Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering VT19: forskning kring Rubys ädelstenar

Skapad 2019-04-23 13:58 i Bosgårdens förskola/Ju stigen Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Undervisning och forskning kring Rubys ädelstenar.

Innehåll

 

LPFÖ 98/16

1-3 mål från fokusområdets pedagogiska planering:

 

VARFÖR? Hur kommer det sig att vi valt detta mål och innehåll?

 

Barnen har visat stort intresse för temasagan om Ruby och de ädelstenar hon hittade under förra fokusområdet. På vår förskolegård är flera av barnen intresserade av stenar och uppmärksammar varandra. Detta är något vi vill ta vara på och utmana barnen extra i genom att på lustfyllt sätt forska kring stenarna tillsammans med Ruby. 

 

 

Undervisning

VAD? Vad undervisar vi om?

Genom att arbeta i mindre forskningsgrupper kommer barnen att tillsammans undersöka, ställa frågor och därmed lära sig mer om olika ädelstenar. 

Metod

HUR? Hur ska undervisningen gå till? Hur använder vi temasagan?

Då barnen i det förra fokusområdet visade stort intresse för ädelstenarna blir det en given ingång i arbetet med att utveckla barnens kunnande för stenarna. 

När barnen sitter i de mindre grupperna får var och en lägga en röst på den ädelsten de vill veta mer om. Detta är för att påvisa den demokratiska processen och att alla får välja, men att det inte alltid blir som en vill eller önskat. 

Därefter får barngruppen möjlighet att söka på lärplattan och på internet efter enklare fakta som vi tillsammans granskar. Utifrån söksvaren av bilder väljer barnen minst en bild de vill titta närmare på och undersöka. Samtidigt som barnen för berätta eller ställa frågor dokumenterar läraren vad barnen säger. Det är något som sedan skrivs ut och dokumenteras bredvid respektive bild som en del av den pedagogiska dokumentationen. Detta är betydande för undervisningen och utvecklandet av undervisningen då andra barn lär av det som forskningsgruppen kommit fram till när de ser och pratar med varandra om upptäckterna och fakta. 

Barnen blir även erbjudna att måla/rita av utvald ädelsten. Barnens arbete sammanfattas både i affischer på väggen men också i böcker som barnen har tillgång till i den pedagogiska miljön på Sländan. Då böckerna lamineras kan vi även använda dem utomhus när barnen letar stenar. 

I det stödmaterial Skolverket tagit fram kring naturvetenskap och teknik i förskolan betonas vikten av dialog kring lärandeobjekten mellan läraren och barnen. Även vilken roll läraren antar i undervisningen är viktig för kunskapen att befästas ”vilken roll förskolläraren antar i möten med barnen kan bidra till olika erfarenheter, samtal och samspel. Man kan tänka sig tre roller för den vuxne: allvetaren, omvårdnaden och medforskaren. Den roll som förskolläraren väljer kan prägla både vilket innehåll man satsar på att arbeta med och hur man arbetar”. 

Det val av roll förskolläraren tar påverkar om barnen ges tillfälle till funderingar och reflektion över de upplevelser som de varit med om. Syftet är att möjliggöra och uppmuntra till samtal som bottnar i de upplevelser barnen har gemensamt men också sådant barnen kan ha upplevt någon annanstans. ”Att få möjlighet att utvidga sitt kunnande kan göra barns lärande om naturvetenskap och teknik mångfacetterat”. Dialog, samspel och upplevelser i undervisningen är grundläggande liksom variationen i undervisningen menar Doverborg, Pramling & Pramling Samuelsson (2013). 

För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

  • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.
  • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
  • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: