Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

bajsodling

Skapad 2019-05-06 16:49 i Kattfoten Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Väcka nyfikenhet för odling och hur man kan använda återvinningsmaterial i samband med odling.

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

 

Bilden ovan är från Skolverkets stödmaterial "Kvalitetsarbete i praktiken". Bilden visar de olika steg en undervisningsprocess ska genomgå, samt den ständigt pågående processen som inte har något slut.

Klicka här om du vill läsa "Kvalitetsarbete i praktiken".

 

 

1. Undervisningsplanering

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut? (vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)             öka förståelsen för odlingsprocess. Få följa utvecklingen av odlingen.

 • Varför? (syfte med undervisningen)

Uppmärksamma barnen på de olika odlingsstegen.

 • Hur ska undervisningen genomföras? (didaktik, metod, finns det några teorier ni lutar er emot?)     Förberedelse av material, så som såjord, bönor, toarullar och vatten.  Dela in barngruppen i mindre grupper där barnen ges tid och utrymme för odling och samtal med varandra och pedagog runt odlingsexperimentet.

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

Dokumentera odlingstillfället och under växtprocessen och återkoppla genom dokumentationen. 

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

För alla barn som vill delta.

 • Av vem? (vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

Arbetslaget. Dokumentationen görs främst av barnen i form av bilder.

 

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

 

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?

  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?)
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

 

_________________________________________________________________________________________

 

 

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

 

Analysfrågor att ställa er;

 

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

 

_________________________________________________________________________________________

 

 

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

 

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: