Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Systematiskt kvalitetsarbete för Gröna gruppen, yngregrupp på Nolhagens förskola, förskoleområde 6

Skapad 2019-04-01 10:05 i Nolbäckens förskola Ale
Förskola
Systematiskt kvalitetsarbete för Gröna gruppen

Innehåll

 

Förskoleområde 6 systematiska kvalitetsarbete

 

 

 

 1. Kartläggning 

   

 • Vilka tankar ligger till grund för årets gruppindelning?

           Gruppen

 • Vi kommer att arbeta i mindre sammanhang och två avdelningar blir, under tre förmiddagar i veckan, tre grupper. Vi är en grupp med barn från Humlan och i vår  grupp har vi ett barn mindre än i de andra grupperna. Detta pga. att vi har ett barn med hörselnedsättning ,med behov av extra stöd. Vi har fyra barn med svenska som hemspråk och sex barn som har ett annat hemspråk
 •  
  Vilka tankar ligger till grund för årets personalorganisation?
 • Personal
 • För att kunna arbeta med mindre grupper ingår pedagogerna i tvåmanna arbetslag. En grupp är en blandgrupp med barn + pedagoger från både Storken och Humlan, och två av grupperna är intakta. Med barn från Humlan, kändes det naturligt att vi vid indelningen av våra grupper, blev två pedagoger - en förskollärare och en barnskötare,  från Humlan. På Humlan har vi en löpare i som ersätter studieledig pedagog en dag/v, samt att vi två förmiddagar i veckan har en resurs i gruppen.
 •  
 • Vilka processer ( projekt/tema) behöver vi sätta igång utifrån våra styrdokument samt barngruppens behov?
 • Projekt/tema
 • Babblarna - Vi ser Babblarna som något som ska genomsyra hela vår verksamhet och som ett verktyg i strävan att ge barnen möjlighet att utvecklas och lära i många områden. Babblarna är ett lekmaterial med avsikt att främja både språkutveckling och det sociala samspelet, vilket vi anser är ett bra hjälpmedel för vår flerspråkiga barngrupp. 
 • Språkutveckling - flerspråkighet och hörselnedsättning  Vi har en barngrupp där flera barn har svenska som andraspråk och vi har ett barn med en hörselnedsättning - behovet av språkstöd är stort.

 

 •  Vilka förändringsprocesser anser ni behöver göras i lärmiljöerna utifrån pedagogisk bokslutet/årets organisation?
 • Lärmiljö
 • Då Humlan är en ny avdelning, startar vi från noll. Lärmiljöerna är föränderliga och de utformas efter barngruppens och den enskilda individens intressen och behov. Vi behöver fokusera på hur vår lärmiljö främjar ljud, visuellt och auditivt, och att minska ljud/buller som stör. 

             Kärnverksamhet

          Vår kärnverksamhet är förskoleområde 6`s vision "Jag kan - Jag vill - Jag får". Det är visionen som vi utgår ifrån i vår verksamhet, visionens förhållningssätt är det                    som vi arbetar utifrån.

 

        2.  Beskriv;  hur ska ni arbeta för att uppnå en god kvalitet och se resultat i arbetet genom era; 

Vi arbetar aktivt med visionen och vår kärnverksamhet genom att låta diskussionerna genomsyrar arbetet som vi bedriver i vår utbildning. Vi pedagoger fortsätter att utvecklas genom att vi parallellt läser aktuell forskning som vi följer upp i våra gemensamma forum. Vi vill ha en röd tråd mellan det kollegiala lärandet (PuF, förskollärarmöte, barnskötarmöte) och arbetet vi bedriver i verksamheten.  Detta får vi genom att kontinuerligt följa upp och utvärdera planeringar och förändringar.

 

 

 

       3.  Formulera tydliga mål och förväntade effekter för de processer kartläggningen visat utvecklingsbehov av.  

 

Språkutveckling

Social miljö:

Vi behöver tydligt bildstöd om vad som ska hända under dagen,både i styrda som fria aktiviteter.Vi pedagoger behöver vara närvarande för att kunna förklara och förtydliga så att hen vet vad som förväntas av hen och hur olika situationer, exempelvis turtagningssituationer fungerar.

Pedagogisk miljö:

Dela in vår grupp i mindre grupper, där barnen kan få bättre chanser att få uppleva positiva händelser tillsammans med en lagom mängd barn.Genom att skapa möjlighet för goda möten, ”en till en”, och när vi delar barngruppen i mindre grupper, ger vi förutsättningar för socialt samspel.

Vi behöver ge stöttning med kompletterande kommunikation såsom bilder, gester och tecken för att skapa mening i de sammanhang barnet befinner sig i. Genom att förstärka talet med tecken som stöd, hoppas vi kunna få ett lugnare ljudtempo. Språktydlighet gynnar hela gruppen, samt att vi ökar barnens möjligheter att göra sig förstådda och att förstå varandra.

Vi behöver arbeta med ljudnivån och diskutera ljud i olika sammanhang tillsammans med barnen, lek eller aktivitet, så att vi alla mår bättre. Speciellt vid övergångar, att ha ett lagom antal barn som ex tar på sig eller av sig.

Vi pedagoger behöver vara närvarande för att kunna förklara och förtydliga så att barnen vet vad som förväntas av dem och hur olika situationer, exempelvis turtagningssituationer fungerar.

Fysisk miljö:

Vi behöver ljuddämpa och ljudsanera våra lokaler så att det blir en lugnare ljudmiljö, hänga upp gardiner, byta ut våra lådor mot korgar, möblera rum i rummet och att fördela lekar, dosera antal barn på samma ställe.

A.     

      Projekt Babblarna

Vi vill använda Babblarna att stimulera barns språkutveckling och lärande på ett lustfyllt sätt. Flera av våra yngre barn har ett "litet" språk, några har ett annat hemspråk och någon är behov av extra stöd till talet. Med hjälp av våra små vänner tänker vi utveckla språket hos varje individ.

Varje Babbel talar sitt eget språk som bygger på ljudet i deras namn. När barnen lyssnar på Babblarna och härmar hur de talar tränas förmågan att använda betoningar och melodi i språket. Vi tänker använda Babblarna som ett konkret och visuellt stöd för språket. 

      Verksamhetsförändring

Få en kontinuitet i verksamheten för att följa barnens behov, intresse och utmaningar:

 • om att vi har barnen i fasta små grupper med samma pedagoger ser vi möjligheter att få kontinuitet och kunna utvidga dialoger och samspel

Se det enskilda barnet och hjälpa dem att lyckas:

 • I mindre barngrupper har vi bättre förutsättningar att göra vardagen begriplig och möta varje barn på deras nivå.

Få bättre förutsättningar att arbeta med KASAM:

 • Göra vardagen begriplig och förståelig för varje individ.

Få en likvärdig verksamhet i vårt område genom att vi har:

 • Gemensamma teammöten, Apt och Pedagogiska utvecklingsforum, förskollärarmöten och barnskötarmöten.

 

  Kärnverksamhet  -  vi vill att barnen ska känna

 

Jag kan!

Vi vill att barnen ska känna:

- Jag kan tro på mig själv, tro på andra och tro på gruppen.

- Jag kan känna trygghet till mig själv och min förmåga samt känna trygghet i samspelet med andra

- Jag kan utveckla självkänsla och självförtroende 

 

Jag vill!

Vi vill att barnen ska känna:

- Jag vill vara nyfiken

- Jag vill utforska

- Jag vill prova nya saker

- Jag vill lära mig

 

Jag får!

Vi vill att barnen ska känna:

- Jag får vara den jag är

- Jag får lyckas

- Jag får göra min röst hörd

- Jag får vara betydelsefull

 

Förskola och hem

Vi vill skapa goda relationer till våra vårdnadshavare. Vi är tydliga med vårt uppdrag och vår verksamhet där barnens utveckling, lärande och trygghet är i fokus. Den dagliga kontakten vid lämning och hämtning ser vi som en viktig del av vårt samarbete med vårdnadshavare. Via Unikum lägger vi ut lärloggsinlägg om vår verksamhet och det som är på gång. Där ligger även våra planeringar för de projekt som är igång i barngruppen och inför det årliga utvecklingssamtalet finns materialet tillgängligt för att läsas innan pedagog och vårdnadshavare träffas. Varje läsår erbjuds ett föräldramöte.

 

 

 

 1. Pedagogiskt bokslut

 

 

Avdelning______________________________

 

Läsår__________________________________

 

 

 

 

 

Gr-enkät

 

Analysera kort Gr-enkätens resultat- hur arbetar vi vidare ?

 

Beskrivning av årets arbete med utgångspunkt från läroplanen

 

Vilka processer har vi satt igång? Motivera varför dessa valdes med utgångspunkt i barngruppens behov samt läroplanens mål.

 


 Resultat:

 

Vad menar vi att vi kan se för resultat i barngruppen som följd av de processer vi drivit? Fokusera på vad som gjort skillnad i ert arbete (inte så mycket på vad ni gjort).  

 

Visar vår barngrupp några kännetecken på att de utvecklat sig när det gäller läroplanens mål? Om ja , i så fall vilka?

 

Hur vet vi det ? Beskriv

 

Analys av årets arbete:

 

Hur/varför  valde ni metoder, arbetssätt, innehåll, organisation som gjort skillnad för barnens utveckling och lärande 

 

Vad av detta verkar ha varit framgångsrikt? / Varför tror ni att det har varit framgångsrikt?

 

 

 

Slutsats

 

Sammanfatta kort vilka som var framgångsfaktorerna och vilka utvecklingsområden som kvarstår. Vidare så utveckla hur arbetet skall fortsätta framöver; vad tar vi med oss till nästa termin? Vilka eller vilket utvecklingsområde skall vi fokusera på? Etc.

 

 

 

Stödfrågor till systematiska kvalitetsarbetet

 

Lilla hjulet:

 

1. Hur blev det? Var är vi? Snabb reflektion (uppföljning och analys)

 

Vad visade barnen intresse för? Vilka frågor hörde vi? Vad fångade dem?
Vad hände? Vad och hur gjorde barnen? Hände något oväntat?
Hur påverkade platsen, materialet, gruppen?
Reflektioner vad var bra? Vad gjorde skillnad för barnen? Hur var vi ett stöd för utveckling och lärande, förmågor och kompetenser? Vilka var våra framgångsrika metoder och förhållningssätt? Kunde vi tänkt annorlunda?

 

2. Vart ska vi (Mål)

 

Hur går vi vidare utifrån det vi sett, hört? (mål) Vad vill vi följa upp utifrån, intressen, åsikter
Vilka utmaningar vill vi skapa?
Vilken möjlighet till utveckling och lärande vill vi erbjuda och skapa förutsättningar för?
Vika mål vill vi arbeta mot?

 

3. Hur gör vi? (didaktiska val)

 

Hur gör vi konkret? (grupp, material, miljö, digitala verktyg etc.)
Vem ansvarar för vad?
Vad dokumenterar vi? Vilka förväntningar har vi?
Hur dokumenterar vi?

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: