Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO, pedagogisk planering VT-19 för årskurs 1

Skapad 2019-04-25 19:37 i Idenors skola Hudiksvall
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Syfte med undervisningen i det naturorienterande ämnena. Undervisningen i de naturorienterade ämnena som innefattar biologi, kemi och fysik ska bidra till att eleverna får kunskap om naturen, utveckla en nyfikenhet och ett intresse och vilja till att undersöka sin omvärld. Undervisningen ska därför ge eleverna tillfällen att ställa frågor och ge dem möjlighet att söka svar på frågor inom ämnet naturkunskap med hjälp av bland annat systematiska undersökningar och praktiskt undersökande arbete. Undervisningen ska ge eleverna kunskap om biologins, kemins och fysikens begrepp, modeller och teorier.

Innehåll

 

Vad ska jag lära mig?

Du kommer i undervisningen för de naturorienterade ämnena att få lära dig:

 • Vattnets kemi: Du kommer att få lära dig hur en vattenmolekyl ser ut och vad den har för kemisk beteckning - H2O.

 • Vattnets fysik: Du kommer att få göra experiment med vattnets tre faser is/snö - vatten - ånga.

 • Vattnets biologi: Du kommer att få göra en undersökning som visar vattnets kretslopp i naturen. Du kommer att få beskriva kretsloppet med text och bild.

 • Du kommer att få diskutera med dina kamrater, om hur vi människor kan vara rädda om vattnet.

 • Du kommer att få lära dig några vanligt förekommande begrepp inom naturvetenskap till exempel, avdunstning, kokning, kondensering smältning och stelning med mera.

 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom dunstning och filtrering. Här kommer vi också att titta närmare på hur reningsverk fungerar och hur vatten renas.

 • Vi fördjupar oss i årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen vissa årstider. Djurs och växters anpassningar till olika årstider. Vi kommer undersöka och framförallt fördjupa oss i våren.

 • Du får lära dig om hur djur och växter kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

 • Du kommer få sortera några föremål utifrån dess egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.

 • Göra jämförelser mellan dina egna och andras resultat i enkla undersökningar.

 • Dokumenterar dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och använda dig av din egen dokumentation i diskussioner och samtal med andra.

 • Du kommer få träna dig i att genomföra egna enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Hur ska vi arbeta för att komma dit?

Du kommer att arbeta på ett varierat sätt för att kunna lära dig och utveckla dina kunskaper i de naturorienterade ämnena. Vi kommer dels att arbeta med NTA-lådan “förändringar” som ger möjlighet till både praktiskt och teoretiskt arbete. Vi kommer även blanda in andra ämnen och arbeta ämnesintegrerat exempelvis med ämnet bild där vi använder oss av estetiska uttrycksformer. För att undervisningen ska vara anpassad efter dig och för att du ska utmanas så mycket som möjligt, kommer jag vara lyhörd och lyssna på hur du känner att du arbetar bäst för att lära dig. Jag kommer ta med mig det i planeringen av undervisningen.

Arbetsmetoder/arbetsformer
Undervisningen kommer att innehålla följande:
Vi har gemensamma genomgångar i hel och halvklass.
Vi tittat ibland på film/avsnitt som behandlar arbetsområdet som vi arbetar med.
Tillsammans gör vi fältstudier i närmiljön.
Vi gör enkla undersökningar.
Experimenterar med NTA-lådan “förändringar”.
Har muntliga diskussioner och gör observationer.

Läser och skriver med stöd av läromedel som behandlar ämnet.

Bedömning

Jag kommer att bedöma om du som elev kan:

 • Följa tydliga och enkla instruktioner och utföra enkla undersökningar.

 • Kan dokumentera ett experiment tydligt med text och bild.

 • Genomföra och planera en egen undersökning och söka svar på en egen fråga.

 • Kan beskriva vattnets kretslopp.

 • Kan beskriva vattnets olika övergångar mellan formerna avdunstning, kokning, kondensering smältning och stelning.

 • Kan ge exempel på vattnets egenskaper och former- fast, flytande och gasform.

 • Din förmåga att beskriva några vardagliga föremål, dess egenskaper, hur de kan sorteras.

 • Att du kan ge exempel på blandningar och hur ämnen kan förändras.

 • Några vanligt förekommande arter samt hur dessa kan grupperas.

 • Kan ge exempel på vad som händer i naturen vid en årstidsväxling. Typiska tecken och växter/djurens anpassningar till årstiden.

 • Använda dig av enkla naturvetenskapliga begrepp och har förståelse för de begrepp som du använder.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: