Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 1c VT192: Statistik och Geometri

Skapad 2019-04-16 16:19 i Vuxenutbildning KV Karlskoga Vuxenutbildning
Kursen är upplagd för 10 veckor på Vuxnas Lärande.
Gymnasieskola Matematik
Kursvecka 5 och 6 arbetar vi med statistik där vi bl a tolkar tabeller, diagram och lägesmåtten. Vi ska repeterar begreppen omkrets och area av olika geometriska objekt, lära oss beräkna begränsningsarea och volymen av olika objekt, skilja på längd-, area- och volymenheter samt använda oss av begreppet skala.

Innehåll

 Vecka 17

Tisdag:

 Vad handlar statistik om? (267)

  Onsdag: 

Torsdag: 

      Fredag: 

 • Studiepass 08:00-10:15
 • Examination 12:30-15:00 (Procent, Sannolikhet och Statistik)      

 Vecka 18

I Ma1c ska man även kunna använda Trigonometri, Vektorer och Geometriska bevis. Dessa moment kommer Miika erbjuda föreläsning om vid ett annat tillfälle. 

 Tisdag: 

 Torsdag: 

 Fredag: 

 • Studiepass 08:00-11:00
 • Examination 12:15-15:00 (Geometri)

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Egenskaper hos och representationer av geometriska objekt, till exempel ritningar, praktiska konstruktioner och koordinatsystem.
  Mat  -
 • Geometriska begrepp valda utifrån karaktärsämnenas behov, till exempel skala, vektorer, likformighet, kongruens, sinus, cosinus, tangens och symmetrier.
  Mat  -
 • Metoder för mätning och beräkning av storheter som är centrala för karaktärsämnena.
  Mat  -
 • Enheter, enhetsbyten och behandling av mätetal som är centrala för karaktärsämnena samt hur man avrundar på ett för karaktärsämnena relevant sätt.
  Mat  -
 • Begreppen förhållande och proportionalitet i resonemang, beräkningar, mätningar och konstruktioner.
  Mat  -
 • Beskrivande statistik med hjälp av kalkylprogram samt granskning av hur statistiska metoder och resultat används i samhället och i yrkeslivet.
  Mat  -
 • Strategier för matematisk problemlösning inklusive modellering av olika situationer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Mat  -
 • Hur matematiken kan användas som verktyg i behandlingen av omfångsrika problemsituationer i karaktärsämnena. Matematikens möjligheter och begränsningar i dessa situationer.
  Mat  -
 • Matematiska problem av betydelse för privatekonomi, samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.
  Mat  -

Matriser

Mat
Summativ matris för gymnasieskolan i matematik

E
C
A
Begreppsförmåga
Använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband mellan begreppen.
Eleven kan översiktligt beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp av några representationer samt översiktligt beskriva sambanden mellan begreppen. Dessutom växlar eleven med viss säkerhet mellan olika representationer.
Eleven kan utförligt beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp av några representationer samt utförligt beskriva sambanden mellan begreppen. Dessutom växlar eleven med viss säkerhet mellan olika representationer.
Eleven kan definiera och utförligt beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp av flera representationer samt utförligt beskrivasambanden mellan begreppen. Dessutom växlar eleven med säkerhet mellan olika representationer.
Procedurförmåga
Hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg.
Eleven kan med viss säkerhet använda begrepp och samband mellan begrepp för att lösa matematiska problem och problemsituationer i karaktärsämnena i bekanta situationer. I arbetet hanterar eleven några enkla procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med viss säkerhet, både utan och med digitala verktyg.
Eleven kan med viss säkerhet använda begrepp och samband mellan begrepp för att lösa matematiska problem och problemsituationer i karaktärsämnena. I arbetet hanterar eleven flera procedurer inklusive avancerade och algebraiska uttryck och löser uppgifter av standardkaraktär med säkerhet, både utan och med digitala verktyg.
Eleven kan med säkerhet användabegrepp och samband mellanbegrepp för att lösa komplexa matematiska problem och problemsituationer i karaktärsämnena. I arbetet hanterar eleven flera procedurer inklusive avancerade och algebraiska uttryck och löser uppgifter av standardkaraktär med säkerhet och på ett effektivt sätt både utan och med digitala verktyg.
Problemlösningsförmåga
Formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder och resultat.
Eleven kan formulera, analysera och lösa matematiska problem av enkel karaktär. Dessa problem inkluderar ett fåtal begrepp och kräver enkla tolkningar.
Eleven kan formulera, analysera och lösa matematiska problem. Dessa problem inkluderar flera begrepp och kräver avancerade tolkningar.
Eleven kan formulera, analysera och lösa matematiska problem av komplex karaktär. Dessa problem inkluderar flera begrepp och kräver avancerade tolkningar. I problemlösning upptäcker eleven generella samband som presenteras med symbolisk algebra.
Modelleringsförmåga
Tolka en realistisk situation och utforma en matematisk modell samt använda och utvärdera en modells egenskaper och begränsning.
I arbetet gör eleven om realistiska problemsituationer till matematiska formuleringar genom att tillämpa givna matematiska modeller. Eleven kan med enkla omdömen utvärdera resultatets rimlighet samt valda modeller strategier och metoder.
I arbetet gör eleven om realistiska problemsituationer till matematiska formuleringar genom att välja och tillämpa matematiska modeller. Eleven kan med enkla omdömen utvärdera resultatets rimlighet samt valda modeller, strategier metoder och alternativ till dem.
I arbetet gör eleven om realistiska problemsituationer till matematiska formuleringar genom att välja tillämpa och anpassa matematiska modeller. Eleven kan med nyanserade omdömen utvärdera resultatets rimlighet samt valda modeller strategier, metoder och alternativ till dem.
Resonemangsförmåga
Följa, föra och bedöma matematiska resonemang.
Eleven kan föra enkla matematiska resonemang och värdera med enkla omdömen egna och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden.
Eleven kan föra välgrundade matematiska resonemang och värdera med nyanserade omdömen egna och andras resonemang samt skilja mellangissningar och välgrundade påståenden. Vidare kan eleven genomföra enkla matematiska bevis.
Eleven kan föra välgrundade och nyanserade matematiska resonemang värdera med nyanserade omdömen och vidareutvecklar egna och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden. Vidare kan eleven genomföra matematiska bevis.
Kommunikationsförmåga
Kommunicera matematiska tankegångar muntligt, skriftligt och i handling.
Eleven uttrycker sig med viss säkerhet i tal, skrift och handling med inslag av matematiska symboler och andra representationer.
Eleven uttrycker sig med viss säkerhet i tal, skrift och handling samt använder matematiska symboler och andra representationer med viss anpassning till syfte och situation.
Eleven uttrycker sig med säkerhet i tal, skrift och handling samt använder matematiska symboler och andra representationer med god anpassning till syfte och situation.
Relevansförmåga
Relatera matematiken till dess betydelse och användning inom andra ämnen, i ett yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang.
Genom att ge exempel relaterar eleven något i kursens innehåll till dess betydelse inom andra ämnen, yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria. Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om exemplens relevans.
Genom att ge exempel relaterar eleven något i några av kursens delområden till dess betydelse inom andra ämnen, yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria. Dessutom kan eleven föra välgrundade resonemang om exemplens relevans.
Genom att ge exempel relaterar eleven något i några av kursens delområden till dess betydelse inom andra ämnen, yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria. Dessutom kan eleven föra välgrundade och nyanserade resonemang om exemplens relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: