Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

naturvetenskapliga experiment

Skapad 2019-04-25 09:58 i Sunnansjö förskola Ludvika
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Undervisning kring naturvetenskap och naturvetenskapliga fenomen i form av olika experiment som uppmärksammar barnen på biologi, kemi och fysik.

Innehåll

Varför? Koppling till läroplan. Varför ska vi välja just detta innehåll? (Utifrån barnens förmågor, förståelse och intressen.)

Syftet är att på ett lustfyllt sätt med olika typer av experiment, uppmärksamma barnen och skapa en förståelse för naturvetenskapens olika delar som biologi, kemi och fysik.

Vad? Vad vill vi barnen ska få erfara/lära? Vad är barnen intresserade av, vilka kunskaper har de? vad ska vi undervisa om?

Barnen har under tidigare fokusområden visat stort intresse för växter, våren och vatten i olika former. Barnen leker ofta med vatten både inomhus och utomhus samt ser och plockar blommor på förskolegården och i skogen. Med utgångspunkt i detta får barnen möjlighet att delta i olika experiment som på olika sätt binder samman delar av naturvetenskap (biologi, kemi och fysik) och deras tidigare erfarenheter.

Vad ska barnen få erfara/lära på utbildningen?

I utbildningen och den pedagogiska miljön har barnen möjlighet att över tid se ett av experimenten växa fram och ger möjlighet till att fortsätta samtala med varandra och oss pedagoger om vad som sker. Litteratur som vi använt oss av i undervisningen finns tillgängliga i våra miljöer.

Hur? Vilken metod ska jag använda för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande? Koppling till teorier och beprövad erfarenhet. Vilka kunskaper behöver jag skaffa mig? Hur gör vi det möjligt för barnen att nå målen? Hur skapar vi/ser lärmiljön ut? Hur utvärderar vi/tar vi reda på om målen uppfylls?

Barnen delas in i undervisningsgrupper där vi startar upp undervisningen med en återkoppling till temasagan där vännerna i Kungaskogen ställt frågor till oss kring olika naturvetenskapliga fenomen och experiment. Detta för att skapa en gemensam utgångspunkt och förståelse hos alla barnen samt ta del av barnens tankar och reflektioner inför undervisningen.

Vi kommer att experimentera med vitsippor och karamellfärg, så krasse, baka bröd samt se vilka olika föremål vi har på Måsen som flyter/sjunker. De olika experimenten kring biologi, kemi och fysik är uppbygga med och presenterar materialet som behövs för barnen. Innan vi i grupperna påbörjar experimenten får barnen frågan om vad de tror kommer att hända i respektive experiment. De olika experimenten är kopplade till kända föremål och ting för barnen.

Skolverket (2014) skriver om vikten av att koppla samman naturvetenskap med övrig verksamhet med utgångspunkt i barnens erfarenhetsvärld, intressen och motivation. Undervisningen kring experiment kopplar samman lek och lärande så undervisningen ska upplevas som lärorik och intressant för barnen. Vi pedagoger har ett förhållningssätt i undervisningen som är upptäckande och nyfiket för att inspirera barnen.

På varierande sätt synliggörs naturvetenskapen i experimenten och barnen blir aktiva i undervisningen då de får lekfulla uppgifter att genomföra. I de olika experimenten kopplas olika naturvetenskapliga företeelser och fenomen ihop på lekfulla sätt och visar på en mångfald av naturvetenskapen. Det är viktigt att lärare i barnens vardag tar tillvara på och utmanar de yngsta barnen så ett lärande kan ske. Vygotskij (1995) menar även att i planeringen av undervisning, där lärande sker genom lek, krävs en variation av upplevelser för barnen. Med olika experiment som följs upp i olika sammanhang, både i undervisning och utbildning, kan vi tillgodose variationen av upplevelser hos barnen.

Hur planerar vi att arbeta med: Hållbar utveckling, kulturell mångfald, flerspråkighet, estetiska lärprocesser samt motorik och hälsa.

I de olika experimenten arbetar vi med hållbar utveckling då vi pratar om vår närmiljö miljö samt återanvänder mjölkkartonger som kruka till det vi sår.

För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

  • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer under tiden och undervisningssituationer. 
  • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området. 
  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. 
  • Vi lägger ut det  vi gjort på unikum för att få föräldrarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn. 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: