👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FRIPP - MÅ-BRA-TEMA

Skapad 2019-04-12 10:44 i Söderskolan Helsingborg
Grundskola F
FRIPP - MÅ-BRA-TEMA

Innehåll

 

FRITIDSHEM, PLANERING (intern): MÅ-BRA-TEMA

NULÄGE - grund för fortsatt planering:

Beskriv: elevernas intressen/behov, lokala mål på skolan/fritidshem


Vår elevgrupp är intresserade av:

* Måla

*Avslappning

*Mandalas

*Utevistelse

 

Vår elevgrupp har behov av:

* Samarbete

*Språkutveckling

*Hygienlärande

 

 

MÅL/SYFTE LGR 11, kapitel 4

Vilka förmågor ska utvecklas?

Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Markera en eller flera av förmågorna...


...pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

 ...ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,

...kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,

 

 

...kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,

     

MÅL FRÅN ANDRA DELAR I LGR 11 (Del 1, 2 och 4)

MÅL: Vad ska eleverna lära sig, förmå och förstå?

SYFTE: Varför ska eleverna lära sig detta. Varför är kunskaper eller färdigheten viktig för människan i världen?

DEL: Skolans värdegrund och uppdrag (Se "Stödmaterial till FRIPP: DEL 1)

* Människolivets okränkbarhet
* Solidaritet mellan människor 

* Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram.
* Skolan har ett ansvar för att motverka könsmönster som begränsar elevernas lärande, val och utveckling.


DEL 2 (Se koppling till läroplanen nedan)
DEL 4 (Se koppling till läroplanen)

 

CENTRALT INNEHÅLL

Vilket centralt innehåll ska behandlas/ingå? (Kryssa i rutorna)Språk och kommunikation

Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Samtala om olika typer av texter.

Digitala verktyg och medier för kommunikation.

Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.

Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Skapande och estetiska uttrycksformer

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

Hur olika material, redskap och tekniker kan användas för att skapa och uttrycka sig.

Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.

Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

 

Natur och samhälle

Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.

Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.

Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

Etnicitet, könsroller, kroppsideal och konsumtion samt kritisk granskning av hur dessa företeelser framställs i medier och populärkultur.

Natur och samhälle

Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation.

Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.

Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.

 

Hur ska vi arbeta/organisera? Vilka aktiviteter?VAD

HUR

Lärandemiljö:

  • Lokalitet, material, teknik

  • Metod, förhållningssätt...

NÄR

VEM (ansvarig)

Avslappning  Barnen är inne i mörkt rum ,liggande på en matta. fritidslokalen -projektorn med bild och lugnande musik  Tisdagar  Lina och Ann
         
         
         
         
         
         
         
         
UPPFÖLJNING OCH DOKUMENTATION

Beskriv: Vad ska utvärderas? Hur utvärderar vi? (personal, elever, andra)? Hur dokumenterar vi? Vad ska visas för elever/föräldrar? Hur?

När? Ansvar?


UTVÄRDERING

Beskriv: Hur gick det? Tankar framåt? (underlag till nytt nuläge)Kriterier/kännetecken på de förmågor som vi fokuserar på… (Hur visar eleverna att…)

 

Hur kommunicerar vi detta till elever och vårdnadshavare?