Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kärlek, sexualitet och identitet

Skapad 2019-04-22 07:34 i Östra grundskolan Huddinge
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap Samhällskunskap
Vem är du? Vad gillar du och vad gillar du inte? Är det dina val eller är du påverkad av andra, av samhället? I det här området ska vi granska de normer som finns runt omkring oss och påverkar oss fast vi kanske inte ens märker det. Och vad händer när normer eller regler blir lagar? Om man inte får vara sig själv, vem blir man då?

Innehåll

 

Planering: Kärlek, sexualitet och identitet

Vecka 17-20

Läromedel:

http://www.manskligarattigheter.se/

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten

https://urskola.se/Produkter/173981-Himmel-och-jord-Att-hitta-karleken

Syfte:

Varför ska vi arbeta med detta arbetsområde?

 • För att få större förståelse för hur man blir den man blir - skapar sin identitet.

 • För att få syn på de normer som finns i samhället och hur de påverkar oss.

Förmågor att träna:

Vilka förmågor vi kommer att träna på:

Analysförmåga, kunna förklara vad identitet är kunna visa hur kön, etnicitet, sexualitet, klassbakgrund formas och omformar ens identitet.


Begreppsförmåga, titta på begreppslistan, lär dig dem och använd dig av dem när du resonerar


Kommunikativ förmåga, kunna diskutera hur skapas vår identitet? Finns det ett rätt eller fel sätt att vara på och hur lär vi oss det?

När vi är klara ska du kunna:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Kunna förklara innebörden av FN:s definition av mänskliga rättigheter.

 • Kunna ge exempel på hur barnkonventionen samt mänskliga rättigheter kränks och främjas i olika delar av världen

 • Ge några orsaker till varför människor i vissa delar av världen lever under förhållanden som kränker de mänskliga rättigheterna samt vad som gör att de främjas i andra delar av världen

 • Kunna resonera om olika livsfrågor, identitet och sexuealitet samt resonera om hur identitet formas och påverkas av religion och samhället.

 • Kunna resonera om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra. Kunna ge exempel på olika faktorer som har betydelse för individers möjlighet att påverka sin livssituation.

Det här ska vi göra:

Vad kommer vi att göra framöver?:

 • Titta på filmer och diskutera.


 • Ha genomgång om de normer och lagar som finns i samhällen och hur de har påverkats av religioner och annat.


 • Diskutera och ifrågasätta normer.Så här får du visa att du har lärt dig:

 • Genom att aktivt delta i diskussioner.

 • Genom en skrivuppgift där du resonerar om hur en identitet skapas och vilka faktorer som påverkar oss att bli de vi blir.


Slutuppgift v.20

Kunskapskrav:

Se kunskapskraven i Unikum

Viktiga begrepp:

Normer

Regler

Lagar

Mångkultur

Fördom

Religion

Kultur

Etnicitet

Traditioner

Familj-släktrelationer

Klass

Celibat

Medmänsklighet

Normbrott

Populärkultur

Sociala medier

Identitet

Sexualitet

Genus

Mänskliga rättigheter

Värderingar

Förebilder

Kön och Könsroller

Ideal

Kärlek

Biologiskt kön

Socialt kön

Homosexuell

Hetrosexuell

Bisexuell

Hbtq

Ickebinär

Uppgifter

 • Slutuppgift: Identitet och Kärlek

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
 • Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.
  Sh  7-9
 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  Sh  7-9
 • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
  Sh  7-9

Matriser

Re Sh
Kunskapskrav religion åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Samband med samhälleliga förhållanden
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållande­ vis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutveck­lade och väl underbyggda resonemang.
Skildring av livsfrågor, livsåskådningars betydelse
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sam­ manhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyan­serade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.

Re Sh
Kunskapskrav samhällskunskap åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Påverka & påverkas
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Mänskliga rättigheter
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: