Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa och skriva avstämning E "Nya språket lyfter" med observationspunkter NY!

Skapad 2019-05-17 12:39 i Stenkulan Lerum
Grundskola 3 – 6

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

I matrisen nedan finns din bedömning i svenska läsa och skriva

Innehåll

Avsnitt 1

Matriser

Nya spårket lyfter E

Observationspunkt E Läsa
Eleven börjar använda kunskap om ords betydelser och texters innehåll för att berika sitt samtal om texter
Eleven börjar använda centrala ämnesspecifika ord och begrepp som förekommer i skolans sakprosatexter i samtal om dessa texter
Eleven börjar förstå hur ords och begrepps nyanser och värdeladdning kan påverka tolkning av texters innehåll och budskap
Eleven börjar jämföra och göra skillnad mellan uttalade och underliggande budskap i lästa texter
Eleven väljer ut central information ur ett par källor och argumenterar för och emot informationens användbarhet
Eleven är på god väg att göra enkla funktionella sammanfattningar av helheten i det lästa och reflekterar över innehållet utifrån egna erfarenheter
Eleven använder kunskap om texters uppbyggnad, layout och komposition för att fördjupa förståelsen
Eleven använder bilder, tabeller, diagram och andra illustrationer för tolkning av innehåll och budskap
använder olika texters, såväl skönlitteratur som sakprosa, språkliga drag och typiska uppbyggnad för tolkning av innehåll och budskap
Eleven läser längre texter med flyt och är på god väg att anpassa användningen av förståelsestrategier beroende på såväl syfte som typ av text
Eleven läser med flyt skönlitteratur och poesi
Eleven läser med flyt sakprosa som används i skolans olika ämnen
Eleven är på god väg att anpassa användningen av lässtrategier beroende på såväl syfte med läsningen som vilken typ av text som läses, dvs. anpassning till textens syfte, dess språkliga drag och uppbyggnad
Eleven rättar sig själv vid läsning
Eleven har börjat beskriva sin upplevelse av läsningen
Observationspunkt E skriva
Eleven följer de vanligaste reglerna för såväl stavning som meningsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande
Eleven stavar dubbeltecknade och ljudstridigt stavade ord som följer huvudregeln rätt
Eleven följer grundläggande regler för ord- och meningsbyggnad med få undantag
Eleven använder olika skiljetecken rätt
Eleven använder planeringsstöd, ordböcker respektive ordbehandlingens stavningsprogram samt prövar att använda grammatikprogrammet och synonymprogrammet som stöd i skrivandet och vid redigering av texter
Eleven använder oftast olika texttypiska drag vid skrivande och bearbetar sina texter med stöd av andras råd
Eleven skriver berättande texter och prövar olika texttypiska drag som gestaltande miljö- och personbeskrivningar, dialog, stegrande händelseförlopp, parallellhandling, tillbakablickar och avslutning
Eleven börjar föra enkla resonemang om användbarheten av information som hämtats från några olika källor vid skrivandet
Eleven börjar använda ämnesspecifika ord på ett funktionellt sätt
Eleven läser kamraters texter och ger enkel respons på innehåll och form
Eleven bearbetar texters innehåll och form med stöd av andras råd
Eleven försöker anpassa sin text för olika syften och mottagare
Eleven skriver olika texter med begripligt innehåll och med läslig handstil och med digitalt verktyg
Eleven försöker anpassa sitt skrivande för olika syften och mottagare
Eleven visar insikt om hur syftet med texten präglar innehållet
Eleven visar insikt om när innehållet måste utvecklas för att förstås av en mottagare
Eleven använder bilder och ljud för att förstärka och levandegöra den skrivna texten
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: