Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Social hållbarhet -Barnens planet utifrån barnkonventionen

Skapad 2019-03-25 10:23 i Förskolan Tomtberga två Östhammar
Förskola
Barnens planet utgår från barnkonventionen med syfte att synliggöra normer, mångfald och allas lika värde på ett fantasifullt och lustfyllt sätt.

Innehåll

Syfte

se läroplansmål

Avdelningens mål

En del av förskolans uppdrag är att värna om barns rättigheter. Social hållbarhet som är en del i Hållbar Utveckling är något som vi arbetar aktivt med. Utan den sociala dimensionen i hållbar utveckling som består av tre dimensioner ( social, ekonomisk och ekologisk) kan man inte tala om hållbar utveckling, varje dimension är avhängig av varandra.Därför kommer vi utgå från materialet som har sin utgångspunkt i barnkonventionen.Det finns fem olika områden i boken som vi kommer att läsa och sedan arbeta/ diskutera  kring. Vi kommer utgå från barnen och anpassa innehållet efter dem. 

Den första delen handlar om " Du och dina rättigheter "

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och

Andra delen " Du och dina drömmar " 

Förskolan ska ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer. De ska få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga att tänka själva, handla, röra sig och lära sig dvs bilda sig utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska.

Tredje delen " Du och dina olikheter " 

 Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. Medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur ska bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar.

Fjärde delen "Du och dina historier " 

Arbetslaget ska ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,

Femte delen " Du och makten i din förskola " 

I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten

När, var, hur, varför

Uppgifter

 • Skapa Barnens planet

 • Du och dina rättigheter och behov (rymdspaghetti)

 • Du och dina drömmar (drömmjölk)

 • Du och dina olikheter (boken om mig/självporträtt.)

 • Du och dina historier

 • Du och makten i din förskola

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: