Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text - Deckare

Skapad 2019-04-24 09:48 i Svaleboskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska
Vet du vad en deckarberättelse är? Kanske läser du och dina kamrater redan deckare för fullt. Skurkar, detektiveroch brott - allt detta kan du få möta i en deckare. Ofta blir berättelsen väldigt spännande! Deckaren är ett exempel på en berättande text . En sådan text som innehåller en början, ett problem, en lösning och ett slut. I deckaren finns också ledtrådar och villospår.

Innehåll

Syften för arbetsområde eller ämnet

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa. I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden

Undervisningens innehåll: Vad?

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, (i detta fall berättande text och genren deckare)
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi utgår från cirkelmodellen som har en arbetsgång i fyra faser. Under arbetet vägleds eleverna genom skrivprocessen. 

Fas 1 - målen tydliggörs och vi tar tillsammans reda på vilka förkunskaper eleverna har. Tillsammans bygger vi upp kunskap om ämnet och ämnesområdet och vi samtalar om aktuella begrepp. Fokus ligger på texttypens innehåll. 

Fas 2 - Fokus flyttas från texttypens innehåll till texttypens syfte, struktur och kännetecken. Eleverna får undervisning i textens olika delar, form och funktion. Eleverna ska i denna fas ska utveckla ett språk om språket (metaspråk). Eleverna lär sig sätta ord på det de lär sig. 

Fas 3 - Lärare och elever bygger gemensamt upp delar av en deckare. Med hjälp av elevernas idéer och lärarens vägledning synliggörs processen i arbetet och eleverna förbereds på det självständiga arbetet i fas 4. 

Fas 4 - Eleverna har byggt upp kunskap om texttypen att de kan planera och genomföra arbetet med att bygga upp en text. Till stöd har de checklistor och matriser som håller fokus på mål, innehåll och särdrag för texttypen. 

 

Centrala begrepp

Struktur                  miljöbeskrivning                    sidokaraktär

Brott/problem         personbeskrivning                vändpunkt

Motiv                      lösning                   

Villospår                 Ledtråd                                 huvudkaraktär

 

 

Kunskapskrav E (för år 6)

Se Kopplingar till läroplanen

Bedömning

Bedömning av texterna kommer att ske kontinuerligt i bedömingsmatriserna, men slutlig bedömning kommer att ske i höst. 

Utvärdering

Eleverna fyller i checklistor och matriser kontinuerligt i undervisningmaterialet. 

I slutet att arbetsområdet sammanfattas delarna och eleverna får utvärdera sin egen insats. 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Berättande text (Deckare) - skriva

Nej
Till viss del
Ja
Planera
Jag kan planera en deckare med hjälp av berättaransiktet.
Skriva
Jag kan skriva en deckare med strukturen för en berättande text.
Brott
Min berättelse innehåller ett eller flera brott.
Motiv
Min berättelse innehåller ett motiv.
Villospår
Min berättelse innehåller något eller några villospår.
Ledtrådar
Min berättelse innehåller en eller flera ledtrådar.
Vändpunkt
Min berättelse innehåller en vändpunkt då detektiven kommer på/hittar en avgörnade ledtråd och "bitarna faller på plats"
Lösning
Min berättelse innehåller en lösning på brottet.
Dialog
Jag kan skriva dialoger på rätt sätt.
Miljöbeskrivningar
Jag kan skriva miljöbeskrivningar som skapar spänning och mystik för läsaren.
Personbeskrivningar
Jag kan göra personbeskrivningar som gör dem levande för läsaren. (Yttre och inre personlighetsdrag)
Korrekt enkel meningsbyggnad
Med korrekt användning av stora skiljetecken.(. ! ?)
Korrekt avancerad meningsbyggnad
Med korrekt användning av stora och små skiljetecken. Inskjuten sats och korrekt syftning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: