👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning DEL 2: år 6

Skapad 2019-04-30 14:12 i Vallhamra skola 7-9 Partille
Taluppfattning år 6
Grundskola 6 Matematik
Hur hänger multiplikation och division ihop? Vad händer när manmultiplicerar med ett tal mindre än 1? Vad händer med talen när man multiplicerar eller dividerar dem med 10,100 eller 1000?

Innehåll

Kursplan i ämnet

Undervisningen i det här arbetsområdet ska ” syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.”

Med hjälp av det centrala innehållet kommer eleverna träna sin förmåga att:

+ formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.

+ använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

+ välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

+ föra och följa matematiska resonemang, och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Arbetssätt och undervisning

 Arbetssätt:

 • Genomgångar
 • Eget arbete 
 • Matematiska diskussioner
 • Praktisk matematik
 • Mattefilmer
 • Problemlösning

Under arbete med taluppfattning del 2 kommer vi att arbeta för att du ska lära dig hur ...

 - metoder för multiplikation med stora och små tal

- metod för division med 10,100, 1000

- metoder för multiplikation och division av tal i decimalform

- bedöma rimligheten i resultaten vid multiplikation och division. 

- välja lämplig beräkningsmetod i olika vardagliga situationer

- förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet. 

 

Matematiska begrepp vi kommer att använda: naturliga tal, rationella tal, tal, siffra, heltal, decimalform, kvot, täljare, nämnare, faktor, produkt, närmevärde. 

Undervisningen är grundad i att ”eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra" (LGR11, kap. 1 s. 9)

Eleverna får även träna sina kunskaper att:

 • Ta ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö. (LGR11, kap. 2 s. 15)
 • Pröva olika arbetssätt och arbetsformer. (LGR11, kap. 2 s. 15)
 • Stärka viljan att lära och tilliten till den egna förmågan (LGR11, kap 2 s.14)
 • Använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper ( LGR11, kap 2 s.13)

Visa vad du lärt dig:

 1. Under matematiklektionerna både vid eget arbete, tillsammans med andra (epa) och genomgångar
 2. Diagnos
 3. Prov

Tidsram:

Arbetsområdet kommer att pågå under 5 veckor, vecka 40-45

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6