Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NP - SVA 1

Skapad 2019-03-23 15:35 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
Här kommer resultat på de nationella proven presenteras. Muntligt Läsförståelse Skriva

Innehåll

Uppgifter

  • SVA 1 Muntligt - NP

  • SVA 1 Läs - NP

  • SVA 1 Skriv - NP

  • NP-SVA Läs EXTRA

Matriser

Sva
NP - SVA 1 Muntligt

Muntligt framförande

Det anförande som i matrisen uppnår ett högre krav förutsätts också ha uppnått motsvarande lägre krav. Vid bedömning av aspekterna används inte mellannivåerna D och B. Dessa kan endast användas då delprovbetyget ska sättas.
F
E
D
C
B
A
Innehåll
Eleven presenterar en aspekt av temat lek och allvar Eleven uttrycker någon egen tanke om sitt ämne, t.ex. en värdering, en egen åsikt eller en egen erfarenhet.
Används ej.
Innehållet är tydlig anpassat till temat. Innehållet är väl utvecklat med både en huvudtanke och exempel.
Används ej.
Innehållet är fokuserat och tydliggör ämnets komplexitet.
Disposition och sammanhang
Anförandet är sammanhängande och lätt att följa. Anförandet är någorlunda anpassat till det givna tidsomfånget om 4 min (dvs. ca 3 min. eller mer).
Används ej.
Anförandet har en tydlig struktur med utbyggd samt passande inledning och avslutning. Anförandet är anpassat till det givna tidsomfånget om 4 minuter (dvs. ca 3-6 min.).
Används ej.
Anförandet har en tydlig struktur där huvudtanken effektivt lyfts fram. Anförandet är anpassat till det givna tidsomfånget om 4 minuter (dvs. ca 3-6 min.).
Språk
Kommunikationen hindras inte av språket annat än i undantagsfall, dvs. ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är oftast tillräckligt goda för att anförandets innehåll ska nå fram till åhörarna.
Används ej.
Kommunikationen fungerar, dvs. den hindras inte av språket som är tydligt och klart.
Används ej.
Kommunikationen fungerar väl, dvs. ordförrådet är varierat och eleven visar tillräckligt god behärskning av uttal och grammatik för situationen.
Framförande
Framförandet är sådant att informationen i stort sett når fram Det presentations -tekniska hjälpmedlet hanteras med viss säkerhet.
Används ej.
Framförandet sker med viss säkerhet och eleven använder någon strategi som ökar åhörarkontakten, t.ex. ögonkontakt, pausering eller gester. Det presentations-tekniska hjälpmedlet stödjer och tydliggör anförandet.
Används ej.
Framförandet är säkert och eleven använder olika slags strategier som ökar åhörarkontakten. Det presentations-tekniska hjälpmedlet är väl integrerat i anförandet.
Helhetsbedömning-Delprovsbetyg
Anförandet är begripligt och informativt. Anförandet är till viss del anpassat till viss del anpassat till kommunikation-ssituationens syfte och mottagare och utgör därmed ett acceptabelt bidrag till gruppens tema-bearbetning
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Anförandet är genomarbetat och utgör därmed ett gott bidrag till gruppens tema- bearbetning.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Anförandet är skickligt uppbyggt och framfört. Anförandet är till stor del anpassat till kommunika-tionssituationens syfte och mottagare och utgör därmed ett utmärkt bidrag till gruppens tema-bearbetning.

Sva
NP - SVA 1 Läs

Delprovsbetyg läs

F
E
D
C
B
A
Poäng
0-20
22-32
34-36
38-44
46-48
50-54

Sva
NP - SVA 1 Skriv Delprovsbetyg

Delprovsbetyg skriv

F
E
D
C
B
A
Helhetsbedömning
Textens innehåll är till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikations-situation. Språket är begripligt. Texten fungerar efter viss bearbetning som ett självbärande inlägg på en webbplats.
Textens innehåll är anpassaat till syfte, mottagare och kommunikations-situation. Språket är delvis anpassat till texttypen. Texten är självbärande, t.ex. genom ett mottagar- anpassat innehåll. Den fungerar som ett inlägg på en webbplats.
Textens innehåll är väl anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Språket är delvis anpassat till texttypen och läsaren. Texten fungerar väl som ett inlägg på en webbplats.

Sva
NP - SVA 1 Läs EXTRA

Läsförståelse

F
E
D
C
B
A
poäng
0-4
6
8
10
12
14
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: