Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP geografi årskurs 5 läsåret 2019-2020

Skapad 2019-04-18 09:28 i Råå Södra Skola Helsingborg
Generell LPP för geografi under läsåret i årskurs 5
Grundskola 5 Geografi
Så här kommer vi att arbeta med geografi.

Innehåll

Geografi årskurs 5 läsåret 2019-2020

Du kommer att arbeta med att utveckla din förmåga att analysera, utforska, tolka och värdera samt få kunskaper om ämnesområdet.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

¤ Analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar

 • Känna till vad som är en naturkatastrof
 • Få en insikt i vad som är orsak och konsekvens i en naturkatastrof
 • Kunna läsa av en vanlig väderkarta (symboler, väderstreck och Sveriges tre delar) samt kunna jämföra klimatet mellan två olika platser och dra enkla slutsatser utifrån detta 
 • Kunna bearbeta olika källor och kunna dra slutsatser utifrån detta

¤ Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur

 • Känna till vilka naturresurser som finns i Norden och vad de används till, samt vattnets betydelse (ex. fördelning och kretslopp)
 • Känna till vad naturresurser är och vad de kan användas till
 • Planera och genomföra undersökningar hur naturen används samt utifrån resultatet dra slutsatser
 • Kunna göra olika ställningstagande och koppla ihop detta med geografiska kunskaper

¤ Göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten

 • Känna till länder samt några större orter, berg, hav och vatten i Norden samt Europas länder
 • Beskriva naturlandskapet i Norden
 • Utveckla ett ämnesspråk och kunna använda ämnesspecifika ord och begrepp som exportera, tätort och ekvatorn

¤ Värdera lösningar på miljö- och utvecklingsfrågor utifrån etik och hållbar utveckling

 • Få en insikt i hur beroende vi är av energi/el och vad som är skillnaden mellan olika energikällor ex. förnybara och fossila bränslen  
 • Kunna ge konkreta förslag på vad du kan göra för att bidra till en hållbar utveckling
 • Beskriva olika levnadsvillkor i Norden och världen och kunna jämföra och se likheter och skillnader

Undervisningens innehåll

Vad?

 • Jorden och hur den förändras ex. naturkatastrofer
 • Olika former av kartor
 • Kartkunskap
 • Länder i Norden och hur vi bor
 • Väder och klimat
 • Vattnets betydelse
 • Hållbar utveckling och återanvändning
 • Söka fakta från olika källor, värdera informationen och redovisa fakta
 • Begrepp och ämnesspecifika ord
 • Rita och måla
 • Reflektera och diskutera
 • Omvärldsbevakning
 • Jämförelser, skillnader och likheter
 • Tidsperspektiv
 • Elevnära frågeställningar

Hur?

 • Arbeta enskilt och i grupp
 • Arbeta teoretiskt och praktiskt
 • Fältstudier
 • Utforska och analysera
 • Lyssna, undersöka och reflektera
 • Studera vår närmiljö och omvärld
 • Utgå från elevernas frågor
 • Digitala verktyg
 • Ämnesövergripande

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • Analysera hur processer formar och förändrar
 • Utforska och analysera samspel
 • Geografiska analyser av omvärlden
 • Värdera lösningar

Bedömningen sker fortlöpande under undervisningen (muntlig, praktiskt och skriftligt).

Bedömningen redovisas i matris Geografi bedömningsmatris årskurs 5 läsåret 2019-2020 och i kunskaper (skriftliga omdömet).

Kursplan

Kursplanerna är nationella styrdokument som innehåller syftet med och de långsiktiga målen för undervisningen i ämnet. Det centrala innehållet visar på vad som ska behandlas i undervisningen. Kunskapskraven anger kunskapsnivån för godtagbara kunskaper och för de olika betygsstegen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: