Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SOM åk4 Kemiförsök

Skapad 2019-03-25 15:49 i Solhemsskolan Stockholm Grundskolor
Hur vi kommer att arbeta med NTA lådan Kemiförsök
Grundskola 4 – 6 Kemi
Kan du lösa mysteriet med det vita pulvret? Ett NTA-tema där du får möta kemin genom att undersöka några okända ämnen med olika metoder. I temat får du testa fem vita ämnens kemiska och fysikaliska reaktioner. Med hjälp av resultaten kan de sedan identifiera en blandning av två ämnen. Hur vet man säkert vilket ämne det är? Hur gör jag systematiska undersökningar i kemi? Vilka säkerhetsregler gäller i ett kemilaboratorium? Dessa frågor och många fler kommer du att kunna besvara efter vårt arbete med NTA- lådan "Kemiförsök".

Innehåll

Arbetsområde i Kemi

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle
 • genomföra systematiska undersökningar; följa givna planeringar, kunna använda olika metoder och välja rätt metod
 • dokumentera; hypotes och resultat
 • använda material, utrustning och kemiska ämnen på ett säkert sätt
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband 

Konkretisering av mål

Du kommer att få

 • lära dig olika metoder som är användbara för att undersöka fasta ämnen
 • undersöka egenskaper hos fem olika kemiska ämnen som ser snarlika ut.
 • träna på att skriva hypoteser.
 • dokumentera dina resultat genom att skriva anteckningar till varje undersökning.
 • lära dig att säkerhetsregler är viktiga då man arbetar med kemiska ämnen.
 • se exempel på olika ämnens löslighet i vatten, och deras förmåga att bilda kristaller.
 • använda alla dina nya kunskaper för att planera och genomföra en serie undersökningar för att ta reda på vilket ämne som är det hemliga ämnet

 

Arbetssätt

Temat kemiförsök börjar med att du får lära dig mer om säkerhet när du arbetar med kemi och om hur man genomför systematiska undersökningar.

Vi kommer att arbeta med att systematiskt undersöka fem olika men ändå ganska lika kemiska ämnen. De är alla vita och i pulverform.

I de första undersökningarna gör du observationer och beskriver egenskaperna hos de fem ämnena. Därefter genomför du en rad experiment där du bland annat blandar ämnena med vatten och sedan filtrerar dem. Du ska också blanda de fasta ämnena med olika vätskor och dokumenterar hur de olika ämnena reagerar när du blandar dem med vätskorna. 

Till slut har du en mängd data som du kan använda för att analysera och identifiera en blandning av två av de kemiska ämnena.

Du kommer också att få läsa texter om kemi.

 

Bedömning

Dina förmågor bedöms efter hur du:

 • genomför enkla undersökningar efter en given planering
 • tar till dig grundläggande begrepp och sammanhang inom kemi
 • hanterar okända, kemiska ämnen samt övrig utrustning på ett säkert sätt
 • samlar på dig kunskaper om, för dig, okända kemiska ämnen genom att göra en förutsägelse, observera, beskriva och dokumentera resultaten av olika tester
 • använder dina nya kunskaper i ett slutgiltigt ”test” genom att fundera, planera, undersöka och dokumentera.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Genomföra systematiska undersökningar

Förmågan att genomföra systematiska undersökningar.

.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmågan att ställa hypoteser
Denna aspekt handlar om att samla information och idéer om en frågeställning, så att en hypotes kan formuleras.
Du kan formulera en förutsägelse om vad som kommer att hända, men inte ge en förklaring varför.
Du kan formulera en förutsägelse om vad som kommer att hända, samt ge en förklaring som bygger på egna (eller andras) erfarenheter.
Du kan formulera en hypotes som är naturvetenskapligt underbyggd.
Förmåga att planera en undersökning
Denna aspekt handlar om att planera en undersökning för att testa en hypotes. planeringen omfattar både att identifiera lämplig utrustning som att designa en fungerande försöksuppställning.
Du kan ge ett förslag på hur en undersökning kan utformas, men endast i stora drag eller för en begränsad del av undersökningen.
Du kan ge förslag på hur en undersökning kan utformas i sin helhet.
Förmågan att genomföra en undersökning
Denna aspekt handlar om att genomföra en planerad undersökning för att få fram resultat. Här ingår även att handha utrustningen på ett lämpligt sätt..
Du kan genomföra en undersökning från början till slut, men kräver kontinuerligt stöd av lärare eller av detaljerade instruktioner. Du kan föra anteckningar om din undersökning i text och bild, men anteckningarna är sporadiska.
Du kan genomföra en undersökning från början till slut, men kräver visst stöd av lärare, instruktioner eller kamrater. Du kan hantera eventuella instrument på ett säkert sätt. Du kan föra anteckningar om din undersökning i text och bild, men kan brista i noggrannhet eller fullständighet.
Du kan enskilt, eller som aktiv del i en grupp, genomföra en undersökning från början till slut. Du kan hantera eventuella instrument korrekt samt på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Du kan föra noggranna och systematiska anteckningar i text och bild.
Förmågan att tolka resultat och dra slutsatser.
Denna förmåga handlar om att utifrån sina resultat kunna se mönster, göra tolkningar och dra slutsatser i förhållande till hypotesen.
Du kan dra slutsatser, men använder endast en begränsad del av dina resultat. Du kan jämföra resultaten från undersökningen med din hypotes.
Du utnyttjar alla dina resultat för att dra slutsatser. Du kan jämföra resultaten från undersökningen med din hypotes.
Du utnyttjar alla resultat för att dra slutsatser. Slutsatserna relateras till naturvetenskapliga begrepp( eventuellt även teorier och modeller). Du kan jämföra resultaten från undersökningen med din hypotes. Du kan resonera kring alternativa tolkningar.
Förmåga att utvärdera en undersökning
Denna aspekt handlar om att identifiera möjliga felkällor i undersökningen och avgöra om resultat och slutsatser är rimliga..
Du kan jämföra egna resultat med andras resultat och slutsatser och resonera kring resultatens rimlighet. Du kan ge förslag som bidrar till att förbättra undersökningen.
Du kan jämföra egna resultat med andras resultat och slutsatser, identifiera möjliga felkällor och resonera kring resultatens rimlighet. Du kan ge förslag på hur undersökningar kan förbättras samt bearbeta din egen undersökning utifrån andras synpunkter.
Du kan jämföra egna resultat med andras resultat och slutsatser, identifiera möjliga felkällor och resonera kring resultatens rimlighet. Du kan utifrån en jämförelse mellan planering och utförande föreslå förbättringar i design av en undersökning. Du kan resonera kring slutsatsens rimlighet.
Förmågan att dokumentera och diskutera.
Denna aspekt handlar om att dokumentera sin undersökning i text och bild. Här innefattas även hur man utnyttjar grafer, tabeller, bilder och symboler i dokumentationen i diskussioner kring resultat och slutsatser.
Du kan dokumentera undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer, som vardagligt språk och (kontextnära) bilder som berättar om sammanhanget, teckningar m. m. Du kan använda dig av din dokumentation i diskussioner kring genomförandet av en undersökning. Du kan diskutera din undersökning, men använder företrädesvis vardagligt språk.
Du kan dokumentera undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer, som vardagligt språk och (kontextnära) bilder som berättar om sammanhanget, teckningar m. m. Du kan använda dig av din dokumentation i diskussioner kring genomförandet av en undersökning samt vilka resultat som uppnåtts, men blandar naturvetenskapliga och vardagliga begrepp.
Du kan dokumentera undersökningar i text och bild och tar din dokumentation stöd av - med hänsyn till årskursen - korrekta och relevanta naturvetenskapliga symboler och representationer. Du kan använda dig av din dokumentation i diskussioner kring alla delar av en undersökning, inklusive vilka slutsatser som dragits och hur undersökningen kan förbättras. Du kan diskutera din undersökning med naturvetenskaplig terminologi.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: