Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våra sinnen

Skapad 2019-04-25 12:49 i Håvestens förskola Färgelanda
Förskola
Under året kommer vi jobba med ”Våra sinnen”. Vi kommer lägga stort fokus på att integrera vårt likabehandlingsarbete i det tematiska arbetssättet och lyfta fram de olika diskrimineringsgrunderna. Vi kommer luta oss mot måltidspedagogikens Sapere-metod med inriktning mot den sensoriska träningen.

Innehåll

 

Våra prioriterade mål:

 

2.1 Normer och värden

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar;

·         förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

 

2.2  Utveckling och lärande

 

·         utvecklar sin identitet och känner trygghet i den

·         utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama

  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra

2.3 Barns inflytande

utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

 

 

Övriga mål & prioriterat arbetssätt:

 

 

 

Alla är vi lika olika”. Målet är tänkt att skapa eftertanke och funderingar kring alla individers rätt till att vara det bästa av sig själva som de kan bli. 2018 var året då barnkonventionen antogs som lag i Sverige och därför har kommunen valt att fokusområdet skall inrikta sig på de sju diskrimineringsgrunder som DO formulerat.

Lagens definition av diskriminering

En förenklad beskrivning av lagens definition av diskriminering är att någon missgynnas eller kränks. Nedan följer de sju diskrimineringsgrunderna:

  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • sexuell läggning
  • ålder

Vi har valt att fokusera på ”funktionsnedsättning” kopplat till vårt tematiska arbete om sinnena där vi kan lyfta fram frågeställningar kring vad som händer om vi inte skulle ha våra sinnen. Vi sammanväver detta med att vi upplever saker och ting olika beroende på vem man är som person och vad man tycker om. Att vi alla är olika och tycker olika.

 

Verksamhetsmål & utvärderingsbarhet

 

 

Verksamhetsmålet HT-18 VT-19 är att öka barnens förmåga att uttrycka sina sinneliga upplevelser verbalt.

 

Insatser för att nå målen:

 

 

-          Medvetna samtal och dialoger kring matsituationerna

-          Medvetandegöra och sätta ord barn sinnesupplevelser

 

 

 

Barnens delaktighet:

 

 

-          Barnen får testa olika sinneliga upplevelser och uttrycka sin personliga upplevelse verbalet eller på det sätt som är möjligt utifrån ålder och mognadsgrad. Olikheterna barnen emellan lyfts till diskussionser om att vi alla uppfattar saker och ting både lika och olika. Vi använder konkreta upplevelser för att utmana deras abstrakta tänkande.

 

 

Vårdnadshavarnas delaktighet

 

 

Föräldrarna blir informerade om hur vi tänkt arbeta under året och får själva prova på att kombinera olika grundsmaker under ett föräldramöte.

 

 

Litteratur/ forskningsanknytning:

 

 

Livsmedelsverket (2015). Mat för alla sinnen – sensorisk träning enligt SAPERE-metoden

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: