👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Maskrosen vt-19 Pedagogisk planering för Forma

Skapad 2019-04-11 12:30 i Rinkaby förskola Örebro
Förskola
Glanshammars förskolor Läslyftet: Natur, Teknik och Språkutveckling.

Innehåll

Skriv en övergripande Pedagogisk planering som sträcker sig över läsåret.

Målet med pedagogiska planeringen är att med utgångspunkt från läslyftet arbeta med Naturvetenskap, teknik och språkutveckling .I arbetet ska övriga läroplansmål inkluderas med utgångspunkt i barnens intressen och behov.

1.  Bakgrund:  Gå laget runt och berätta vad ni har med er från vårens utvärdering. Ha det i åtanke när ni gör er pedagogiska planering.

2.  Nuläge

  - Förutsättningar , hur ser barngruppen ut? Barnens behov?

Vi har fått tre nya barn till vår barngrupp men nu kommer den inte att förändras mer under våren. Vi lär känna varandra och skapar nya kamratskaper.

 

  -Hur ser miljön ut? Vilken fysisk miljö har vi? Vilka sociala förutsättningar skapar vi? Vilken pedagogisk miljö kan vi skapa ute och inne (tillgänglighet, material, inspiration) ?

Maskrosen, kök/ateljén, "vilrummet", gymnastiksalen. Här har vi material som kan användas till vårt projekt Forma.

Våra gårdar, fotbollsplanen, skog/utflykter.

 

  - Vad har vi för kompetenser i arbetslaget och hur kan vi ta till vara på dessa?

Två förskollärare och en barnskötare med gott om tidigare erfarenheter som skiljer sig från varandra.

3. Mål 

  - Vilket projekt (inriktning) väljer vi?

Vi väljer projektet "forma"

   - Varför? Syfte? Förväntade effekter?

Barnen är väldigt intresserade av skapande och rörelse och tycker att det är spännande med olika material och tekniker. Vi vill med detta projekt ge barnen möjlighet att utforska och använda sin nyfikenhet. Barnen ska få prova ny saker och lära sig vad verbet forma kan vara.

 

4. Metod/ Arbetssätt 

   -Vilken struktur/rutin behöver vi för att nå målet?

Vi benämner vårt verb forma för att göra det tydligt för barnen vad vårt projekt är. Vi tydliggör för barnen att forma kan vara väldigt olika saker i olika sammanhang. Tex forma deg, forma kroppen, forma bokstäver, forma ord och ljud mm. Samt att vi kan forma med olika material. 

   - Vilka metoder och  uttrycksformer väljer vi att använda? (T ex  skönlitteratur, utemiljön, skapande, karaktärer)

Skapande, dans, skönlitteratur, utemiljö mm.

    -Vilka material kommer vi att använda oss av?

Det mesta, vi ska ju testa oss fram, vad kan vi forma?

 

5. Barnens inflytande

-Hur får vi med barnen i detta?

Vi följer barnens intressen.

-Hur ska vi ta reda på vad barnen är intresserade av?

Lekspana och samtala med barnen om deras tankar och idéer.
   

6. Uppföljning/ Utvärdering/ Utveckling  
  Sker varje vecka på avdelningsplaneringen.

 Sker kontinuerligt på avdelningens lärlogg och kopplas till den pedagogiska planeringen. Kom ihåg   att sätta etikett på inläggen.