sätt lagar och andra bestämmelser påverkar planeringen och genomförandet av arbetet. Vidare redogör eleven översiktligt för vad som är väsentligt att ta hänsyn till vid riskbedömningar.
  Hus  E
 • Eleven tolkar med säkerhet arbetsbeskrivningar och avancerade ritningar. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för vad som krävs av dokumentation och kvalitetssäkring för att säkerställa ett kvalitativt gott arbete, samt möjliggöra en god utvärdering.
  Hus  A
 • Eleven tolkar med viss säkerhet arbetsbeskrivningar och ritningar. Dessutom redogör eleven utförligt för vad som krävs av dokumentation och kvalitetssäkring för att säkerställa ett kvalitativt gott arbete, samt möjliggöra en god utvärdering.
  Hus  C
 • Eleven tolkar med viss säkerhet arbetsbeskrivningar och ritningar. Dessutom redogör eleven översiktligt för vad som krävs av dokumentation och kvalitetssäkring för att säkerställa ett kvalitativt gott arbete, samt möjliggöra en god utvärdering.
  Hus  E
 • Eleven beskriver utförligt och nyanserat på vilket sätt olika typer av drift, underhåll, renovering, rivning och återvinning av byggnader påverkar en hållbar utveckling. Dessutom ger eleven exempel på, samt redogör utförligt och nyanserat utifrån exemplen för, hur val av metoder, material och maskiner får konsekvenser för kunder, företag, samhälle och hållbar utveckling.
  Hus  A
 • Eleven beskriver utförligt på vilket sätt olika typer av drift, underhåll, renovering, rivning och återvinning av byggnader påverkar en hållbar utveckling. Dessutom ger eleven exempel på, samt redogör utförligt utifrån exemplen för, hur val av metoder, material och maskiner får konsekvenser för kunder, företag, samhälle och hållbar utveckling.
  Hus  C
 • Eleven beskriver översiktligt på vilket sätt olika typer av drift, underhåll, renovering, rivning och återvinning av byggnader påverkar en hållbar utveckling. Dessutom ger eleven exempel på, samt redogör översiktligt utifrån exemplen för, hur val av metoder, material och maskiner får konsekvenser för kunder, företag, samhälle och hållbar utveckling.
  Hus  E
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för faktorer som främjar samverkan mellan yrkeskategorier och mellan kund och utförare. Dessutom ger eleven välgrundade och nyanserade exempel på hur hon eller han själv kan främja samverkan. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat villkoren för företagande och entreprenörskap inom branschen.
  Hus  A
 • Eleven redogör utförligt för faktorer som främjar samverkan mellan yrkeskategorier och mellan kund och utförare. Dessutom ger eleven välgrundade exempel på hur hon eller han själv kan främja samverkan. Eleven diskuterar utförligt villkoren för företagande och entreprenörskap inom branschen.
  Hus  C
 • Eleven redogör översiktligt för faktorer som främjar samverkan mellan yrkeskategorier och mellan kund och utförare. Dessutom ger eleven enkla exempel på hur hon eller han själv kan främja samverkan. Eleven diskuterar översiktligt villkoren för företagande och entreprenörskap inom branschen.
  Hus  E

Matriser

Hus Trä
Bygg och anläggning, trä åk3

Betyg E
Betyg C
Betyg A
1: Planera, organisera och utföra enkla arbetsuppgifter.
… med visst handlag. Du behöver ofta fråga och få hjälp av din handledare när du arbetar.
… med gott handlag. Ibland behöver du fråga och få hjälp av din handledare när du arbetar.
… med mycket gott handlag. Du behöver lite eller ingen hjälp av handledaren när du arbetar.
2: Välja material, verktyg och maskiner till ditt arbete.
… i samråd. Du behöver hjälp av din handledare för att bestämma vilka verktyg och maskiner du ska använda.
… efter samråd. Du kommer överens med din handledare om vilka verktyg och maskiner du ska använda.
… efter samråd. Du kommer överens med din handledare om vilka verktyg och maskiner du ska använda. Handledaren låter dig leda samtalet.
3: Motivera val med hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi.
… översiktligt. Du kan förklara varför du har valt de verktyg, maskiner eller material du använder utifrån hur du tycker att de kan påverka hälsan, miljön eller ekonomin.
… utförligt. Du beskriver varför du har valt de verktyg, maskiner eller material du använder utifrån hur de kan påverka hälsan, miljön eller ekonomin.
… utförligt och nyanserat. Du vet och beskriver tydligt varför du har valt de verktyg, maskiner eller material du använder utifrån hur du tycker att de kan påverka hälsan, miljön eller ekonomin.
4: Bedöma riskerna med arbetsuppgiften och välja hur du ska planera arbetet.
… enkel riskbedömning och i samråd. Du behöver hjälp av handledaren med att se om det finns några risker med arbetet och att planera så att du utför arbetet på ett säkert sätt.
Bedöma risker och situationen och väljer efter samråd. Du kan se om det finns några risker och kommer överens med handledaren om hur du ska utföra arbetet på ett säkert sätt.
… välgrundad riskbedömning och väljer efter samråd. Du ser om det finns några risker eller faror med arbetet och kommer överens med handledaren hur du ska utföra arbetet på ett säkert sätt.
6: Upptäcka och lösa problem som uppstår.
… i samråd. Du upptäcker tydliga problem som din handledare hjälper dig att lösa.
… efter samråd. Du upptäcker problem och kommer överens med din handledare om hur du ska lösa dem.
… efter samråd. Du upptäcker eventuella problem och berättar för din handledare hur du ska lösa dem.
5: Anpassa planeringen av arbetet.
… i samråd. Du behöver hjälp av din handledare när du ska planera dina arbetsuppgifter.
… efter samråd. Ibland behöver du hjälp av din handledare när du ska planera dina arbetsuppgifter
… efter samråd. Du kan beskriva för din handledare hur du tänker planera din arbetsuppgift.
7: Tolka arbetsbeskrivningar och ritningar.
… med viss säkerhet. Du behöver hjälp när du läser ritningar och följer arbetsbeskrivningar.
… med viss säkerhet. Ibland behöver du hjälp när du läser ritningar och följer arbetsbeskrivningar.
… med säkerhet arbetsbeskrivningar och avancerade ritningar. Du vet vad du ska göra när du läser en ritning eller arbetsbeskrivning.
8: Hantera och vårda material, verktyg och maskiner.
… med viss säkerhet. Du vet ibland hur du ska handskas med och vårda olika material, verktyg och maskiner.
… med viss säkerhet. Du vet ofta hur du ska handskas med och vårda olika material, verktyg och maskiner.
… med säkerhet. Du vet nästan alltid hur du ska handskas med och vårda olika material, verktyg och maskiner.
9: Dokumentera arbetet
… enkel dokumentation. När du är färdig med en arbetsuppgift så tar du någon bild eller kan berätta vad du gjort.
… noggrann. När du är färdig med en arbetsuppgift tar du några bilder och kan förklara arbetets gång.
… noggrann och utförlig dokumentation. När du är färdig med en arbetsuppgift tar du några bilder och kan förklara i detalj hur arbetet har gått till.
10: Utvärdera arbetsprocessen utifrån fastställda kvalitetskrav.
… med enkla omdömen. Efter utfört arbete kan du förklara t.ex. hur du har gått till väga när du har monterat åldersbeständig plast och hur resultatet blev utifrån vilka kvalitetskrav som finns.
… nyanserade omdömen. Efter utfört arbete beskriver du t.ex. hur du har gått till väga när du har monterat åldersbeständig plast och hur resultatet blev utifrån vilka kvalitetskrav som finns.
… med nyanserade omdömen, arbetsprocessen och resultatet samt ger förslag på hur dessa kan förbättras. Efter utfört arbete beskriver du t.ex. hur du har gått till väga när du har monterat åldersbeständig plast och hur resultatet blev utifrån vilka kvalitetskrav som finns. Du kan också förklara hur man kan utföra arbetet på ett bättre sätt nästa gång.
11: Redogöra för vilken betydelse arbetsprocessen och resultatet har för en hållbar utveckling.
… översiktligt. Du kan förklara hur arbetet påverkar miljön t.ex. spill på material och t.ex. hur ett lågenergihus påverkar ekonomin.
… utförligt. Du kan beskriva hur arbetet påverkar både miljön t.ex. spill på material och t.ex. hur ett lågenergihus påverkar ekonomin
… utförligt och nyanserat. Du vet och kan beskriva detaljerat hur arbetet påverkar både miljö och ekonomi.
12: Samverka, kommunicera och använda fackspråk.
… med viss säkerhet. Du samarbetar och använder några av de vanliga termerna och fackuttrycken när du arbetar.
… med viss säkerhet. När du pratar och samarbetar med din handledare kan du använda vanliga termer och fackuttryck.
… med säkerhet. Du använder alla termer och fackuttryck när du samarbetar och pratar med din handledare.
13: Bedöma din förmåga och arbetssituationens krav.
… med viss säkerhet. Du behöver hjälp av handledaren för att värdera svårigheterna i arbetsmomentet och avgöra om det är något du klarar av att utföra.
… med viss säkerhet. Ibland behöver du hjälp av handledaren för att värdera svårigheten i arbetsmomentet och avgöra om det är något du klarar av att utföra.
… med säkerhet. När du samtalar med handledaren kan du själv värdera svårigheten i arbetsmomentet och avgöra om det är något du klarar av att utföra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: