👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

För evigt levande åk 8 vt-19

Skapad 2019-04-02 09:43 i Förslövs skola F-9 Båstad
Ett arbetsområde där vi går igenom litteraturhistoriska epoker, läser utdrag ur olika klassiska verk, tränar på att koppla verk till författare och tid/samhälle samt söker information och sammanställer den.
Grundskola 8 – 9 Svenska som andraspråk
Det finns vissa karaktärer och vissa berättelser/böcker som, trots att de skapades för flera hundra år sedan, fortfarande lever kvar. Källorna till dessa karaktärer och dokusåpor är kanske mindre bekanta för dig, men viktiga att känna till. I arbetsområdet "För evigt levande" får du möjligheten att uppleva riktiga klassiker, som lever vidare i vår tid.

Innehåll

Vi arbetar med följande förmågor:

 • Formulera sig och kommunicera i skrift
 • Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
 • Söka information från olika källor

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

 • Du visar att du kan läsa och förstå, samt hitta budskap, i utdrag från olika skönlitterära verk.
 • Du visar att du kan resonera om ett skönlitterärt verk genom att göra kopplingar till verkets författare och till den tid (epok) och det samhälle som verket uppstod i.
 • Du visar att du kan skriva en resonerande text om "Don Quijote", där du kopplar verket till författare (Cervantes) och epok (Renässansen).
 • Du visar att du kan söka information ur en eller flera källor och att du kan sammanställa informationen med struktur och med ett ordval som är anpassat till arbetsområdet.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 • Vi ser "Odysséen", som finns på Avmedia och tränar på att koppla filmen/"verket" till epok.
 • Vi läser om och fördjupar oss i de skönlitterära epokerna Antiken, Medeltiden och Renässansen.
 • Vi går igenom hur man gör kopplingar, tar ut citat, och utvecklar och underbygger resonemang.
 • Vi går igenom hur man läser, förstår och tolkar skönlitteratur. 
 • Vi går igenom hur man källhänvisar och hur man skriver en källförteckning.
 • Du skriver ett individuellt resonemang utifrån "Don Quijote"  där du resonerar om texten med kopplingar till författare, tid och samhälle.
 • Vi läser olika utdrag från de olika epokerna och försöker göra kopplingar och resonera hur texterna kan kopplas till författare och tid/samhälle.
 • Vi hämtar information ur olika källor, såsom faktatexter i läromedel samt texter från nätet. Du sammanställer informationen t ex genom att svara på frågor utifrån källan samt genom att ta ut viktig information till din text.
 • Vi arbetar med ordkunskap utifrån källor som vi använder.

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

 

 • Din förmåga att resonera om en skönlitterär text från en annan tid genom att du gör kopplingar mellan författaren och verket samt genom att du drar slutsatser om hur textens innehåll har påverkats av den tid och det samhälle som det uppstod i. (matris)

 • Din förmåga att läsa, förstå och tolka skönlitteratur. (matris)

 

 • Din förmåga att skriva en resonerande text med anpassning till språkliga normer och texttyp. (matris)

 

 • Din förmåga att söka och sammanställa information. (matris)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA

Matriser

SvA
Resonera om hur en tid har påverkat ett verk

1
2
3
Författare och verk
Du kan föra enkla resonemang om verket med koppling till dess upphovsman. Du ger enstaka exempel på hur författaren har påverkat sitt verk. Du underbygger dina påståenden genom att ge något exempel utifrån det du har läst i faktatexter.
Du kan föra utvecklade resonemang om verket med koppling till dess upphovsman. Du ger några exempel på hur författaren har påverkat sin text. Du försöker att motivera och underbygga genom att ge några exempel ur faktatexter men även utifrån det som du tolkar i verket.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med koppling till dess upphovsman. Du ger flera exempel på hur författaren har påverkat sin text. Du motiverar och underbygger genom att ge exempel utifrån din tolkning av verket. Du ger olika perspektiv (nyanser) i dina exempel.
Tidens och samhällets påverkan på verket
Du kan dra slutsatser om hur verket har påverkats av det kulturella och historiska sammanhang det tillkommit i. Du ger enstaka exempel på hur tid och samhälle har påverkat verket. Du underbygger dina påståenden genom att ge något exempel utifrån det du har läst i faktatexter.
Du kan dra relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det kulturella och historiska sammanhang det tillkommit i. Du ger några exempel på hur tid och samhälle har påverkat verket. Du försöker att motivera och underbygga genom att ge några exempel ur faktatexter men även utifrån det som du tolkar i verket.
Du kan dra väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det kulturella och historiska sammanhang det tillkommit i. Du ger flera exempel på hur tid och samhälle har påverkat verket. Du motiverar och underbygger genom att ge exempel utifrån din tolkning av verket. Du ger olika perspektiv (nyanser) i dina exempel.

SvA
Skriva resonemang om ett verk med koppling

Resonerande text

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Innehåll
Innehållet i din text visar inte att du har förstått ditt verk eller hur det har påverkats av författare och tid.
Dina tankar presenteras, du ger exempel och du kan på ett enkelt sätt beskriva hur verket har påverkats av sin upphovsman och tiden då verket uppstod.
Dina tankar är relativt väl underbyggda med flera exempel och faktakunskaper. Du ger olika exempel ur verket som kan kopplas till hur verket har påverkats av upphovsman och tid.
Dina tankar är väl underbyggda med exempel som fördjupar din förståelse av verket. Du ger flera exempel ur verket som kan kopplas till hur verket har påverkats av upphovsman och tid.
Struktur
Texten är uppbyggd så att läsaren i stort kan ta till sig och förstå innehållet.
Din text har en inledning, en avslutning och en mittdel, men dessa delar är inte helt tydliga.
Inledningen väcker intresse. Det finns en tydlig struktur i mittdelen och en tydlig avslutning.
Inledningen är intresseväckande och genomtänkt. Textens struktur är genomtänkt med stycken som är sammanlänkade. Avslutet är väl fungerande.
Meningsbyggnad
Texten innehåller meningsbyggnads-fel och meningarna börjar på liknande sätt.
Texten innehåller få meningsbyggnads-fel och vanliga sambandsord som och, med samt då används. Texten är mestadels uppbyggd av huvudsatser som inleds på liknande sätt.
Menings-byggnaden är relativt korrekt och varierad med hjälp av olika sambandsord. Texten innehåller en variation av längre och kortare meningar.
Menings-byggnaden är varierad och träffsäker med hjälp av väl valda sambandsord.
Skrivregler
Du använder inte skiljetecken såsom (.!?) i större delen av texten. Stor bokstav vid behov används inte i större delen av texten
Du använder stora skiljetecken, såsom (.!?) relativt korrekt. Stor bokstav vid behov används i större delen av texten.
Du använder stora skiljetecken korrekt. Stor bokstav används vid behov konsekvent genom texten. Du anger för det mesta titlar på verk på ett korrekt sätt.
Du använder stora skiljetecken samt kommatecken korrekt. Regler för direkt anföring följs. Stor bokstav används vid behov konsekvent genom texten. Du anger titlar på verk på ett korrekt sätt.
Ord
Du använder ett begränsat ordval och många upprepningar.
Du har en viss variation i ordvalet men du använder mestadels ett enkelt ordförråd.
Du skriver varierat och strävar efter att använda olika ämnesbegrepp som hör till litteraturhistoria.
Du skriver varierat och använder skickligt olika ämnesbegrepp som hör till litteraturhistoria.

SvA
Söka information i olika källor

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förmågan att söka och välja ut information från ett avgränsat urval av källor.
Eleven behöver utveckla din förmåga att söka och välja ut information från ett avgränsat urval av källor.
Eleven kan söka och välja ut information från ett avgränsat urval av källor.
Eleven kan söka och välja ut information från ett relativt varierat urval av källor.
Eleven kan söka och välja ut information från ett varierat urval av källor.
Källhänvisning
Eleven har inte gjort någon källhänvisning.
Eleven använder enstaka källor och refererar med citat och källhänvisning på ett i huvudsak fungerande sätt. Källorna är antingen skriftliga, digitala eller muntliga och anges i en källförteckning i ett i huvudsak korrekt sätt.
Eleven använder flera källor och refererar med citat och källhänvisning på ett relativt väl fungerande sätt. Källorna använder flera olika typer av källor för att få perspektiv och trovärdighet och anges i en källförteckning på ett relativt korrekt sätt.
Eleven använder ett urval av källor och refererar med citat och källhänvisning på ett väl fungerande sätt. Eleven använder flera olika källor för att få perspektiv och vet vad som skiljer källorna åt vad gäller trovärdighet och anges i en källförteckning på ett korrekt sätt. Sammanställning av

SvA
Läsa, förstå och tolka litteratur

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Läsförståelse
Sammanfatta och beskriva Visa din förståelse genom att sammanfatta och beskriva. Detta visar du i läsloggen och i samtal och diskussioner.
Du förstår viktiga delar men har svårt att förstå textens helhet. Du har svårt för att se i vilken ordning händelserna sker. Du visar inte helt din förståelse i dina sammanfattningar.
Du förstår en del viktiga delar och även viktiga detaljer med visst stöd. Du visar din förståelse genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll.
Du förstår de viktigaste delarna och helhet av textens innehåll mestadels självständigt. Du visar din förståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll.
Du förstår viktiga delar och helhet av textens innehåll självständigt och självklart. Du visar din förståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll.
Resonera och jämföra
Du resonerar kring bokens karaktärer, innehåll och budskap. Detta gör du genom att ta ut viktiga citat och genom jämföra med annan litteratur samt med egna erfarenheter och omvärldsfrågor. Du använder även begrepp som hör till berättarteknik
Du har svårt att ta ut citat eller nämna viktiga händelser i texten. Citaten är inte kopplade till karaktärer eller handling. Du gör kopplingar till dina egna erfarenheter men kopplingarna är inte utifrån bokens eller textens budskap.
Du visar t ex genom citat att du har någon förståelse för karaktärer och handling. Du kan hitta enkla budskap samt koppla budskap till dina egna erfarenheter och kunskaper på ett enkelt sätt.
Du visar t ex genom citat att du har förståelse för karaktärer och handling. Du kan hitta budskap som går att läsa mellan raderna. Du kan också beskriva några kopplingar mellan texten och något du själv har upplevt eller har kunskap om på ett relativt utvecklat sätt. Du beskriver dina tankar kring budskapet och resonerar utvecklat genom att ge några exempel, problematisera och se texten ur olika perspektiv.
Du visar t ex genom citat att du har mycket god förståelse för karaktärer och handling. Du kan hitta budskap som är dolda. Du kan också beskriva och jämföra det du har läst med något du själv har upplevt eller med olika livsfrågor och omvärldsfrågor på ett utvecklat sätt. Du beskriver dina tankar kring budskapet och resonerar välutvecklat genom att ge flera träffande exempel och problematisera så att resonemanget fördjupas. Du kan göra både personliga och allmänna kopplingar mellan texten och omvärlden.