Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människan åk 9

Skapad 2019-05-13 13:22 i Arbråskolan F-9 Bollnäs
Grundskola 9 Hem- och konsumentkunskap Biologi Samhällskunskap Svenska Geografi Kemi Teknik Bild Svenska som andraspråk Fysik Religionskunskap Idrott och hälsa Historia
Människan som tema innehåller flera olika utgångspunkter. Vi kommer att titta på människokroppen och dess uppbyggnad och går vidare huruvida människans levnadsvillkor ser ut i olika delar av världen. Detta leder oss in på de mänskliga rättigheterna och hur dessa ser ut i ett historiskt, nutida och framtidsperspektiv.

Innehåll

INNEHÅLL

Innehåll och arbetsformer

Du kommer att få lära dig om:

 • Kroppens uppbyggnad, funktion och samarbete med celler, organ, organsystem
 • Hur ljus, ljud och energi påverkar människokroppen och dess uppfattning av omgivningen
 • Människans fysiska och psykiska hälsa/ohälsa
 • Den historiska utvecklingen gällande hälsa/sjukvård 
 • Orsaker till skillnader för människans levnadsvillkor i olika delar av världen genom tiderna
 • De mänskliga rättigheterna i dåtid och nutid
 • Människosynen i olika delar av världen med fokus på olika livsåskådningar, religion och etnisk tillhörighet

Arbetsformer 

Vi kommer att arbeta med praktiska övningar inom Idrott, NO och Bild. 

Skriftliga uppgifter som faktatexter och argumenterande texter samt muntlig debatt.

Ni kommer att få göra en informationsfilm inom tilldelat område. 

Uppgift: Kroppsbok/träningsbok

 • Kroppens uppbyggnad
 • Vetenskaplig/teknisk utveckling sjukvård
 • Fysisk hälsa nutid och dåtid
 • Näringslära
 • Motion
 • Illustrationer kroppens uppbyggnad

Uppgift: Debatter skriftligt och muntligt

 • Psykisk ohälsa
 • Levnadsvillkor i världen
 • Människosynen i världen

Uppgift: Film och uppsats

 • Mänskliga rättigheter 
 • Hjälporganisationer nutid och dåtid
 • Diskriminering och jämlikhet nutid och dåtid
 • Redigering film

Litteratur

PULS Kemi - Matens Kemi s.126-140

PULS Biologi - Människan s. 160-312

Historia SOS 9 - Andra världskriget s. 30-57

Historia SOS 8 - Industri och demokrati i Sverige s. 80-99

Historia SOS 7 - Nya tiden s. 114-125

Historia SOS 7 - Krig missväxt och pest s. 88-91

Geografi SOS 9 - Hållbar utveckling s. 88-93

Geografi SOS 7 - Människan och maten s. 96-113

Religion SOS 7 - Identitet och Livsfrågor s. 27-33

Religion SOS 7 - Etiken och verkligheten s. 34-39

Religion SOS 7 - Livet och etiken s. 40-43

Samhälle SOS 7 - Nationella minoriteter s.30-37

Samhälle SOS 7 - Sverige förr och nu s. 4-17

Samhälle SOS 9 - Hur mår världen? Mänskliga rättigheter/FN s. 93-95

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Träningsdagbok

 • Träningsdagbok

 • Träningsdagbok

 • Min bok om kroppen

 • Träningsdagbok

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Konsumenters rättigheter och skyldigheter.
  Hkk  7-9
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
  Idh  7-9
 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
  Idh  7-9
 • Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och regler som reglerar detta.
  Idh  7-9
 • Första hjälpen och hjärt- och lungräddning.
  Idh  7-9
 • Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön.
  Idh  7-9
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.
  Bi  7-9
 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
  Fy  7-9
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
  Fy  7-9
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
  Fy  7-9
 • Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
  Fy  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.
  Ke  7-9
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.
  Hi  7-9
 • FN, nordiskt samarbete och framväxten av Europeiska unionen (EU).
  Hi  7-9
 • Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande förändringar i människors levnadsvillkor.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
  Re  7-9
 • Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9
 • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.
  Re  7-9
 • Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.
  Sh  7-9
 • Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället.
  Sh  7-9
 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  Sh  7-9
 • Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
  Sh  7-9
 • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
  Sh  7-9
 • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
  Sh  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning.
  Tk  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: