👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kaninens Mål och utvecklingsplan 18/19 Läslyftet Läsmiljö och läsande förebilder

Skapad 2019-04-02 08:36 i Winklerska förskolan Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola

Utifrån vår gemensamma satsning på Läslyftet, har vi valt ett gemensamt mål.

Innehåll

Avdelning

Kaninen

Prioriterat mål

Förskolan skall sträva efter att utmana och stimulera barns språk- läs- och skrivutveckling.

Delmål 1 Högläsning

Delmål 2 Samtal om texter 

Delmål 3 Berätta

Delmål 4 Läsmiljön och läsande förebilder

Nuläge

Vår grupp består av 20 barn och vi är 3 pedagoger samt en resurspersonal på 6 timmar per dag. Vi har barn som har kontakt med logoped, några barn har annat modersmål en svenska. Vi läser böcker för barnen varje dag vid vilan och även spontant. Vi går tillsammans med barnen i små grupper och lånar böcker på biblioteket. Både barnen och vi lånar böcker utifrån intresse och det behov som finns i gruppen.

 

Utveckling pågår när barnen

 1.vi pedagoger lyckas väcka ett intresse och läslust och barnen visar intresse för böcker

 1. kan återberätta böckerna vi läst 

 

  2. när barnen tar till sig texten på ett personligt plan och och dess innehåll med sina egna erfarenheter 

  2. när barnen upptäcker att man kan tolka en text på olika sätt

  

  3. när barnen själva tar eget intiativ till att berätta en egen berättelse eller saga

  3. när barnen i sin lek eller skapande visar att de förstått att en saga har en början, ett innehåll och ett slut

  3. när barnen kopplar sina egna erfarenheter och känslor till sagorna vi berättar

 

  4. får tillgång av olika böcker, tidskrifter och annan media, i stimulerande miljö och utökar sitt intresse kring berättelser och text

  4. får inflytande med att välja böcker på biblioteket och vilka böcker de vill läsa och dramatisera om 

  4. får vistas i en språkrik, samt kunskapsrik miljö där läsa är naturligt och att barnen stimuleras i att lära sig mer om världen och saker som            de intresserar dem genom att prata med vuxna

  4. får uppleva /upptäcka att hur läsning fungerar som verktyg

 

 -utveckling ett nyanserat tal och ordförråd

 -har en pedagog/barn att samtala med, som lyssnar på och använder ett varierat språk

 -bemästrar förmågan att använda språket (pragmatiskt)

 

Så ska vi arbeta för att nå dit

1. Vi har delat vår grupp till 3 stycken mindre grupper där barnen får höra minst 2 sagor om dagen , där vi samtalar om böcker som vi läst i respektive grupp

2. Vi läser samma bok upprepade gånger i mindre grupper . Böckerna vi väljer har en text som väcker funderingar och kan tolkas på olika sätt

2. Vi har boksamtal med barnen i den mindre gruppen om boken vi läst. Vi börjar samtalet med inledningsfråga och fortsätter med tolknings och värderingsfrågor

3. Vi är i smågrupper och skapar en gemensam berättelse där barnen får välja sin egen karaktär i sagan och tillsammans skapar vi gruppens berättelse

3. Uppmuntrar dem att göra egna sagor tillsammans, i deras lek eller skapande

3. 

4. Ge barnen tillgång till olika sorters böcker, tidskrifter och annan media,  synliggöra dem på olika sätt. Vi använder oss t ex. av  våra ljuslådor, dessa byter vi  regelbundet för hålla intresset vid liv och ge nya intressen kring läs- och skrivhandlingar

4.Vi går till biblioteket, med barnen i mindre grupper, där de får välja böcker själva och vi kan låna nya till avdelningen

4. Vi gör läsplatser där det finns  figurer från sagoböcker som stimulerar till dramatisering och berättande och lyfter fram det skrivna ordets betydelse i olika sammanhang

4. Skapa intresse kring det skrivna ordet, uppmuntra barnen att härma samt integrera med andra. Se hur andra gör när de läser och skriver

Så här ska vi följa upp

  1. Observationer i cirklar
  2. Dokumentation
  3. Intervjuer

Uppföljning

Vi ska följa och dokumentera barnens lärande i barnens och avdelningens lärlogg i Unikum.

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

På avdelningens reflektionstid dokumenterar vi våra tankar i kommentarsrutorna under vår Mål & utvecklingsplan.

 

Parkerat hösten 2019

Vi fortsätter med mindre läsgrupper efter varje lunch, det har fungerat bra och är nu en av våra rutiner. Val av böcker beror på vad vi tyceker barngruppen behöver, samt deras egna önskningar. Vi för boksamtal ( inledningsfråga, tolknings och värderingsfrågor ) efter läsningen kontinuerligt. Biblioteksbesök i mindre grupper för att erbjuda barnen att utveckla en medvetenhet och intresse till utbudet av litteratur. Vi gör  lika läsplatser och synliggör olika sorters böcker, tidskrifter och annan media på ett medvetet sätt och utifrån barnens intresse. Att vara lyhörd som pedagog och fånga upp barnens tankar och samtal, för att stärka deras jag-känsla och uppmuntra deras utveckling, ligger som en grund hela dagen.