Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsning tema klimat - framtid

Skapad 2019-05-03 14:45 i Alviksskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Svenska läsning åk 6

Innehåll

 

Planering svenska åk 6

 

 

 

Läsning – Tema Klimat/framtid

 

 

 

v.18 - 22

 

 

 

Syfte

 

Syftet med arbetsområdet är att träna på att läsa med flyt, inlevelse och förståelse.  

 

 

 

Undervisningsmål

 

Efter arbetsområdet ska du:

 

 • Känna till olika lässtrategier, som du kan använda när du läser olika slags texter.

 • Kunna visa muntligt och skriftligt att du har förstått det du har läst.

 • Kunna läsa med flyt och inlevelse.

 • Kunna berätta något om författaren.

 

 

 

Arbetssätt

 

Vi arbetar med olika lässtrategier genom skriftliga och muntliga övningar.

 

 

 

Vi läser boken gemensamt i smågrupper i klassen samt tyst och högt enskilt.

 

 

 

Vi samtalar och diskuterar bokens innehåll och budskap.

 

 

 

Vi väljer en händelse ur boken som vi skriver ett kort manus till, tränar att dramatisera och spelar upp inför klassen.

 

 

 

 

 

Bedömning (se betygsmatris)

 

Du visar dina kunskaper på följande sätt:

 

 • Delaktighet i arbetet, muntligt och skriftligt.

 • Genom att kunna delta i samtal och diskussioner om bokens innehåll och budskap.

 • Kunna presentera boken – sammanfatta och recensera muntligt och skriftligt.

 • Delta i samarbete i en mindre grupp med att skriva ett manus till en händelse ur boken, träna att dramatisera händelsen och spela upp inför klassen

   

   

 

Från kursplanen i svenska

 

 

 

Förmågor

 

 

 

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

 • Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

   

  Centralt innehåll

   

 

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets – och livsfrågor.

 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling, tillbakablickar, miljö – och personbeskrivningar samt dialoger.

 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn – och ungdomsförfattare och deras verk

 

 

 

 

 

Betygskriterier

 

              E                 C                      A

 

*Läser med flyt genom     *Läser med gott flyt     *Läser med mycket gottflyt 

  att använda olika läs-       genom att använda olika genom att använda olika

  strategier.                       lässtrategier.                 lässtrategier.

*Visar grundläggande läs- *Visar god läsförståelse *Visar mycket god läs-

  förståelse genom enkla     genom utvecklade           förståelse genom väl-

  sammanfattningar av         sammanfattningar av      utvecklade samman-

  innehållet.                         innehållet.                       fattningar av innehållet.

*Tolkar och för enkla        *Tolkar och för utveck-  *Tolkar och för välutveck-

  resonemang utifrån egna    lade resonemang utifrån lade resonemang utifrån

  erfarenheter. Kan enkelt   egna erfarenheter. Kan   egna erfarenheter. Kan

  beskriva din läsupplevelse.  utvecklat beskriva din     välutvecklat beskriva din

                                             läsupplevelse.                  läsupplevelse.

      

    

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: