Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvärdering Månen ht 2018/vt 2019

Skapad 2019-04-30 15:52 i Glasblåsarens förskola Ale
Förskola
Här kommer en utvärdering från Månen, texten som följer kommer vara löpande.

Innehåll

Med små barn jobbar vi mest och effektivast med just kärnverksamheten. Det är det mesta och bästa pedagogiska verktyg som finns att tillgå.

Vi har valt att jobba med barnens intresse för språk och rörelse.

Vi har kontinuerligt jobbat med ramsor, sånger, rytmik skogsutflykter och biblioteksbesök. Vi diskuterar barnens utveckling och intresseområde vid våra planeringar och kompletterar med vårdnadshavarens berättelse om barnet i förskolan.

Vi har ett bestämt urval av ramsor, sånger och rytmikprogram som byts ut med några i taget. Vi har sett att våra aktiviteter är populära av alla våra barn och alla uttrycker någon sort av glädje och intresse. Även våra skogsutflykter som brukar innebära en tur till dammen eller kasta pinnar i bäcken.

Vi har även observerat många fördelar med att vi har färre barn i barngruppen. Såsom bättre personlig kontakt med barnen och vårdnadshavare, färre konflikter mellan barnen och en mer tillfredsställande lekmiljö.

Vi har under året haft flera barn med särskilda behov där det krävts extra kontakt med vårdnadshavare, specialpedagog och även vissa delar av elevhälsoteamet

Vi har ju också haft inskolningar i omgångar under läsåret där det krävs ett annat arbetssätt och bemötande gentemot både de nya familjerna och de redan inskrivna barnen.

Eftersom den sociala strukturen hela tiden ruckas när det blir förändringar i både barngrupp och personal så krävs det ett eftertänksamt arbetssätt där vi informerar vårdnadshavare om hur deras barn kan tänkas reagera och vad familjerna kan förvänta sig!

Vi har observerat att om vi ändrar vårat förhållningssätt under inskolningsperioden så kan gruppen komma igång starkare och snabbare än om vi rusar fram med för många aktiviteter och avbrott som ofta innebär att vi rör på oss för mycket på avdelningen vilket kan skapa oro i barngruppen!

Vi har på ett naturligt sätt utmanat barnen med olika uppgifter i våran kärnverksamhet med att tex benämna färger, hitta sina kompisar och att våga utföra en enskild aktivitet i en grupp..

Vi har  på detta sätt kunnat kartlägga barnens behov och vad de är intresserade av och hur vi kan utmana dem.

Med GR- enkäten i ryggen har vi fått ta till oss att vårdnadshavare efterlyser större möjligheter att ta del av information. Detta har vi löst genom att vara extra noggranna med att föra information om dagen vidare till stängningspersonal då vi oftast jobbar dagtid och inte träffar vårdnadshavarna varje dag.

Vi behöver också tänka på att skicka väsentlig information i våra månadsbrev.

 

Matriser

Ale Lotusdiagram

Lotusdiagram

**NORMER OCH VÄRDEN** Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar
Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.
Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.
Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.
Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.
Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.
Förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen.
Utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner.
Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.
Förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktions-nedsättning.
Utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.
Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar.
Respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.
Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
Har ett annat modersmål än svenska och utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
**UTVECKLING OCH LÄRANDE** Utvecklar sin identitet och känner trygghet i den.
**BARNS INFLYTANDE** Utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.
Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.
Utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö.
Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.
Utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
Känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer.
Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grund-läggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring.
Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.
Utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.
Utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.
Utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld.
Utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: