Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering svenska, läsförståelse och textanalys år 7

Skapad 2019-04-24 11:12 i Kullaviksskolan 7-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Svenska
Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Visa lärande

För att eleven ska få möjlighet att visa vad de lärt sig under arbetets gång ska de läsa en bok, skriva ner sina reflektioner kring givna frågeställningar och svara på frågor om innehållet i boken. 

MÅL OCH BEDÖMNING

LÅNGSIKTIGA MÅL (LGR 11 kursplaner) Genom undervisningen i svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: - formulera sig och kommunicera i tal och skrift. - läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften - anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

ÖVERGRIPANDE MÅL OCH RIKTLINJER:
(LGR 11 kap 2.2 Kunskaper) Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola: - kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.
(LGR 11 kap 2.3 Elevernas ansvar och inflytande) Skolans mål är att varje elev - tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö har kunskaper om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
Läraren ska - utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle


Bedömning:
När vi har läst boken och arbetat med diskussionsfrågor kring ämnet ska vi bedöma hur du på ett varierat sätt uttrycker dina åsikter och tankar kring innehållet i texten. Vi tittar även på din förmåga att kunna tolka handlingen och föra resonemang om tydligt framträdande budskap i texten. Vidare ska du visa din språkliga variation och säkerhet samt beskriva och formulera dig med i sammanhanget passande ord och begrepp. Hur du kan hantera språket och själv uttrycka dig, både skriftligt och muntligt. (se matris nedan)

OMRÅDESBESKRIVNING

Du kommer att arbeta med en gemensam bok som vi utgår ifrån. Du kommer att få möjlighet att läsa ur boken, diskutera innehåll och budskap och förbereda uppgift om ämnet.
Du ska träna på att bli bättre på att uttrycka tankar och åsikter tillsammans med andra samt på egen hand, med hjälp av gemensam litteratur. Du ska förhoppningsvis bli inspirerad att läsa böcker och få ett vidare perspektiv på saker som händer runt omkring dig, både i din närhet och i världen. Du ska träna på att förstå och tolka vad andra har skrivit.

Uppgifter

 • Inlämning av svar till boken Tio över ett.

 • Inlämning av svar till boken Tio över ett.

 • Inlämning av svar till boken Tio över ett.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Läsförståelse år 7

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Läsförmåga
 • Sv
 • Sv  7-9
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. FORMATIV RESPONS: För att nå till nästa nivå är det bra om nu läser mer litteratur för att bli en van läsare och samtidigt lära dig att använda olika lässtategier för olika typer av texter.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. FORMATIV RESPONS: För att nå till nästa nivå är det bra att du läser litteratur från olika genre och olika typer av texter t ex artiklar, texter på datorn, faktatexter osv
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsförståelse
 • Sv
 • Sv
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse FORMATIV RESPONS: För att nå till nästa nivå behöver du skriva mer i dina svar. Du behöver berätta mer och motivera det du vill säga. Utveckla med att tänka Hur och Varför? Var inte för kortfattad. EX: Han var lat. Skriv i stället: Han var en kille som inte gillade att arbeta därför att han tyckte bättre om att sova.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse. FORMATIV RESPONS: För att nå till nästa nivå behöver du utveckla dina formuleringar. Använd korta och långa meningar. Använd ett mer utvecklat och avancerat språk, t ex lite svårare ord och får med känslouttryck, åsiktsuttryck osv. Tänk på att koppla det du skriver till texten du läst.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka, analysera
 • Sv
 • Sv
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. FORMATIV RESPONS: Använd dig av egna erfarenheter eller andra kunskaper som t ex filmer eller andra böcker när du tolkar och gör jämförelse. Då visar du att du förstår budskapet och analyserar innehållet.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk. FORMATIV RESPONS: Använd dig av egna erfarenheter eller andra kunskaper som t ex filmer eller andra böcker när du tolkar och gör jämförelse. Då visar du att du förstår budskapet och analyserar innehållet. Här gäller det också hur du formulerar dig och använder dina språkkunskaper och andra kunskaper, för att få bra flyt i din text så att alla delar hänger ihop i en röd tråd.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: