Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Omsorg utveckling och lärande

Skapad 2019-05-03 14:27 i Hövägens förskola Ale
Förskola
Omsorg, utveckling och lärande ska bilda en helhet, där barnens nyfikenhet och lust att lära ska stå i fokus. Utifrån barnens erfarenheter, intressen och behov stimulerar och utmanar vi barnen medvetet vidare i riktning mot målen i läroplanen.

Innehåll

Kartläggning av barngruppen.

Vi ser att det finns ett stort intresse för skapande i olika former, bygg och konstruktion, bokstäver och hur bokstäver bildar ord. Högläsning är något som ofta efterfrågas. Barnen är nyfikna, har mycket ideer och utforskar i olika sammanhang. Det sker mycket dialoger och samspel på avdelningen. 

Mål: Lpfö 18

 Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla...

 • Självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
 • förmåga att lyssna och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, och
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Nedbrytning av valda läroplansmål:

Utveckling sker när...

 • När vi läser och medvetet använder innehåll, samtal och reflektion för att utveckla barnens olika förmågor. 
 • När vi medvetet förändrar läromiljöer utifrån barnens erfarenheter, behov och intressen.
 • När barnen reflekterar kring sitt eget och andras lärande och själva visar eller beskriver saker de lärt sig.
 • När barnen använder språket för att kommunicera, argumentera och som ett verktyg för sitt lärande.
 • När barnen använder sig av och utforskar olika material och tekniker. 
 • När barnen urskiljer olika mönster som randigt, prickigt, rutigt mm. Skapar egna mönster och sorterar efter egenskaper. De jämför längd och använder matematiska begrepp som längre eller kortare. Barnen känner igen och benämner formler. 
 • När barnen provar egna idéer och teorier samt ställer egna hypoteser. 

Genomförande och arbetsmetoder: 

 • Vi erbjuder olika skapande material där vi kan utmana barnens kreativa förmåga, förmåga att samarbeta, dela med sig och upptäcka och använda sig av varandras olika erfarenheter och kompetenser. I skapandet uppmuntras också mångfald och oliktänkande. 
 • Att vi på olika sätt skapar förutsättningar för barnen att lyckas. Genom att finnas nära och uppmuntra försöka visa att man tror på deras förmåga gör att barnen utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga. 
 • Vi läser böcker med olika budskap i både större och mindre grupper. Böckernas innehåll diskuterar och reflekterar vi kring tillsammans med barnen. 
 • Sång, rim och ramsor är dagliga inslag i verksamheten.
 • Vi arbetar med olika projekt.
 • Vi använder matematiska begrepp och synliggör matematiken i barnens vardag. 
 • Utifrån barnens erfarenheter, behov och intressen stimulerar och utmanar vi barnen i riktning mot målen i läroplanen. Detta görs genom lek, miljö och material i samspel med andra barn och pedagoger. 
 • Vi uppmärksammar, bekräftar och dokumenterar barnens läroprocesser så att de blir synliga för barnen

  

 

          uppföljning

         Utvärdering 

         analys

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: