Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning och räknesätt åk 1 VT19

Skapad 2019-05-12 11:46 i Annerstaskolan Huddinge
Mall för pp Annerstaskolan. Reviering sker av Lgr11-gruppen. Kom gärna med förslag till förbättringar.
Grundskola F – 9
I det här arbetsområdet ska vi utforska talen 11-20 samt lära känna talen 0-100

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

Eleven ska utveckla sin förmåga att:

  • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

Taluppfattning och tals användning
  • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning.
  • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer. ( addition och subtraktion).
  • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal samt beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
Algebra
  • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Övergripande läroplansmål:

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem., Eleven ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.

Kunskapskrav

Se matris

Bedömning

Formativ bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga genom att:

- Du muntligt deltar aktivt på lektionerna.

- Du ska visa vad du lärt dig genom att dokumentera dina resultat i skrift, bild, muntligt.

- Du kan räkna antal och skriva talen 11-20

- Du kan räkna till 100 och känner igen talen 0-100

- Du kan förklara och använda begreppen addition,subtraktion och likhetstecknet betyder.

- Du kan förklara och använda begreppen udda och jämna tal, dubbelt och hälften samt större än och mindre än.

Summativ bedömning

- Startuppgifter

- Exit ticket.

Metod

I detta moment kommer vi att  arbeta med talen 11-20 genom att jobba laborativt i  par och grupp samt med häftet "Veckans tal" för att befästa talen i form av antalsräkning och talets uppbyggnad ( tiotal och ental). Vi kommer att undersöka hur talen 11-20 samt 0-100 är uppbyggda med hjälp av tiotalskuber och entalsstavar för att befästa begreppen tiotal och ental samt fördjupa oss i talen 0-100

Vi kommer att jobba med räknesätten addition och subtraktion laborativt med matte material samt färdighetsträning med mattehäften och digitalt med Ipad i Skolplus. Lektionerna kommer ofta innehålla startuppgifter och exit tickets för att repetera moment vi har jobbat med. Detta för att se om kunskaperna har befäst hos eleven samt för att diskutera och resonera kring matteuppgifter i helklass och synliggöra elevernas tankegångar kring uppgiften. Vi kommer att lära oss strategier för att räkna addition och subtraktion med hela tiotal som kan användas i uträkningar med hela hundratal, tusental osv. Tiotalsövergångar kommer att befästas genom arbete med laborativt material i par/grupp för att synliggöra strategier för uträkning. 

Vi kommer att jobba laborativt i par med begreppen jämna och udda tal, dubbelt och hälften samt större än och mindre än med talen 11-20. 

IKT

Vi kommer att använda oss av:

- Smartboard

- Ipad

Matriser

Taluppfattning och räknesätt åk 1 VT19

Taluppfattning och tals användning

- Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal. -Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. - Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder. - Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Insats krävs
Godtagbar
Mer än godtagbar
Siffror
Jag kan med stöd av läraren räkna antal och skriva siffrorna 11-20.
Jag kan räkna antal och skriva siffrorna 11-20.
Tal 0-100
Jag kan med stöd av läraren räkna till 100 och känna igen talen.
Jag kan räkna till 100 och känna igen talen.
Addition utan tiotalsövergång
Jag kan med stöd av läraren lösa uppgifter med addition 11-20 utan tiotalsövergång.
Jag kan lösa uppgifter med addition 11-20 utan tiotalsövergång.
Addition med tiotalsövergång
Jag kan med stöd av läraren lösa uppgifter med addition 11-20 med tiotalsövergång.
Jag kan lösa uppgifter med addition 11-20 med tiotalsövergång.
Subtraktion utan tiotalsövergång
Jag kan med stöd av läraren lösa uppgifter med subtraktion 11-20 utan tiotalsövergång.
Jag kan lösa uppgifter med subtraktion 11-20 utan tiotalsövergång.
Subtraktion med tiotalsövergång
Jag kan med stöd av läraren lösa uppgifter med subtraktion 11-20 med tiotalsövergång.
Jag kan lösa uppgifter med subtraktion 11-20 med tiotalsövergång.
Likhetstecken
Jag kan med stöd av läraren förstå och använda symbolen likhetstecknet på rätt sätt.
Jag förstå och använda symbolen likhetstecknet på rätt sätt.
Jämna och udda tal
Jag kan med stöd av läraren förstå och visa vilka tal 11-20 som är jämna och udda.
Jag kan förstå och visa vilka tal 11-20 som är jämna och udda.
Dubbelt och hälften
Jag kan med stöd av läraren förstå och lösa uppgifter med dubbelt och hälften 11-20.
Jag kan förstå och lösa uppgifter med dubbelt och hälften 11-20
Större än och mindre än
Jag kan med stöd av läraren förstå och använda symbolerna större än och mindre än ( > <) 11-20.
Jag kan förstå och använda symbolerna större än och mindre än ( > <) 11-20.
Ordningstal
Jag kan med stöd av läraren säga ordningstalen 0-20.
Jag kan säga ordningstalen 0-20.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: