👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Björne avdelningsmål nr 2 för läsåret 2018/2019

Skapad 2019-04-15 14:22 i Äventyret ULNA Förskolor
Förskola
Genom sagor och berättelser vill vi erbjuda barnen ett projektinriktat arbetssätt som bygger på upplevelser, utforskande, fantasi och nyfikenhet. Detta för att lärandet ska bli meningsfullt, mångsidigt och sammanhängande. Med hjälp av vårt projekt vill vi utmana både barnen och oss pedagoger till att lära genom alla våra sinnen och genom de 100 språken. Dessutom vill vi lägga fokus på värden såsom kamratskap, samspel, ansvar för hållbarhet, språk och lärande i lek

Innehåll

Grundfakta och förutsättningar

Barngruppen består av 16 barn födda år 2016-2017, åtta flickor och åtta pojkar. Terminen startades med att skola in sex nya barn samt två nya medarbetare. I arbetslaget arbetar numera tre pedagoger på 100% en pedagog på 80% samt en pedagog (resurs) på 30%

NORMER OCH VÄRDEN

Syfte

Bygga upp en trygg atmosfär i såväl gruppen som i miljön runtomkring.Trygghet och sociala samspel mellan barn och barn samt barn och pedagoger är grund för lärande i förskola. Vi strävar efter att barnen ska lära sig visa hänsyn och respektera varandra för att därigenom utveckla sin empatiska förmåga och skapa en miljö där barnen är måna om varandra. Vi vill även att barnen ska värna om varandras integritet och egenvärde.

 

Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar
• sin förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andras situation samt viljan att hjälpa andra

Målkriterier

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att
• att visa hänsyn, hjälpa varandra och visa empati

Målet når vi genom att

• Skapa dagliga rutiner för trygghet i verksamheten.
• Barnen delas in i två mindre fasta grupper 
• Vi pedagoger sätter ord på barnens handlingar i situationer när de är hjälpsamma samt i lägen där någon blir utsatt/ledsen.
• arbeta med känslor och förstärker med TAKK

• Turtagning

• Sagor

 

 

UTVECKLING OCH LÄRANDE

Syfte

Genom sagor och berättelser vill vi erbjuda barnen ett projektinriktat arbetssätt som bygger på upplevelser, utforskande, fantasi och nyfikenhet. Detta för att lärandet ska bli meningsfullt, mångsidigt och sammanhängande. Med hjälp av vårt projekt vill vi utmana både barnen och oss pedagoger till att lära genom alla våra sinnen och genom de 100 språken. Dessutom vill vi lägga fokus på värden såsom kamratskap, samspel, ansvar för hållbarhet, språk och lärande i lek


Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn
• sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära

sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som bild, rörelse, sång, musik, dans och drama

• intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra

• Stimuleras och utmanas i sitt språk och kommunikationanvändning 

Målkriterier

Utveckling pågår när varje barn 

• uppmuntras att försöka själva

• utvecklar sin förmåga att leka och lära genom utforskande i lockande miljöer och aktiviteter

• upplever att de vågar, vill och kan vara delaktiga i sånger, sagor och kreativa aktiviteter i projektet.

• utvecklar sin förståelse för naturen och hur den förändras

Målet når vi genom att

 

• Gruppen delas in i två fasta grupper som även dessa sedan kan delas. 

 Skapa fasta projektdagar där pedagogerna roterar för att kunna möta varje barn
• uppmuntra barnen att lita till sin egen förmåga, Jag-kan dokumentation
• fokus på våra pedagogiska miljöer
• använda oss av tecken,sagor, sånger, ramsor, lek, rörelse samt erbjuda varierad material 

• Erbjuda barnen skogsdagar och mycket utevistelse för att kunna utforska naturen på plats.


BARNS INFLYTANDE

Syfte

Barnens intresse och delaktighet ska ligga till grund för utformningen av verksamheten på förskolan. Inför detta läsår har vi pedagoger bestämt att vi ska arbeta utifrån temat  MED NYFIKENHET PÅ VÄR(L)DEN, i fantasin möter vi kunskap och frågan VEM BOR HÄR? Till en början bygger barnens delaktighet på observationer kring vad vi ser att de intresserar sig för samt direkta frågor.


Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn
• uttrycka sina tankar och åsikter, och därmed utvecklar sin förmåga att påverka sin situation

Målkriterier 

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att
• kommunicera/tala om vad de vill ha eller vad de vill göra

Målet når vi genom att

•Ge barnen valmöjligheter när möjligheten finns
•Ta tillvara på barnens intresse och väva in dessa i projektarbetet genom att observera reflektera och dokumentera
Lyssna på barnen, ge dem tid och vara närvarande pedagog.


FÖRSKOLA OCH HEM

Syfte

samverkan och goda relationer med barnens föräldrar är viktigt för att skapa en trygg miljö och goda förutsättningar för barns lärande. Vi vill uppmuntra föräldrarna att använda kommunikationsverktyget unikum för att kunna ge dem insyn och möjlighet att kunna påverka verksamheten

Mål

• Föräldrarna ska ges möjlighet till delaktighet i verksamheten.

Målkriterier

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att
• Förskolan ska vara tydliga i fråga om mål och innehåll för att skapa förutsättningar som möjliggör inflytande för föräldrarna. 

Målet når vi genom att

tänk på: Gruppindelning, förändra lekmiljöerna, styra inköpsval, fortbildningsinsatser
•Möta föräldrarna och ha daglig kontakt vig lämning/hämtning
•Löpande dokumentation på avdelningen
•Unikum
•Erbjuda inskolnings/uppföljnings/utvecklingssamtal.

 

UPPFÖLJNING/REFLEKTION

 • Reflektionsprotokoll

• Digitala verktyg

• Unikum