👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 3B

Skapad 2019-03-29 10:35 i Kvarngärdesskolan Uppsala
Du kommer att få lära dig mer om bråk, tid, talen 0-10 000, geometri och mätning under vt16.
Grundskola 3 Matematik
I denna bok kommer du att få lära dig mer om tal i bråk, klockan, taluppfattning, huvudräkning och uppställning, geometri, mätning, omkrets, area samt enheter.

Innehåll

Vad vi ska lära oss? Varför just detta?

Du ska utveckla din förmåga att:

* kunna bråk (dela en hel i lika stora delar, skriva bråk, en hel, tiondelar, hundradelar, jämföra tal och bråk, addera och subtrahera)

* kunna den digitala klockan (digital tid 0-12, 12-24, mätning av tid)

* kunna talen 0-10 000 (jämföra tal, avrunda till närmaste tiotal/hundratal, addition med uppställning, subtraktion med uppställning, multiplikationstabeller, multiplikation med 10/100/1000)

* kunna mäta (punkt/linje/sträcka, vinkel, månghörning, trianglar, fyrhörningar, omkrets, en rektangels area)

* kunna mäta (en centimeter=10 millimeter, en decimeter=10 centimeter, en meter=10 decimeter, mm/cm/dm/m, en kilometer=1000 meter) 

Hur ska vi lära oss detta?

 Du kommer att få:

 * arbeta med läromedlet Favorit matematik

 * arbeta enskilt, i par och i helklass

 * lyssna och delta i gemensamma genomgångar

 * arbeta praktiskt med konkret material 

Vad som kommer att bedömas:

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

* använda de begrepp som anknyter till arbetsområdet.

* välja och använda matematiska metoder som passar bra för att göra beräkningar och lösa uppgifter

* använda olika matematiska uttryck för att diskutera.

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan dels när du arbetar i boken, vid muntliga diskussioner och dels genom diagnoser/prov. Du kommer även att få arbeta med annat material som inte tillhör boken och där kommer du att få visa vad du kan genom att delta aktivt i diskussioner, svara på frågor och vid genomgångar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Bedömning i matematik

Kapitel 1 bråk

- att skriva bråk - att jämföra bråk - addera bråk - subtrahera bråk
På väg att nå godtagbara kunskaper för år 3
Godtagbara kunskaper för åk 3
Mer än godtagbara kunskaper för åk 3
Skriva bråk
Sambandet mellan bråkets bild och hur du skriver det.
Du behöver träna mer på sambandet mellan bråkets bild och bråktal.
Du vet sambandet mellan bråkets bild och bråktal.
Du vet sambandet mellan bråkets bild och bråktal dessutom kan du fylla i bråkets placering på tallinjen.
Jämföra bråk
Du kan med bildstöd jämföra vilket bråktal som är störst och minst.
Du kan jämföra vilket bråktal som är störst och minst när nämnarna är lika stora, med och utan bild.
Du kan jämföra vilket bråktal som är störst och minst när täljarna är lika stora, med och utan bild.
Addera bråk
Addera bråk med samma nämnare.
Du kan med bildstöd addera bråk med samma nämnare.
Du kan addera bråk med samma nämnare, med hjälp av bild och utan.
Du kan addera bråk med samma nämnare.
Subtrahera bråk
Subtraktion med lika stora nämnare.
Du kan med bildstöd subtrahera bråktal med samma nämnare.
Du kan subtrahera bråk tal med samma nämnare, med hjälp av bild och utan.
Du kan subtrahera bråk med samma nämnare.

Kapitel 2 tid

- klockan, analog tid - klockan, digital tid - jämföra och mäta tid - arbeta med tabell
På väg att nå godtagbara kunskaper för år 3
Godtagbara kunskaper för åk 3
Mer än godtagbara kunskaper för åk 3
Analog tid
Du är osäker på den analoga klockan.
Du kan den analoga klockan.
Du kan den analoga klockan och du kan även mäta tid.
Digital tid
Minutvisaren 00 min- 60 min
Du behöver träna mer på att läsa av minutvisaren 00 min- 60 min.
Du kan läsa av minutvisaren 00 min- 60 min.
Du kan läsa av minutvisaren 00 min- 60 min samt mäta tid.
Digital tid
Timvisaren 00:00-24:00
Du kan läsa av timvisaren 00:00-12:00 men behöver träna mer på tid 12:00-24:00.
Du kan läsa av timvisaren 00:00-12:00 och börjar bli säker på tid 12:00-24:00.
Du är säker på den digitala klockan 00:00-24:00.
Jämföra och mäta
Till exempel: "Klockan är 15:30, hur mycket är klockan om 20 min?"
Du behöver träna mer på att räkna ut hur lång tid någonting tar med hjälp av huvudräkning.
Du kan oftast med hjälp av huvudräkning räkna ut hur lång tid någonting tar.
Du kan med hjälp av huvudräkning räkna ut hur lång tid någonting tar på ett säkert sätt.
Tabell
Fylla i och läsa av en tabell.
Du behöver träna mer på att läsa av och ifylla i en tabell.
Du kan läsa av och ifylla i en tabell.
Du kan läsa av och ifylla i en tabell samt räkna ut tidsskillnader i timmar och minuter.

Kapitel 3 talen 0-10 000

- talen 0-10 000 - avrunda tal - uppställningar olika räknesätt - multiplikation med 10, 100 och 1000
På väg att nå godtagbara kunskaper för år 3
Godtagbara kunskaper för åk 3
Mer än godtagbara kunskaper för åk 3
Talen 0-10 000
Tex placera talen på en tallinje, avgöra storleksförhållanden
Du kan placera de flesta talen mellan 0-10 000 på tallinjen i boken och avgöra storleksförhållanden, med hjälp av > < =
Du kan med säkerhet placera talen mellan 0-10 000 på tallinjen i boken och avgöra storleksförhållanden, med hjälp av > < =
Du har mer än godtagbara kunskaper när det gäller att placera talen mellan 0-10 000 på tallinjen i boken och avgöra storleksförhållanden med hjälp av ><=.
Avrunda tal
Avrunda två-, tre- och fyrsiffriga tal till närmsta tiotal och hundratal.
Du behöver träna mer på att avrunda två-, tre- och fyrsiffriga tal till närmsta tiotal och hundratal.
Du kan avrunda två-, tre- och fyrsiffriga tal till närmsta tiotal och hundratal.
Du har mer än godtagbara kunskaper när det gäller avrunda två-, tre- och fyrsiffriga tal till närmaste tiotal och hundratal.
Uppställning addition
Uppställning i talområdet 0-10 000 med minnessiffror.
Du kan ställa upp tal och behöver ibland hjälp med att räkna med minnessiffror.
Du är säker på uppställning och använder minnessiffror mestadels på rätt sätt.
Du är säker på uppställning och använder minnessiffror korrekt. Dessutom använder du ibland uppställning som en metod utanför matteboken.
Uppställning subtraktion
Uppställning i talområdet 0-10 000 med växling.
Du kan ställa upp tal och behöver ibland hjälp med att subtrahera på rätt sätt. Du är osäker på växling.
Du kan ställa upp tal och subtraherar på rätt sätt. Du kan i de flesta fall växla på rätt sätt.
Du ställer upp och subtraherar på rätt sätt och växlar på ett säkert sätt.
Uppställning multiplikation
Uppställning i talområdet 0-10 000 med minnessiffra.
Du kan ställa upp tal och behöver hjälp med att räkna med minnessiffror.
Du kan ställa upp tal och behöver ibland hjälp med att räkna med minnessiffror.
Du är säker på uppställning och använder minnessiffror korrekt.
Multiplikation
Multiplikation med 10, 100 och 1000.
Du är säker på multiplikation med 10 men behöver träna mer på multiplikation med 100 och 1000.
Du kan multiplicera med 10, 100 och 1000.
Du kan multiplicera med 10, 100 och 1000 dessutom har du visat att du ser mönstret och kan multiplicera med 10 000, 100 000 osv.

Kapitel 4 geometri

- mäta - geometriska objekt - omkrets - area
På väg att nå godtagbara kunskaper för år 3
Godtagbara kunskaper för åk 3
Mer än godtagbara kunskaper för åk 3
Mäta
Använda linjal. Mäta i centimeter.
Du kan använda linjal och behöver ibland hjälp att läsa av i hela centimeter.
Du kan använda linjal och är säker på att läsa av i hela centimeter.
Du kan använda linjal och är säker på att läsa av i hela centimeter dessutom har du visat att du kan läsa av i millimeter också.
Geometriska objekt
Punkt, linje och sträcka. Trubbig och spetsig vinkel. Månghörningar. Spetsiga, rätvinkliga och trubbiga trianglar. Fyrhörningar.
Du kan se skillnader på geometriska objekt men behöver träna mer på att namnge de olika objekten.
Du kan se skillnader på geometriska objekt och kan namnge de flesta.
Du kan se skillnad på de geometriska objekt och kan namnge de flesta samt att du kan diskutera likheter och skillnader för att skilja dem åt.
Omkrets
Räkna ut omkrets.
Du behöver träna mer på hur man räknar ut omkretsen på olika månghörningar.
Du kan räkna ut omkretsen på olika månghörningar med bildstöd.
Du kan räkna ut omkretsen på olika månghörningar utan bildstöd.
Area
Räkna ut area.
Du behöver träna mer på hur man räknar ut area.
Du kan räkna ut arean med bildstöd.
Du kan räkna ut arean utan bildstöd.

Kapitel 5 mäta

- mäta - enheterna millimeter, centimeter, decimeter och meter - enheten kilometer - omvandla längdenheter
På väg att nå godtagbara kunskaper för år 3
Godtagbara kunskaper för åk 3
Mer än godtagbara kunskaper för åk 3
Enheter
Millimeter, centimeter, decimeter och meter.
Du är på väg att förstå sambandet mellan mm, cm, dm och m och behöver träna mer på att omvandla.
Du förstår sambandet mellan mm, cm, dm och m och kan oftast omvandla rätt.
Du förstår sambandet mellan mm, cm, dm och m och omvandlar på ett säkert sätt.
Enheten kilometer
Sambandet mellan meter och kilometer. Kilo betyder tusen, 1 km = 1000 m
Du behöver träna mer på sambandet mellan meter och kilometer.
Du förstår sambandet mellan meter och kilometer och kan oftast omvandla rätt.
Du förstår sambandet mellan meter och kilometer och omvandlar på ett säkert sätt.